Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Datahandtering

 • Studiepoeng10
 • UndervisingssemesterHaust
 • EmnekodeINFO125
 • Talet på semester1
 • SpråkNorsk eller engelsk
 • Ressursar

Hovedinnhold

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor

Undervisningssemester

Haust

Mål og innhald

Emnet presenterer teori og praksis knytt til utforming og bruk av relasjons- og NoSQL-databasar. Dette omfattar datamodellering med EER, relasjonsmodellen. databaseutforming og normalisering, spørjespråk samt prinsipp for fil-organisering og indeksering. Emnet tar også opp skillet mellom ulike typar data. Atomiske data vs strukturerte objekt, og oversyn over dei grunnleggjande konsepta og metodane i NoSQL databasar.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskap

Kandidaten

 • har kjennskap til datamodellering.
 • har kjennskap til modellar og prinsipp for lagring av ulike typar data.
 • har kjennskap ulike typar spørjespråk.
 • har kjennskap til prinsipp for NoSQL metodar.

Dugleikar

Kandidaten

 • kan kartleggje eit bruksområde i ein datamodell.
 • kan utvikle databasar for ulike typar data.
 • kan handtere data i databasar ved hjelp av moderne spørjespråk.
 • har praktisk erfaring med språk og verktøy for å utvikle og bruke databasar.

Tilrådde forkunnskapar

INFO102 eller tilsvarande

Studiepoengsreduksjon

 • DATA120 (5 sp)
 • INF115 (5 sp)
 • INFO122 (10 sp)
 • INFO121 (10 sp)
 • INFO123 (5 sp)
 • MIX201 (10 sp)

Krav til studierett

Ope

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesingar, øvingar (normalt 2-4 timar forelesing og 2 timar øvingar i 8-10 veker).

Obligatorisk undervisningsaktivitet

 • Obligatoriske innleveringar, som må gjerast og godkjennast i undervisningssemesteret.
 • Obligatorisk deltaking: oppmøte på obligatoriske lab- og seminargrupper (minst 75%).

Godkjende obligatoriske undervisingsaktivitetar er gyldige i to semester etter godkjenninga.

Vurderingsformer

4 timar skriftleg eksamen.

Oppdatert: Vurderingsform endra frå 4 timar skuleeksamen til 2 timar heimeeksamen som del av tiltak for å hindre spreiing av koronaviruset.

Hjelpemiddel til eksamen

Alle skriftlege hjelpemiddel i papirform er tillatne på eksamen. 

Karakterskala

Karaktersett med bokstavkarakterar (A-F).

Vurderingssemester

Eksamen vert tilbydd i undervisningssemesteret og påfølgande semester (ordinær eksamen for studentar med gyldig godkjent obligatorisk undervisningsaktivitet).

Emneevaluering

Alle emne blir evaluert i tråd med UiBs kvalitetssystem for utdanning.

Eksamensinformasjon