Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Vidarekommande programmering

Undervisningssemester

Vår

Mål og innhald

Emnet skal gje vidare kunnskapar om programmering, blant anna datastrukturer og algoritmar, objekt-orientering, trådar, rekursjon samt elementære effektivitetsbetraktningar.

Det blir også gitt en innføring i ulike standardar for strukturerte data til bruk i eksterne datakjelder.

Fagleg innhald:

 • Utvalte tema om datastrukturar og algoritmar, blant anna effektivitet.
 • Programmeringsteknikkar som objekt-orientering og tråd-programmering
 • Standardar for strukturerte data, til dømes Json, rdf, xml og handtering av slike data.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte:

Kunnskap

Studenten

 • har inngåande kunnskap om utvalte algoritmar og datastrukturar.
 • har grunnleggjande kunnskap om objekt-orientering og tråd-programmering
 • har elementær kunnskap om effektivitets-analyse av algoritmar
 • har kjennskap til standardar for strukturerte data

Ferdigheit

Studenten

 • kan utføre grunnleggjande effektivitets-analyse av ulike algoritmar
 • kan velje hensiktsmessige datastrukturer og algoritmar for ulik bruk
 • kan implementere datastrukturar og algoritmar i programmeringsspråket Python
 • kan handtere ulike former for strukturerte data ved hjelp av Python

Krav til forkunnskapar

INFO132 eller tilsvarande

Studiepoengsreduksjon

Krav til studierett

Ope

Arbeids- og undervisningsformer

Førelesingar og gruppeøvingar (normalt 2 timar forelesing og 2 timar gruppeøving i ca. 7-10 veker).

Obligatorisk undervisningsaktivitet

 • Obligatoriske innleveringar, som må gjerast og godkjennast i undervisningssemesteret.
 • Obligatorisk deltaking: Oppmøte på gruppeøvingar (minst 75%). 

Godkjende obligatoriske undervisingsaktivitetar er gyldige i to semester etter godkjenninga.

Vurderingsformer

4 timar skriftleg eksamen

Oppdatert: Skuleeksamen blir gjennomført som 4 timar skriftleg eksamen heime (inspera digital eksamen) våren 2020 som del av tiltak for å hindre spreiing av koronaviruset.

Karakterskala

Karaktersett med bokstavkarakterar (A-F).

Vurderingssemester

Eksamen vert tilbydd i undervisningssemesteret og påfølgande semester (ordinær eksamen for studentar med gyldig godkjent obligatorisk undervisningsaktivitet).

Emneevaluering

Alle emne blir evaluert i tråd med UiBs kvalitetssystem for utdanning.

Kontakt

Kontaktinformasjon

studieveileder@ifi.uib.no

Eksamensinformasjon

 • Klokkeslett for oppstart av skoleeksamen kan endre seg fra kl 09.00 til 15.00 eller vice versa inntil 14 dager før eksamen. Skoleeksamen høsten 2020 vil foregå enten hjemme eller på campus. Se emnet på MittUiB for mer informasjon.

 • Vurderingsordning: Skuleeksamen

  Dato
  23.09.2020, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Trekkfrist
  09.09.2020
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen