Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Vidarekommande programmering

Hovedinnhold

Undervisningssemester

Vår

Mål og innhald

Emnet skal gje vidare kunnskapar om programmering, blant anna datastrukturer og algoritmar, objekt-orientering, trådar, rekursjon samt elementære effektivitetsbetraktningar.

Det blir også gitt en innføring i ulike standardar for strukturerte data til bruk i eksterne datakjelder.

Fagleg innhald:

 • Utvalte tema om datastrukturar og algoritmar, blant anna effektivitet.
 • Programmeringsteknikkar som objekt-orientering og tråd-programmering
 • Standardar for strukturerte data, til dømes Json, rdf, xml og handtering av slike data.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte:

Kunnskap

Studenten

 • har inngåande kunnskap om utvalte algoritmar og datastrukturar.
 • har grunnleggjande kunnskap om objekt-orientering og tråd-programmering
 • har elementær kunnskap om effektivitets-analyse av algoritmar
 • har kjennskap til standardar for strukturerte data

Ferdigheit

Studenten

 • kan utføre grunnleggjande effektivitets-analyse av ulike algoritmar
 • kan velje hensiktsmessige datastrukturer og algoritmar for ulik bruk
 • kan implementere datastrukturar og algoritmar i programmeringsspråket Python
 • kan handtere ulike former for strukturerte data ved hjelp av Python

Krav til forkunnskapar

INFO132 eller tilsvarande

Studiepoengsreduksjon

Krav til studierett

Ope

Arbeids- og undervisningsformer

Førelesingar og gruppeøvingar (normalt 2 timar forelesing og 2 timar gruppeøving i ca. 7-10 veker).

Obligatorisk undervisningsaktivitet

 • Obligatoriske innleveringar, som må gjerast og godkjennast i undervisningssemesteret.
 • Obligatorisk deltaking: Oppmøte på gruppeøvingar (minst 75%). 

Godkjende obligatoriske undervisingsaktivitetar er gyldige i to semester etter godkjenninga.

Vurderingsformer

4 timar skriftleg eksamen

Karakterskala

Karaktersett med bokstavkarakterar (A-F).

Vurderingssemester

Eksamen vert tilbydd i undervisningssemesteret og påfølgande semester (ordinær eksamen for studentar med gyldig godkjent obligatorisk undervisningsaktivitet).

Emneevaluering

Alle emne blir evaluert i tråd med UiBs kvalitetssystem for utdanning.

Eksamensinformasjon

 • Klokkeslett for oppstart av skriftlig eksamen kan endre seg fra kl 09.00 til 15.00 eller vice versa inntil 14 dager før eksamen.

 • Vurderingsordning: Skuleeksamen

  Dato
  02.06.2022, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Trekkfrist
  19.05.2022
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted