Hjem

Utdanning

Laveregradsemne

Avansert programmering

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor

Undervisningssemester

Vår

Mål og innhald

Emnet introduserer metodar og teknikkar brukt i utvikling av moderne programvare for informasjonssystem. Dette omfattar objekt-orientert design, programmeringsteknikkar, datastrukturar og algoritmar. Målet er å gje studenten kunnskap og øving i programmering på eit nivå som gjev grunnlag for å utvikle program til nytte i eige studentarbeid i informasjonsvitskap og å delta som programmerar i større prosjekt for utvikling av informasjonssystem.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskap: Kandidaten

 • har kunnskap om objekt-orientert design av program for informasjonssystem.
 • har kunnskap om datastrukturar for organisering av informasjon.
 • kjenner til ulike teknologiar og rammeverk for utvikling av program for større
 • informasjonssystem.
 • har ei grunnleggjande forståing av korleis dei teoretiske og teknologiske omgrepa
 • i programmering og programdesign støttar opp om praktisk
 • informasjonssystemutvikling.

Ferdigheit: Kandidaten

 • kan nytte algoritmar for effektiv handsaming av informasjon.
 • kan designe, implementere og teste programvare for større informasjonssystem.
 • har erfaring med praktisk bruk av objekt-orientert design, datastrukturar og
 • algoritmar, og utvalde teknologiar i programmering av ikkje-trivielle informasjonssystem.

Krav til forkunnskapar

Ingen

Tilrådde forkunnskapar

INFO132 eller tilsvarande

Krav til studierett

Ope

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesingar (30-40 timer), Øvingar, Programmeringslab (48 timer).

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Obligatoriske innleveringar, som må gjerast og godkjennast i undervisningssemesteret.

Obligatorisk deltaking: Oppmøte på obligatoriske labgrupper (minst 80%).

Vurderingsformer

4 timar skriftleg eksamen

Karakterskala

Karaktersett med bokstavkarakterar (A-F).

Fagleg overlapp

Vurderingssemester

Eksamen vert tilbydd i undervisningssemesteret og påfølgande semester (ordinær eksamen for studentar med gyldig godkjent obligatorisk undervisningsaktivitet).

Emneevaluering

Emnet vert evaluert av studentar kvart 3. år, av faglærar kvart år.

Institutt

Institutt for informasjons- og medievitskap

Kontakt

Kontaktinformasjon

studieveileder@ifi.uib.no

Eksamensinformasjon

 • Klokkeslett for oppstart av skoleeksamen kan endre seg fra kl 09.00 til 15.00 eller vice versa inntil 14 dager før eksamen. Eksamenslokale publiseres 14 dager før eksamen. Kandidatene finner sin egen romplassering på Studentweb 3 dager før eksamen.

 • Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  11.06.2019, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Trekkfrist
  28.05.2019
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen