Hjem

Utdanning

Laveregradsemne

Innføring i italienskstudium

  • Studiepoeng10
  • UndervisingssemesterHaust
  • EmnekodeITAL100
  • Talet på semester1
  • SpråkNorsk og italiensk
  • Ressursar

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor

Fulltid/deltid

Fulltid/deltid

Undervisningssemester

Haust

Undervisningsstad

Bergen

Mål og innhald

Emnet gjev ei elementær innføring i moderne italiensk. Det er basert på ein lærepakke og skal kunne utgjere grunnlaget for vidare studium i italiensk.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbytte definert i kunnskap, dugleik og generell kompetanse:

Kunnskap

Dei studentane som har gjennomført emnet,

- har tileigna seg hovuddraga i italiensk uttale og grammatikk og det grunnleggjande ordtilfanget og dermed skaffa seg grunnlag for vidare studium i italiensk.

Dugleik

Dei studentane som har gjennomført emnet,

- kan kommunisere på italiensk på eit elementært nivå.

Generell kompetanse

Dei studentane som har gjennomført emnet,

- har ei viss innsikt i italienske samfunnstilhøve og kultur som kan kome til nytte både i andre studium og i yrkeslivet.

Krav til forkunnskapar

Ingen

Tilrådde forkunnskapar

Det er ein føremon om studentane på førehand har byrja å lære seg enkel italiensk.

Studiepoengsreduksjon

På grunn av fagleg overlapp blir studiepoengutteljinga for ITAL100 redusert med 10 studiepoeng dersom emnet blir kombinert med ITAL001 eller ITAL002.

Krav til studierett

Emnet er ope for alle med studierett ved UiB.

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisninga i emnet har form av førelesingar og seminarverksemd.

Omfanget av undervisninga i emnet vil normalt vere 2 dobbeltimar førelesing (det vil seie 4 undervisningstimar) og 2 timar oppgåveseminar kvar veke i ein periode på til saman 10 veker.

Om det melder seg færre enn fem studentar til eit emne, kan undervisningstilbodet bli tilpassa studenttalet. Studentane vil i så fall bli informerte om det alternative undervisningsopplegget ved semesterstart og før semesterregistreringsfristen 1. februar/1. september

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Det er obligatorisk oppmøte til minst 80 prosent av undervisninga. Oppmøtet blir kontrollert.

Godkjenninga av det obligatoriske arbeidskravet er gyldig i det semesteret det er gjennomført og i semesteret etter.

Vurderingsformer

Vurderingsforma i emnet er ein munnleg eksamen for det meste på italiensk på omlag 20 minutt. Eksamen vil vere knytt til ein av tekstane det har vore arbeidd med i undervisninga.

Hjelpemiddel til eksamen

Ingen.

Karakterskala

Det blir nytta gradert karakterskala frå A til F, der F er stryk.

Vurderingssemester

Haust. Det er òg vurdering tidleg i vårsemesteret for studentar med gyldig godkjenning av det obligatoriske arbeidskravet frå semesteret før.

Litteraturliste

Litteraturlista opplyser om dei tekstar som til ei kvar tid gjeld for emnet. Litteraturlista vil vere klar på ¿Mitt UiB¿ innan 1. juni for haustsemesteret og 1. desember for vårsemesteret

Emneevaluering

Emneevalueringar bli gjennomførde i tråd med UiB sitt kvalitetssikringssystem

Programansvarleg

Programstyret har ansvaret for fagleg innhald og oppbygging av studiet, og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna der.

Emneansvarleg

Programstyret for italiensk

Administrativt ansvarleg

Det humanistiske fakultet ved Institutt for framandspråk har det administrative ansvaret for emnet og studieprogrammet.

Kontakt

Kontaktinformasjon

Studierettleiar: studierettleiar@if.uib.no
Eksamensadministrasjon: eksamen@if.uib.no

Eksamensinformasjon