Hjem
Studentsider
Masteremne

Proposal development

Hovedinnhold

Studiepoeng, omfang

ECTS studiepoeng 5

Studienivå (studiesyklus)

Master  

Undervisningssemester

Vår/høst

Mål og innhald

Det overordna målet er å hjelpe studentane med å konseptualiserar og utarbeide et forskingsforslag i sitt forskingsområde og å gi næring til en følelse av nysgjerrigheit og aktiv deltaking i forsking. Ei veke nyttast til innledande førelesingar som dekker alle kapitel i et komplett forskingsforslag og interaktiv undervisning kor kver student presenterer sitt foreløpige forskingsprotokoll og resten av klassen og læraren/diskuterer/fagfellevurderar disse forslagene i grupper. Studentane lærer å bruke forskingsmetodane som vert undervisa i forskingsverktøykurset (INTH315) til praktiske eksemplar og finpusse sine individuelle forskingsforslag. Denne veka følges av 3 heildagsseminarar i løpet av vårsemesteret kor studentane får fagfellevurdering av forslagene sine før endeleg innsending.

Kursets hovuddel er sjølve arbeidet studentane utfører på forslagene sine etter denne introduksjonsveka. Regelmessige diskusjonar med rettleiar(ar) er et viktig element i prosessen.

Læringsutbyte

Etter fullført emne skal studenten ha følgjande læringsutbytte definert når det gjelder kunnskap, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten kan:

  • Gjeve grunnar for valet av forskingsmetoder
  • forklare kravene og prosessen for etisk godkjenning

Ferdigheiter

Studenten kan:

  • finne relevant litteratur og skrive ein melding som gjev grunn for studien
  • tydeleg formulere forskingsspørsmål(a), brede mål og spesifikke mål
  • vel de relevante datainnsamlingsverktøyane/laboratoriemetodene
  • vel riktige statistiske metodar i dataanalyse
  • formulere forventa resultat
  • lage et forskingsbudsjett

Generell kompetanse

Studenten er i stand til å:

  • uavhengig konseptualisere og utarbeide eit godt og omfattande forskingsforslag innanfor den avgrensa tidsramma og ressursane
  • kommunisere forskingsplanen profesjonelt

Krav til forkunnskapar

Ingen

Tilrådde forkunnskapar

Introduksjonsførelesingar om protokoll skriving og gruppe arbeid i emnet INTH315.

Studiepoengsreduksjon

Studiepoengreduksjon mot INTH330A

Krav til studierett

Ope for studentar på masterprogrammet "Master of Philosophy in Global Health" på UiB

Arbeids- og undervisningsformer

The organized teaching includes one full week in autumn and 3 individual days in spring. The rest of the course is the actual work students carry out on their proposals. Major emphasis is placed on the exercises in groups and individually, peer-review, and plenary discussions with teachers having qualitative and quantitative research backgrounds. 80% of the organized teaching is used for interactive teaching where each student is expected to present own preliminary sketch for class discussion and peer review. This one week`s organized session is followed by the regular sessions with supervisory team during proposal development. The proposals are peer-reviewed by the fellow students and evaluated by supervisors before submission.

Student investment time: 125 hours

Contact hours (lectures and seminars): 42

Individual working hours: 83

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Delta på førelesinger og gruppe arbeid.

Vurderingsformer

Rettleiarar skal vurdere forslaget og avgjøre om det er akseptabelt (karakter = bestått) for innsending. Oppmøte og førebuing av materiale til dei organiserte undervisingstimane er obligatorisk.

Karakterskala

Bestått/ikkje bestått

Vurderingssemester

Vår

Litteraturliste

Litteraturlista vil vere klar innan 01.06 for haustsemesteret og 01.12 for vårsemesteret.

Emneevaluering

Studentane evaluerer undervisingen i samhøve med til krava til kvalitetsvurdering ved Universitetet i Bergen. Evalueringsmetoden er gjennom et elektronisk skjema.

Programansvarleg

Programutvalg for global helse

Emneansvarleg

Professor Tehmina Mustafa (Temina.Mustafa@uib.no)

Professor Karine Marie Moland (Karen.Moland@uib.no)

Administrativt ansvarleg

Institutt for global helse og samfunnsmedisin

Kontakt

Senter for internasjonal helse

E-post: studie@igs.uib.no

Tlf.: 55588569

Eksamensinformasjon