Hjem
Studentsider
Masteremne

Forskingstema i menneske-maskin interaksjon (HCI)

 • Studiepoeng15
 • UndervisingssemesterVår, Haust
 • EmnekodeINFO361
 • Talet på semester1
 • SpråkEngelsk
 • Ressursar

Hovedinnhold

Studienivå (studiesyklus)

Master

Undervisningssemester

Ujamnt

Mål og innhald

Målet med kurset er å gi ei innføring i forskingsfeltet menneske-maskin interaksjon (eng. Human-Computer Interaction, HCI). Studentane vil få kunnskap om ei rekke avanserte konsept og tilnærmingar til analyse og design av interaktive system.

I kurset får studentane lære om ulike interaksjonsformer, modalitetar og paradigme i HCI forsking. Dei vil også verte kjent med hovudutfordringane ved å designe interaktive teknologiar og korleis dette kan inngå i ein forskingsprosess. Vi vil gi eit oversyn over utvalte emne i forskingsfeltet, og vil dekkje aktuelle designmessige, metodologiske og teoretiske problemstillingar i feltet.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten...

 • kjenner til hovudtema og utfordringar i HCI-forskinga i dag, og til nye forskingsproblemstillingar
 • kjenner til sentrale og aktuelle omgrep, metodar og tilnærmingar i HCI-forskinga
 • forstår dei sosiale implikasjonane av interaktive teknologiar

Ferdigheitar

Studenten...

 • kan diskutere korleis omgrep og metodar kan nyttast i analyse, design og evaluering av interaktive teknologiar
 • kan planleggje og implementere utforskande prosjekt for å skissere og prototype nye interaktive teknologiar og interaksjonsformer
 • kan presentere og diskutere sentrale tema i HCI-feltet, både munnleg og skriftleg
 • kan arbeide i team for å skape og evaluere prototypar for nye interaktive teknologiar
 • kan jobbe i team for å dokumentere produksjon og evaluering av nye interaktive teknologiar

Generell kompetanse

Studenten...

 • kan tileigne seg ny kunnskap
 • kan reflektere over eigen læringsprosess
 • kan arbeide i team i ulike roller

Krav til forkunnskapar

Bachelorgrad i informasjonsvitskap eller tilsvarande

Tilrådde forkunnskapar

INFO161/INFO261/INFO262

Krav til studierett

Master i informasjonsvitskap eller master i medie- og interaksjonsdesign

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger, individuelle oppgåver og gruppeoppgåver, presentasjoner og diskusjoner.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

 • Obligatoriske oppgåver som må godkjennast før studenten kan gå opp til eksamen
 • Obligatorisk deltaking (80 %)

Godkjende obligatoriske arbeidskrav er berre gyldige i undervisningssemesteret.

Vurderingsformer

 • Semesteroppgåve i grupper (55%)
 • Individuell munnleg eksamen (45%)

Karakterskala

A-F

Vurderingssemester

Eksamen vert berre tilbydd i undervisningssemesteret.

Emneevaluering

Alle emne blir evaluert i tråd med UiBs kvalitetssystem for utdanning.