Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Systemutvikling

Hovedinnhold

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor

Undervisningssemester

Haust

Mål og innhald

Emnet introduserer studentane for metodar for å utvikle informasjonssystem. Kurset presenterer sentrale aktivitetar i livssykelen til informasjonssystem og ulike perspektiv på denne livssykelen. Studenten skal få ei forståing av teori og praksis i utvikling av informasjonssystem.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskap: Kandidaten

 • har kjennskap til livssykelen til informasjonssystem, inkludert krav, arkitektur,
 • utforming, implementasjon, testing, utrulling, produksjon og vedlikehald.
 • har kjennskap til ulike livssykelmodellar, utviklingsmetodar og
 • prosjektleiingsmetodar.
 • kjenner til ulike aspekt ved systemutvikling knytt til brukarmedverknad,
 • personvern, tryggleik, etiske og legale tilhøve.
 • har kunnskap om modellering av informasjonssystem.

Ferdigheit: Kandidaten

 • kan bruke relevante modelleringsteknikkar for informasjonssystem.
 • kan spesifisere krav og arkitektur for informasjonssystem.
 • kan utforme informasjonssystem.
 • har erfaring med ein eller fleire spesifikke utviklingsmetodar.
 • har erfaring med praktisk prosjektarbeid i systemutvikling.

Krav til forkunnskapar

Ingen

Tilrådde forkunnskapar

www.uib.no/emne/INFO100www.uib.no/emne/INFO100

INFO110 og INFO132 eller tilsvarande

Studiepoengsreduksjon

INFO210, INFO112, INFO111 (10 stp), INF112

Krav til studierett

Ope

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesingar (20-26 timar), lab-øvingar (6-8 timar), rettleiingsgrupper.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Obligatoriske innleveringar, som må gjerast og godkjennast i undervisningssemesteret. Dei er ikkje gyldige utover det semesteret dei har blitt godkjende i.

Obligatorisk deltaking: Oppmøte på obligatoriske labgrupper (minst 75%). Oppmøte på obligatoriske rettleiingar. Oppmøtet på dei obligatoriske rettleiingane er ikkje gyldige utover undervisningssemesteret.

Vurderingsformer

 • Essay, individuelt
 • Semesterprosjekt (gruppe) og munnleg gruppeeksamen

Karakterskala

Bestått/Ikkje bestått

Vurderingssemester

Eksamen vert berre tilbydd i undervisningssemesteret.

Emneevaluering

Alle emne blir evaluert i tråd med UiBs kvalitetssystem for utdanning.

Eksamensinformasjon

 • Vurderingsordning: Essay, gruppeprosjekt og muntlig gruppeeksamen

  Trekkfrist
  29.10.2021
  • Eksamensdel: Individuelt essay

   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Gruppebasert prosjekt

   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Semesterprosjekt (gruppe) og munnleg gruppeeksamen

   Innleveringsfrist
   12.11.2021, 14:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen