Hjem

Utdanning

Laveregradsemne

Grunnkurs i programmering

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor

Undervisningssemester

Haust

Mål og innhald

Emnet gjev innføring i programmering. Studentane skal læra å skriva enkle program og forstå grunnleggjande omgrep i eit moderne programmeringsspråk, blant anna variable, tal- og tekst-operasjonar, val- og løkkestrukturar, funksjonar, iterasjon, samlingsstrukturar, filer, klassar og elementære prinsipp for objekt-orientering.

Emnet gjev ei praktisk innføring i programmeringsspråket Python.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskap

Kandidaten

 • har kunnskap om sentrale omgrep innan programmering og korleis desse vert realisert i eit moderne programmeringsspråk.
 • har kjennskap til datamaskinen sin virkemåte, eksekvering og datalagring.

Ferdigheit

Kandidaten

 • har erfaring med bruk av programmeringsomgrep og programmeringskonstruksjonar.
 • har erfaring med verktøy som vert nytta for å skrive, køyre og teste enkle program.
 • kan utforme enkle program som handterer ulike type data

Tilrådde forkunnskapar

INFO100 eller tilsvarande.

Krav til studierett

Ope

Arbeids- og undervisningsformer

Førelesingar, labøvingar og oppgåveløysing (normalt 2 timar forelesing og 4 timar datalab i 14-16 veker).

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Obligatoriske innleveringar (ca. 11), som må gjerast og godkjennast i undervisningssemesteret. Oppgåvene er gyldige i fire semester etter det semesteret dei har vore godkjende.

Vurderingsformer

4 timar karaktersett skriftleg eksamen.

Karakterskala

Karaktersett med bokstavkarakterar (A-F).

Fagleg overlapp

Vurderingssemester

Vår/haust

Emneevaluering

Emnet vert evaluert av studentar kvart 3. år, av faglærer kvart år.

Kontakt

Kontaktinformasjon

studieveileder@ifi.uib.no

Eksamensinformasjon

 • Klokkeslett for oppstart av skoleeksamen kan endre seg fra kl 09.00 til 15.00 eller vice versa inntil 14 dager før eksamen. Eksamenslokale publiseres 14 dager før eksamen.

 • Vurderingsordning: Skuleeksamen

  Dato
  07.12.2018, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Trekkfrist
  23.11.2018
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen