Hjem

Utdanning

Laveregradsemne

Sosial nettverksteori

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor

Undervisningssemester

Haust, kvart oddetalsår. I partallsår benyttes kode INF207.

Mål og innhald

Emnet gir eit oversyn over korleis teoretiske rammeverk frå ulike fagområde kan nyttast til å modellere og analysere komplekse sosiale nettverk. Sosial nettverksteori hjelper oss å forstå strukturen i ulike sosiale nettverk, korleis dei utviklar seg, korleis kommunikasjon i sosiale nettverk går føre seg, og korleis nettverk dannar grunnlag for samhandling. Nettverksomgrepet er sentralt i mange fag, blant anna økonomi, sosiologi, informatikk, informasjonsvitskap og matematikk. Ei tverrfagleg tilnærming til sosiale nettverk gir moglegheit for å analysere fellestrekk ved tilsynelatande ulike fenomen, frå korleis informasjon, meiningar og oppførsel spreiar seg i elektroniske sosiale nettverk til korleis epidemiar og finansielle kriser utviklar seg til korleis søkjemaskinar nyttar lenkene mellom websider for rangering av sider i et websøk. Dei store datamengdene i applikasjonane i dag gjer at effektive algoritmar må nyttast.

Emnet vert undervist i samarbeid mellom Institutt for informasjons- og medievitskap og Institutt for informatikk.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskap

Kandidaten

 • har teoretisk kunnskap om teoretiske modellar, omgrep og resultat relatert til
 • modellering og analyse av sosiale nettverk, utvikla i fleire fagdisiplinar.
 • kjenner dei viktigaste matematiske modellane for sosiale nettverk og sosial
 • interaksjon, samt relaterte omgrep.
 • kjenner dei viktigaste vitskapelege resultata relaterte til slike modellar.
 • har ei grunnleggjande forståing av relaterte matematiske modellar og omgrep frå
 • fleire ulike fagdisiplinar.

Ferdigheit

Kandidaten

 • kan nytte ulike teoretiske verktøy for å analysere sosiale nettverk.
 • kan velje ein passande matematiske modell for å lage ein abstraksjon av eit gitt
 • type fenomen i eit gitt sosialt nettverk, og kunne nytte omgrep og teknikkar for å analysere slike modellar.a

Krav til forkunnskapar

Ingen

Tilrådde forkunnskapar

INFO102 eller MNF130 eller tilsvarande

Krav til studierett

Ope

Arbeids- og undervisningsformer

Førelesingar 2 timar per veke i 12-16 veker. Gruppeøvingar 2 timar per veke i 12-16 veker

Obligatorisk undervisningsaktivitet

5 obligatoriske oppgåver må løysast og godkjennast.

Obligatoriske oppgåver må gjerast og godkjennast i undervisningssemesteret. Dei er gyldige berre eitt semester utover det semesteret dei har blitt godkjende.

Vurderingsformer

Skriftleg fire timar. Ingen hjelpemiddel tillatne

Karakterskala

A-F

Vurderingssemester

Haust (oddetalsår) og vår (partalsår)

Emneevaluering

Emnet vert evaluert av studentar kvar tredje gong emnet vert heldt, av faglærar kvar gong.

Institutt

Institutt for informasjons- og medievitskap

Kontakt

Kontaktinformasjon

studieveileder@ifi.uib.no

Eksamensinformasjon

 • Klokkeslett for oppstart av skoleeksamen kan endre seg fra kl 09.00 til 15.00 eller vice versa inntil 14 dager før eksamen. Eksamenslokale publiseres 14 dager før eksamen.

 • Vurderingsordning: Skuleeksamen

  Dato
  19.02.2018, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Trekkfrist
  05.02.2018
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted