Hjem

Utdanning

Laveregradsemne

Avansert programmering

 • Studiepoeng10
 • UndervisingssemesterVår
 • EmnekodeINFO233
 • Talet på semester1
 • SpråkNorsk
 • Ressursar

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor

Undervisningssemester

Vår

Mål og innhald

Emnet introduserer metodar og teknikkar brukt i utvikling av moderne programvare for informasjonssystem. Dette omfattar objekt-orientert design, programmeringsteknikkar, datastrukturar og algoritmar. Målet er å gje studenten kunnskap og øving i programmering på eit nivå som gjev grunnlag for å utvikle program til nytte i eige studentarbeid i informasjonsvitskap og å delta som programmerar i større prosjekt for utvikling av informasjonssystem.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskap: Kandidaten

 • har kunnskap om objekt-orientert design av program for informasjonssystem.
 • har kunnskap om datastrukturar for organisering av informasjon.
 • kjenner til ulike teknologiar og rammeverk for utvikling av program for større
 • informasjonssystem.
 • har ei grunnleggjande forståing av korleis dei teoretiske og teknologiske omgrepa
 • i programmering og programdesign støttar opp om praktisk
 • informasjonssystemutvikling.

Ferdigheit: Kandidaten

 • kan nytte algoritmar for effektiv handsaming av informasjon.
 • kan designe, implementere og teste programvare for større informasjonssystem.
 • har erfaring med praktisk bruk av objekt-orientert design, datastrukturar og
 • algoritmar, og utvalde teknologiar i programmering av ikkje-trivielle informasjonssystem.

Krav til forkunnskapar

Ingen

Tilrådde forkunnskapar

INFO132 eller tilsvarande

Krav til studierett

Ope

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesingar (30-40 timer), Øvingar, Programmeringslab (48 timer).

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Obligatoriske innleveringar, som må gjerast og godkjennast i undervisningssemesteret.

Obligatorisk deltaking: Oppmøte på obligatoriske labgrupper (minst 80%).

Vurderingsformer

4 timar skriftleg eksamen

Karakterskala

Karaktersett med bokstavkarakterar (A-F).

Fagleg overlapp

INF 101 informatikk (10stp) og med INFO231 (10 stp)

Vurderingssemester

Eksamen vert tilbydd i undervisningssemesteret og påfølgande semester (ordinær eksamen for studentar med gyldig godkjent obligatorisk undervisningsaktivitet).

Emneevaluering

Emnet vert evaluert av studentar kvart 3. år, av faglærar kvart år.

Institutt

Institutt for informasjons- og medievitskap

Kontakt

Kontaktinformasjon

studieveileder@ifi.uib.no