Hjem
Utdanning
Laveregradsemne

Islandsk språk og samfunn

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor

Undervisningssemester

Vår

Undervisningsstad

Bergen.

Mål og innhald

Studiet skal gje studentane god innsikt i valde språklege tema, mellom anna språkpolitikk, purisme og skrivemåte av importord, dialektar, forholdet mellom eldre og moderne islandsk, utvikling av ordforråd, orddanning, bøying og produktivitet av ordprosessar.

Emnet kan inngå på nordisk 200-nivå - spesialisering i nordisk språk og litteratur, og tilfredstiller kravet til bacheloroppgåve.

Læringsutbyte

Studentane skal ha skaffa seg eit godt innblikk i pensum, slik at dei er i stand til å greie ut om dei enkelte temaa og sjå samanhengen mellom dei.

Krav til forkunnskapar

Ingen.

Tilrådde forkunnskapar

EXFAC00SK Språk og kommunikasjon

Studiepoengsreduksjon

ISL101 og ISL104 overlappar, og ein vil ikkje få uteljing for meir enn 15 studiepoeng om ein tek begge emna.

Krav til studierett

Emnet er ope for alle med studierett ved Universitetet i Bergen.

Arbeids- og undervisningsformer

Om lag 26 timer førelesingar, tilsvarande 1 dobbeltime i veka.

Om det melder seg færre enn fem studentar til eit emne, kan instituttet innføre redusert undervisning, jamfør instituttets retningslinjer for dette på Mitt UiB. På emne der dette kan vere aktuelt, vil studentane få informasjon om det ved semesterstart, og før semesterregistreringsfristen 1. februar / 1. september.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Det er obligatorisk å halde eit innlegg på om lag 10 minutt om eit tema frå pensum.

Godkjend aktivitet er gyldig i undervisningssemesteret og semesteret etter.

Vurderingsformer

På emnet nyttar ein heimeeksamen på sju dagar.

Det blir gitt ei fleirdelt oppgåve. Oppgåvene blir gitt med det som føresetnad at studentane har delteke på undervisninga.

Oppgåvesvaret bør vere på 4500-5000 ord.

Studenten kan skrive på norsk, dansk, svensk eller engelsk.

Karakterskala

Karakterskala A-F.

Litteraturliste

Pensumet tilsvarer om lag 1000 sider av normal vanskegrad.

Emneevaluering

Emneevalueringar vert gjennomførte i tråd med UiB sitt kvalitetssikringssystem.

Kontakt

Kontaktinformasjon

Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studium

E-post: studierettleiar@lle.uib.no

Eksamensinformasjon

 • Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  06.05.2020, 13:00
  Innleveringsfrist
  13.05.2020, 13:00
  Trekkfrist
  22.04.2020
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen