Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Islandsk språk og samfunn

 • Studiepoeng15
 • UndervisingssemesterVår
 • EmnekodeISL104
 • Talet på semester1
 • SpråkNorsk. Dansk og svensk kan òg verte brukte i nokon grad.
 • Ressursar

Studiepoeng, omfang

15

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor

Fulltid/deltid

-

Undervisningssemester

Vår

Undervisningsstad

Bergen.

Mål og innhald

Studiet skal gje studentane god innsikt i valde språklege tema, mellom anna språkpolitikk, purisme og skrivemåte av importord, dialektar, forholdet mellom eldre og moderne islandsk, utvikling av ordforråd, orddanning, bøying og produktivitet av ordprosessar.

Emnet kan inngå på nordisk 200-nivå - spesialisering i nordisk språk og litteratur, og tilfredstiller kravet til bacheloroppgåve.

Læringsutbyte

Studentane skal ha skaffa seg eit godt innblikk i pensum, slik at dei er i stand til å greie ut om dei enkelte temaa og sjå samanhengen mellom dei.

Krav til forkunnskapar

Ingen.

Tilrådde forkunnskapar

EXFAC00SK Språk og kommunikasjon

Studiepoengsreduksjon

ISL101 og ISL104 overlappar, og ein vil ikkje få uteljing for meir enn 15 studiepoeng om ein tek begge emna.

Krav til studierett

Emnet er ope for alle med studierett ved Universitetet i Bergen.

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisninga har form av førelesingar.

Om det melder seg færre enn fem studentar til eit emne, kan instituttet innføre redusert undervisning, jamfør instituttets retningslinjer for dette på Mitt UiB. På emne der dette kan vere aktuelt, vil studentane få informasjon om det ved semesterstart, og før semesterregistreringsfristen 1. februar / 1. september.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

1) Det er obligatorisk å levere og få godkjent pensumliste.

2) Det er obligatorisk å levere utkast til semesteroppgåva og ta mot rettleiing på den.

Frist for godkjenning av tema for semesteroppgåva er fem veker før endeleg innlevering.

Frist for innlevering av førsteutkast til semesteroppgåva er tre veker før endelig innlevering.

Vurderingsformer

Semesteroppgåve og munnleg prøve.

Semesteroppgåva skal ha eit omfang på inntil 5000 ord, litteraturliste og vedlegg ikkje medrekna.

Det vert sett separate karakterar på semesteroppgåva og den munnlege prøva. Studentane må stå på begge delane i same semester for å stå i emnet. Ved utrekning av samla karakter tel semesteroppgåva 60 % og den munnlege prøva 40 %.

Det er høve til å ta eksamen i haustsemesteret dersom obligatoriske arbeidskrav er innfridde i det føregåande vårsemesteret. 

Hjelpemiddel til eksamen

-

Karakterskala

Karakterskala A-F.

Vurderingssemester

Vår. Det er òg vurdering tidleg i haustsemesteret for studentar med gyldig godkjenning av obligatoriske arbeidskrav.

Litteraturliste

Pensumet tilsvarer om lag 1000 sider av normal vanskegrad.

Emneevaluering

Emneevalueringar vert gjennomførte i tråd med UiB sitt kvalitetssikringssystem.

Programansvarleg

Programstyret for nordisk

Emneansvarleg

Programstyret for nordisk

Administrativt ansvarleg

Institutt for lingvstiske, litterære og estetiske studium

Kontakt

Kontaktinformasjon

Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studium

E-post: studierettleiar@lle.uib.no

Eksamensinformasjon

 • Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  18.09.2020, 13:00
  Innleveringsfrist
  25.09.2020, 13:00
  Trekkfrist
  04.09.2020
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen