Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Informasjonssystem

Hovedinnhold

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor

Undervisningssemester

Vår

Mål og innhald

Emnet skal gi det teoretiske grunnlaget for deltaking i arbeid med informasjonssystem, enten det gjeld administrering, utgreiing- eller vurderingsarbeid eller planlegging og gjennomføring av prosjekt.

Emnet presenterer ulike typar informasjonssystem på individuelt, gruppe og organisatorisk nivå og diskuterer korleis dei på ulike måtar støttar moderne verksemder. Sentrale forhold knytt til administrering, utvikling, anskaffing, innføring, drift og vidareutvikling av informasjonssystem blir presentert og drøfta, saman med forhold knytt til tryggleik, personvern og etikk. Eit praktisk prosjekt blir gjennomført som ein obligatorisk emneoppgåve.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskap

Kandidaten

 • har grunnleggjande forståing av rolla til informasjonssystem i organisasjonar og
 • samfunn.
 • har kjennskap til føremål med og arkitekturar for informasjonssystem.
 • har kjennskap til tryggleik, personvern og etikk i knytt til informasjonssystem.
 • har kjennskap til utvikling av informasjonssystem.

Ferdigheit

Kandidaten kan

 • diskutere informasjonssystem frå eit strategisk, brukar- og prosessperspektiv.
 • forklare forskjellar mellom ulike måtar å utvikle informasjonssystem på.

Krav til forkunnskapar

Ingen

Tilrådde forkunnskapar

INFO100 eller tilsvarande

Studiepoengsreduksjon

Full poengreduksjon mot INFO211

Krav til studierett

Ope

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesingar, karaktersett(e) oppgåve(r) og frivillige øvingar (normalt 2-4 timar forelesing og 2 timar øvingar per veke i ca. 10 veker).

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Obligatorisk deltaking: Obligatorisk oppmøte på seminargrupper (minst 75%).

Godkjende obligatoriske undervisingsaktivitetar er gyldige i to semester etter godkjenninga.

Vurderingsformer

 • 3 timar skriftleg eksamen (60%).
 • Mappevurdering (40%): Individuell(e) og/eller gruppeoppgåve(r)

Karakterskala

Karaktersett med bokstavkarakterar (A-F).

Vurderingssemester

Eksamen vert berre tilbydd i undervisningssemesteret. Ny eksamen påfølgande semester berre for studentar med rett til ny vurdering.

Emneevaluering

Alle emne blir evaluert i tråd med UiBs kvalitetssystem for utdanning.

Eksamensinformasjon

 • Klokkeslett for oppstart av skriftlig eksamen kan endre seg fra kl 09.00 til 15.00 eller vice versa inntil 14 dager før eksamen.

 • Vurderingsordning: Mappe og skuleeksamen

  Trekkfrist
  22.04.2022
  • Eksamensdel: Mappevurdering

   Innleveringsfrist
   06.05.2022, 14:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Skuleeksamen

   Dato
   25.05.2022, 09:00
   Varigheit
   3 timer
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
   Sted