Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Interaksjonsdesign og prototyping

Hovedinnhold

Studiepoeng, omfang

10

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor

Undervisningssemester

Vår

Mål og innhald

Kurset gir ein introduksjon til prototyping og design av interaktive teknologiar. Studentane lærer om ulike metodar og teknikkar for prototyping som er relevant for utforming av grensesnitt for web og mobile einingar. Kurset omhandlar også designprinsipp og retningslinjer for å lage gode, nyttige og brukarvenlege grensesnitt. I tillegg lærar studentane om ulike former for brukarmedvirkning i designaktivitetar.

Læringsutbyte

Ein student som har fullført kurset skal ha følgande læringsutbyte i form av kunnslap, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten

- kjenner til sentrale begrep innan interaktive brukargrensesnitt og interaktive applikasjonar

- har kunnskap om prototyping og ulike former for prototypingsaktivtetar

- har kunnskap om designprinsipp og retningslinjer for god design

- kjenner til fordeler og ulemper med ulike prototypingsteknikkar

- har kunnskap om og innblikk i ulike teoriar og begrep ein brukar for å forstå brukarmedvirkning og korleis ein kan involvere brukarane i designaktivtetar

Ferdigheiter

Studenten

- kan bruke relevante prortypingsverktøy (til dømes Figma, Adobe XD)

- kan bruke ulike teknikkar for prototyping slik som wireframing og sketsjing

- kan planlegge og organisere aktivtetar for brukarmedvirkning i design

Krav til forkunnskapar

INFO132, INFO162, INF100, MIX100, INF109 eller tilsvarande

Tilrådde forkunnskapar

MIX100 eller INFO162

Studiepoengsreduksjon

Ingen

Krav til studierett

Open

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesingar og datalabbar

Normalt sett to timar med forelesning og to timar med lab kvar veke.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

 • Oppgåver som må godkjennast
 • Obligatoriske datalabbar (minst 75%)

Godkjente obligatoriske arbeidskrav er gyldig i to semester etter det semesteret dei vart godkjende.

Vurderingsformer

 • Skriftleg eksamen (3 timar): 60% av totalkarakteren
 • Gruppeoppgåve: 40% av totalkarakteren

Karakterskala

A-F

Vurderingssemester

Vurdering berre i undervisningssemesteret. Kun studentar som har gyldig dokumentasjon på fravær vil kunne få ta ein ny skriftleg eksamen det følgande semesteret.

Litteraturliste

Litteraturlista vil vere klar innan 01.06. for haustsemesteret og  01.12. for vårsemesteret. 

Emneevaluering

Alle emne blir evaluert i tråd med UiBs kvalitetssystem for utdanning.

Eksamensinformasjon

 • Klokkeslett for oppstart av skriftlig eksamen kan endre seg fra kl 09.00 til 15.00 eller vice versa inntil 14 dager før eksamen.

 • Vurderingsordning: Skuleeksamen og gruppeoppgåve

  Trekkfrist
  20.04.2022
  • Eksamensdel: Skuleeksamen

   Dato
   20.05.2022, 15:00
   Varigheit
   3 timer
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
   Sted
  • Eksamensdel: Gruppeoppgåve

   Innleveringsfrist
   04.05.2022, 14:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen