Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Innføring i programmering

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor

Undervisningssemester

Haust

Mål og innhald

Emnet gjev innføring i programmering. Studentane skal læra å skriva enkle program og forstå grunnleggjande omgrep i eit moderne programmeringsspråk, blant anna variable, tal- og tekst-operasjonar, val- og løkkestrukturar, funksjonar, iterasjon, samlingsstrukturar, filer, klassar og elementære prinsipp for objekt-orientering.

Emnet gjev ei praktisk innføring i programmeringsspråket Python.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskap

Kandidaten

 • har kunnskap om sentrale omgrep innan programmering og korleis desse vert realisert i eit moderne programmeringsspråk.
 • har kjennskap til datamaskinen sin virkemåte, eksekvering og datalagring.

Ferdigheit

Kandidaten

 • har erfaring med bruk av programmeringsomgrep og programmeringskonstruksjonar.
 • har erfaring med verktøy som vert nytta for å skrive, køyre og teste enkle program.
 • kan utforme enkle program som handterer ulike type data

Tilrådde forkunnskapar

Ingen

Studiepoengsreduksjon

Krav til studierett

Berre for studentar på følgjande studieprogram:

 • Bachelorprogram i informasjonsvitskap
 • Årsstudium i informasjonsvitskap
 • Bachelorprogram i medie- og interaksjonsdesign

Om våren undervisast DATA110 Innføring i programmering (10 sp). Dette er ope for alle med studierett ved UiB.

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesingar, lab-øvingar og oppgåveløysing (normalt 2 timar forelesing og 4 timar datalab i 14-16 veker).

Obligatorisk undervisningsaktivitet

 • 3 hovudinnleveringar som må godkjennast.
 • 7-8 temainnleveringar, der 80% må godkjennast.

Oppgåvene er gyldige i fire semester etter det semesteret dei har vore godkjende. Gyldige obligatoriske arbeidskrav er ekvivalente med obligatoriske arbeidskrav på DATA110.

Vurderingsformer

4 timar karaktersett skriftleg eksamen.

Oppdatert: Skuleeksamen blir gjennomført som 3 timar skriftleg eksamen heime (inspera digital eksamen) våren 2020 som del av tiltak for å hindre spreiing av koronaviruset.

Karakterskala

Karaktersett med bokstavkarakterar (A-F).

Oppdatert: Våren 2020 kan studentane velje karakterskala, bokstavkarakterar (A-F) eller bestått/ikkje bestått. Karakterskala veljast før sensur blir publisert. Ved gyldig fravær på eksamen vil ny eksamen til hausten ha same karakterskala som valt våren 2020. Sjå utfyllande informasjon i Mitt UiB.

Vurderingssemester

Eksamen vert berre tilbydd i undervisningssemesteret. Ny eksamen påfølgande semester berre for studentar med rett til ny vurdering.

Studentar som har gyldig godkjent obligatorisk undervisningsaktivitet frå INFO132 kan ta ordinær eksamen i DATA110.

Avgrensinga i talet på vurderingsforsøk (Studieforskrifta §6.8) gjeld samla for emna DATA110 og INFO132.

Emneevaluering

Alle emne blir evaluert i tråd med UiBs kvalitetssystem for utdanning.

Kontakt

Kontaktinformasjon

studieveileder@ifi.uib.no

Eksamensinformasjon

 • Klokkeslett for oppstart av skoleeksamen kan endre seg fra kl 09.00 til 15.00 eller vice versa inntil 14 dager før eksamen. Skoleeksamen høsten 2020 vil foregå enten hjemme eller på campus. Se emnet på MittUiB for mer informasjon.

 • Vurderingsordning: Skuleeksamen

  Dato
  08.12.2020, 15:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • Vurderingsordning: Skuleeksamen (Ny eksamen)

  Varigheit
  3 timer
 • Vurderingsordning: Skuleeksamen (Ny eksamen)

  Varigheit
  3 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen