Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Vidarekommande programmering

Hovedinnhold

Studiepoeng, omfang

10 studiepoeng

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor

Undervisningssemester

Vår

Mål og innhald

Emnet skal gje vidare kunnskapar om programmering, blant anna datastrukturer og algoritmar, objekt-orientering, trådar, rekursjon samt elementære effektivitetsbetraktningar.

Det blir også gitt en innføring i ulike standardar for strukturerte data til bruk i eksterne datakjelder.

Fagleg innhald:

 • Utvalte tema om datastrukturar og algoritmar, blant anna effektivitet.
 • Programmeringsteknikkar som objekt-orientering og tråd-programmering
 • Standardar for strukturerte data, til dømes Json, rdf, xml og handtering av slike data.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte:

Kunnskap

Studenten

 • har inngåande kunnskap om utvalte algoritmar og datastrukturar.
 • har grunnleggjande kunnskap om objekt-orientering og tråd-programmering
 • har elementær kunnskap om effektivitets-analyse av algoritmar
 • har kjennskap til standardar for strukturerte data

Ferdigheit

Studenten

 • kan utføre grunnleggjande effektivitets-analyse av ulike algoritmar
 • kan velje hensiktsmessige datastrukturer og algoritmar for ulik bruk
 • kan implementere datastrukturar og algoritmar i programmeringsspråket Python
 • kan handtere ulike former for strukturerte data ved hjelp av Python

Krav til forkunnskapar

INFO132 eller tilsvarande

Studiepoengsreduksjon

Krav til studierett

Emnet er ope for studentar med studierett på UiB. Emnet har 225 studieplassar. Studentar som har emnet som obligatorisk i studieplanen vil være prioritert.

Arbeids- og undervisningsformer

Førelesingar og gruppeøvingar (normalt 2 timar forelesing og 2 timar gruppeøving i ca. 7-10 veker).

Obligatorisk undervisningsaktivitet

 • Obligatoriske innleveringar, som må gjerast og godkjennast i undervisningssemesteret.
 • Obligatorisk deltaking: Oppmøte på gruppeøvingar (minst 75%). 

Godkjende obligatoriske undervisingsaktivitetar er gyldige i to semester etter godkjenninga.

Vurderingsformer

4 timar skriftleg eksamen

Karakterskala

Karaktersett med bokstavkarakterar (A-F).

Vurderingssemester

Eksamen vert tilbydd i undervisningssemesteret og påfølgande semester (ordinær eksamen for studentar med gyldig godkjent obligatorisk undervisningsaktivitet).

Litteraturliste

Litteraturlista vil vere klar innan 01.06. for haustsemesteret og  01.12. for vårsemesteret.

Emneevaluering

Alle emne blir evaluert i tråd med UiBs kvalitetssystem for utdanning.

Programansvarleg

Programrådet har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna der

Administrativt ansvarleg

Det samfunnsvitskaplege fakultet ved Institutt for informasjons- og medievitskap har det administrative ansvaret for emnet.

Eksamensinformasjon

 • Klokkeslett for oppstart av skriftlig eksamen kan endre seg fra kl 09.00 til 15.00 eller vice versa inntil 14 dager før eksamen.

 • Vurderingsordning: Skuleeksamen

  Dato
  06.06.2023, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Trekkfrist
  23.05.2023
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted