Hjem

Utdanning

Laveregradsemne

Datahandtering

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor

Undervisningssemester

Haust

Mål og innhald

Emnet presenterer teori og praksis knytt til utforming og bruk av relasjons- og NoSQL-databasar. Dette omfattar datamodellering med EER, relasjonsmodellen. databaseutforming og normalisering, spørjespråk samt prinsipp for fil-organisering og indeksering. Emnet tar også opp skillet mellom ulike typar data. Atomiske data vs strukturerte objekt, og oversyn over dei grunnleggjande konsepta og metodane i NoSQL databasar.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskap

Kandidaten

 • har kjennskap til datamodellering.
 • har kjennskap til modellar og prinsipp for lagring av ulike typar data.
 • har kjennskap ulike typar spørjespråk.
 • har kjennskap til prinsipp for NoSQL metodar.

Dugleikar

Kandidaten

 • kan kartleggje eit bruksområde i ein datamodell.
 • kan utvikle databasar for ulike typar data.
 • kan handtere data i databasar ved hjelp av moderne spørjespråk.
 • har praktisk erfaring med språk og verktøy for å utvikle og bruke databasar.

Tilrådde forkunnskapar

INFO102 eller tilsvarande

Krav til studierett

Ope

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesingar, øvingar (normalt 4 timar forelesing og 4 timar øvingar i 8-10 veker).

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Obligatoriske innleveringar, som må gjerast og godkjennast i undervisningssemesteret.

Obligatorisk deltaking: Oppmøte på obligatoriske seminargrupper (minst 80%). Oppmøte på obligatoriske labgrupper (minst 80%).

Vurderingsformer

4 timar skriftleg eksamen. Alle skriftlege hjelpemiddel i papirform er tillatne på eksamen.

Hjelpemiddel til eksamen

Alle skriftlege hjelpemiddel i papirform er tillatne på eksamen.

Karakterskala

Karaktersett med bokstavkarakterar (A-F).

Fagleg overlapp

 • INF115 (5 sp)
 • INFO122 (10 sp)
 • INFO121 (10 sp)
 • INFO123 (5 sp)
 • MIX201 (10 sp)

Vurderingssemester

Haust/vår

Emneevaluering

Emnet vert evaluert av studentar kvart 3. år, av faglærar kvart år.

Institutt

Institutt for informasjons- og medievitskap

Kontakt

Kontaktinformasjon

studieveileder@ifi.uib.no

Eksamensinformasjon

 • Klokkeslett for oppstart av skoleeksamen kan endre seg fra kl 09.00 til 15.00 eller vice versa inntil 14 dager før eksamen. Eksamenslokale publiseres 14 dager før eksamen.

 • Vurderingsordning: Skuleeksamen

  Dato
  17.12.2018, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Trekkfrist
  03.12.2018