Hjem
Utdanning
Laveregradsemne

Klientprogrammering

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor

Undervisningssemester

Vår (siste gong våren 2020)

Mål og innhald

Emnet gjev innføring i brukarsideprogrammering. Studentane skal læra å utforme og programmere interaktive brukargrensesnitt, for eksempel på verdsveven («world wide web») eller i mobile klientar.

Emnet føresett grunnleggjande forståing av objektorientert programmering og gjev ei innføring i aktuelle teknologiar og standardar for programmering av dynamiske interaktive grensesnitt, samt bruk av vevtenester. Emnet er spesielt tilpassa studentar utan realfagleg bakgrunn.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskap

Kandidaten

 • kan sentrale omgrep i moderne interaktive brukargrensesnitt på mobile klientar og på verdsveven

Ferdigheit

Kandidaten

 • kan lage vevsider i HTML5 og CSS
 • kan programmere interaktive vevsider med JavaScript, DOM og andre aktuelle API-ar
 • kan bruke JSON, REST-tjenester, til dømes til skylagring
 • kan bruke verktøy som vert nytta for å skrive, køyre og teste enkle program

Krav til forkunnskapar

Godkjente obligatoriske arbeidskrav på INFO132, INF100, MIX101, INF109 eller tilsvarande.

Krav til studierett

Reservert for studentar på bachelorprogram i medie- og interaksjonsdesign og bachelorprogram i informasjonsvitskap.

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesingar og datalabgrupper.

Normalt 2 timar forelesing og 4 timar datalab i ca. 10 veker.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Obligatorisk deltaking: Oppmøte på obligatoriske labgrupper (minst 80%).

Godkjende obligatoriske undervisingsaktivitetar er gyldige i to semester etter godkjenninga.

Vurderingsformer

I emnet nyttar ein følgjande vurderingsformer:

 • 3 timar skriftleg eksamen (40%)
 • Prosjektoppgåve i gruppe (60%)

Karakterskala

Bokstavkarakterar med skalaen A-F

Fagleg overlapp

Ingen

Vurderingssemester

Eksamen vert berre tilbydd i undervisningssemesteret. Ny skriftleg eksamen påfølgande semester berre for studentar med rett til ny vurdering.

Emneevaluering

Emnet vert evaluert av studentar kvart 3. år, av faglærer kvart år.

Programansvarleg

Programstyret har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna der.

Administrativt ansvarleg

Det samfunnsvitskaplege fakultet v/ Institutt for informasjons- og medievitskap har det administrative ansvaret for emnet og studieprogrammet.

Kontakt

Kontaktinformasjon

Studierettleiar kan kontaktast her: studieveileder@ifi.uib.no / 55 58 90 00

Eksamensinformasjon

 • Klokkeslett for oppstart av skoleeksamen kan endre seg fra kl 09.00 til 15.00 eller vice versa inntil 14 dager før eksamen. Eksamenslokale publiseres 14 dager før eksamen. Kandidatene finner sin egen romplassering på Studentweb 3 dager før eksamen.

 • Vurderingsordning: Skuleeksamen og prosjektoppgåve i gruppe (Ny eksamen)

  Trekkfrist
  06.09.2019
  • Eksamensdel: Skuleeksamen

   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Prosjektoppgåve i gruppe

   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen