Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Innføring i programmering

Hovedinnhold

Studiepoeng, omfang

10 studiepoeng

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor

Undervisningssemester

Haust

Mål og innhald

Emnet gjev innføring i programmering. Studentane skal læra å skriva enkle program og forstå grunnleggjande omgrep i eit moderne programmeringsspråk, blant anna variable, tal- og tekst-operasjonar, val- og løkkestrukturar, funksjonar, iterasjon, samlingsstrukturar, filer, klassar og elementære prinsipp for objekt-orientering.

Emnet gjev ei praktisk innføring i programmeringsspråket Python.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskap

Kandidaten

 • har kunnskap om sentrale omgrep innan programmering og korleis desse vert realisert i eit moderne programmeringsspråk.
 • har kjennskap til datamaskinen sin virkemåte, eksekvering og datalagring.

Ferdigheit

Kandidaten

 • har erfaring med bruk av programmeringsomgrep og programmeringskonstruksjonar.
 • har erfaring med verktøy som vert nytta for å skrive, køyre og teste enkle program.
 • kan utforme enkle program som handterer ulike type data

Krav til forkunnskapar

Ingen

Tilrådde forkunnskapar

Ingen

Studiepoengsreduksjon

Krav til studierett

Berre for studentar på følgjande studieprogram:

 • Bachelorprogram i informasjonsvitskap
 • Årsstudium i informasjonsvitskap
 • Bachelorprogram i kunstig intelligens
 • Bachelorprogram i medie- og interaksjonsdesign
 • Masterprogram i informasjonsteknologi og økonomi (sivilingeniør)

Om våren undervisast DATA110 Innføring i programmering (10 sp). Dette er ope for alle med studierett ved UiB.

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesingar, lab-øvingar og oppgåveløysing (normalt 2 timar forelesing og 4 timar datalab i 14-16 veker).

Obligatorisk undervisningsaktivitet

 • 3 hovudinnleveringar som må godkjennast.
 • 7-8 temainnleveringar, der 80% må godkjennast.

Oppgåvene er gyldige i fire semester etter det semesteret dei har vore godkjende. Gyldige obligatoriske arbeidskrav er ekvivalente med obligatoriske arbeidskrav på DATA110.

Vurderingsformer

4 timar karaktersett skriftleg eksamen.

Hjelpemiddel til eksamen

Ingen

Karakterskala

Bokstavkarakterar A-F 

Vurderingssemester

Eksamen vert berre tilbydd i undervisningssemesteret. Ny eksamen påfølgande semester berre for studentar med rett til ny vurdering.

Studentar som har gyldig godkjent obligatorisk undervisningsaktivitet frå INFO132 kan ta ordinær eksamen i DATA110.

Avgrensinga i talet på vurderingsforsøk (Studieforskrifta §6.8) gjeld samla for emna DATA110 og INFO132.

Litteraturliste

Litteraturlista vil vere klar innan 01.06. for haustsemesteret og  01.12. for vårsemesteret.  

Emneevaluering

Alle emne blir evaluert i tråd med UiBs kvalitetssystem for utdanning.

Programansvarleg

Programrådet har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna der.

Emneansvarleg

Emneansvarleg og administrativ kontaktperson finn du i Mitt UiB.

Administrativt ansvarleg

Det samfunnsvitskaplege fakultet ved Institutt for informasjons- og medievitenskap har det administrative ansvaret for emnet.  

Eksamensinformasjon

 • Klokkeslett for oppstart av skriftlig eksamen kan endre seg fra kl 09.00 til 15.00 eller vice versa inntil 14 dager før eksamen.

 • Vurderingsordning: Skuleeksamen

  Dato
  12.12.2022, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Trekkfrist
  28.11.2022
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen