Hjem
Utdanning
Laveregradsemne

Innføring i programmering

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor

Undervisningssemester

Haust og vår

Mål og innhald

Emnet gjev innføring i programmering. Studentane skal læra å skriva enkle program og forstå grunnleggjande omgrep i eit moderne programmeringsspråk, blant anna variable, tal- og tekst-operasjonar, val- og løkkestrukturar, funksjonar, iterasjon, samlingsstrukturar, filer, klassar og elementære prinsipp for objekt-orientering.

Emnet gjev ei praktisk innføring i programmeringsspråket Python.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskap

Kandidaten

 • har kunnskap om sentrale omgrep innan programmering og korleis desse vert realisert i eit moderne programmeringsspråk.
 • har kjennskap til datamaskinen sin virkemåte, eksekvering og datalagring.

Ferdigheit

Kandidaten

 • har erfaring med bruk av programmeringsomgrep og programmeringskonstruksjonar.
 • har erfaring med verktøy som vert nytta for å skrive, køyre og teste enkle program.
 • kan utforme enkle program som handterer ulike type data

Tilrådde forkunnskapar

INFO100 eller tilsvarande.

Krav til studierett

Ope

Arbeids- og undervisningsformer

Førelesingar, labøvingar og oppgåveløysing (normalt 2 timar forelesing og 4 timar datalab i 14-16 veker).

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Ca. 11 obligatoriske innleveringar, der 80% må godkjennast.

Oppgåvene er gyldige i fire semester etter det semesteret dei har vore godkjende.

Vurderingsformer

4 timar karaktersett skriftleg eksamen.

Karakterskala

Karaktersett med bokstavkarakterar (A-F).

Fagleg overlapp

 • INF100 (10 sp)
 • INF109 (10 sp)
 • MIX101 (10 sp)

Vurderingssemester

Eksamen vert tilbydd i undervisningssemesteret og påfølgjande semester (ordinær eksamen for studentar med gyldig godkjent obligatorisk undervisningsaktivitet).

Emneevaluering

Emnet vert evaluert av studentar kvart 3. år, av faglærer kvart år.

Kontakt

Kontaktinformasjon

studieveileder@ifi.uib.no

Eksamensinformasjon

 • Klokkeslett for oppstart av skoleeksamen kan endre seg fra kl 09.00 til 15.00 eller vice versa inntil 14 dager før eksamen. Eksamenslokale publiseres 14 dager før eksamen. Kandidatene finner sin egen romplassering på Studentweb 3 dager før eksamen.

 • Vurderingsordning: Skuleeksamen

  Dato
  10.12.2019, 15:00
  Varigheit
  4 timer
  Trekkfrist
  26.11.2019
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen