Hjem
Utdanning
Laveregradsemne

Datahandtering

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor

Undervisningssemester

Haust

Mål og innhald

Emnet presenterer teori og praksis knytt til utforming og bruk av relasjons- og NoSQL-databasar. Dette omfattar datamodellering med EER, relasjonsmodellen. databaseutforming og normalisering, spørjespråk samt prinsipp for fil-organisering og indeksering. Emnet tar også opp skillet mellom ulike typar data. Atomiske data vs strukturerte objekt, og oversyn over dei grunnleggjande konsepta og metodane i NoSQL databasar.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskap

Kandidaten

 • har kjennskap til datamodellering.
 • har kjennskap til modellar og prinsipp for lagring av ulike typar data.
 • har kjennskap ulike typar spørjespråk.
 • har kjennskap til prinsipp for NoSQL metodar.

Dugleikar

Kandidaten

 • kan kartleggje eit bruksområde i ein datamodell.
 • kan utvikle databasar for ulike typar data.
 • kan handtere data i databasar ved hjelp av moderne spørjespråk.
 • har praktisk erfaring med språk og verktøy for å utvikle og bruke databasar.

Tilrådde forkunnskapar

INFO102 eller tilsvarande

Krav til studierett

Ope

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesingar, øvingar (normalt 4 timar forelesing og 4 timar øvingar i 8-10 veker).

Obligatorisk undervisningsaktivitet

 • Obligatoriske innleveringar, som må gjerast og godkjennast i undervisningssemesteret.
 • Obligatorisk deltaking: oppmøte på obligatoriske lab- og seminargrupper (minst 80%).

Godkjende obligatoriske undervisingsaktivitetar er gyldige i to semester etter godkjenninga.

Vurderingsformer

4 timar skriftleg eksamen.

Hjelpemiddel til eksamen

Alle skriftlege hjelpemiddel i papirform er tillatne på eksamen.

Karakterskala

Karaktersett med bokstavkarakterar (A-F).

Fagleg overlapp

 • INF115 (5 sp)
 • INFO122 (10 sp)
 • INFO121 (10 sp)
 • INFO123 (5 sp)
 • MIX201 (10 sp)

Vurderingssemester

Eksamen vert tilbydd i undervisningssemesteret og påfølgande semester (ordinær eksamen for studentar med gyldig godkjent obligatorisk undervisningsaktivitet).

Emneevaluering

Emnet vert evaluert av studentar kvart 3. år, av faglærar kvart år.

Institutt

Institutt for informasjons- og medievitskap

Kontakt

Kontaktinformasjon

studieveileder@ifi.uib.no

Eksamensinformasjon

 • Klokkeslett for oppstart av skoleeksamen kan endre seg fra kl 09.00 til 15.00 eller vice versa inntil 14 dager før eksamen. Eksamenslokale publiseres 14 dager før eksamen. Kandidatene finner sin egen romplassering på Studentweb 3 dager før eksamen.

 • Vurderingsordning: Skuleeksamen

  Dato
  16.12.2019, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Trekkfrist
  02.12.2019
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen