Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Innføring i italienskstudium

Hovedinnhold

Studiepoeng, omfang

10

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor

Undervisningssemester

Haust

Undervisningsstad

Bergen. Dette emnet finst også som eit reint nettstudium (ITAL620). 

Mål og innhald

Emnet gjev ei elementær innføring i moderne italiensk. Det er basert på ein lærepakke og skal kunne utgjere grunnlaget for vidare studium i italiensk.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbytte definert i kunnskap, dugleik og generell kompetanse:

Kunnskap

Dei studentane som har gjennomført emnet,

- har tileigna seg hovuddraga i italiensk uttale og grammatikk og det grunnleggjande ordtilfanget og dermed skaffa seg grunnlag for vidare studium i italiensk.

Dugleik

Dei studentane som har gjennomført emnet,

- kan kommunisere på italiensk på eit elementært nivå.

Generell kompetanse

Dei studentane som har gjennomført emnet,

- har ei viss innsikt i italienske samfunnstilhøve og kultur som kan kome til nytte både i andre studium og i yrkeslivet.

Krav til forkunnskapar

Ingen

Tilrådde forkunnskapar

Det er ein føremon om studentane på førehand har byrja å lære seg enkel italiensk.

Studiepoengsreduksjon

På grunn av fagleg overlapp vert studiepoengutteljinga for ITAL100 redusert med 10 studiepoeng dersom emnet vert kombinert med ITAL620, ITAL001 eller ITAL002.

Krav til studierett

Emnet er ope for alle med studierett ved UiB.

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisninga i emnet har form av førelesingar og seminarverksemd.

Omfanget av undervisninga i emnet vil normalt vere 2 dobbeltimar førelesing (det vil seie 4 undervisningstimar) og 2 timar oppgåveseminar kvar veke i ein periode på til saman 10 veker.

Om det melder seg færre enn fem studentar til eit emne, kan undervisningstilbodet bli tilpassa studenttalet. Studentane vil i så fall bli informerte om det alternative undervisningsopplegget ved semesterstart og før semesterregistreringsfristen 1. februar/1. september

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Det er obligatorisk oppmøte til minst 80 prosent av undervisninga. Oppmøtet blir kontrollert.

Godkjenninga av det obligatoriske arbeidskravet er gyldig i det semesteret det er gjennomført og i semesteret etter.

Vurderingsformer

Vurderingsforma i emnet er sett saman av to delar:

 1. Ein munnleg presentasjon i oktober. Hausten 2021 vert munnleg eksamen gjennomført på campus som normalt. Studentar som er i ei risikogruppe eller av andre koronarelaterte grunnar ikkje kan møte på campus, kan kontakte instituttet på eksamen.if@uib.no 
 2. Ein skriftleg eksamen. Hausten 2021 er vurderingsforma endra frå skriftleg skoleeksamen til to timar skriftleg eksamen heimefrå + éin time teknisk tilleggstid, som tiltak mot spreiing av koronavirus.

Den skriftlege vurderingsforma tel 75% og den munnlege 25% av den endelege karakteren. Begge vurderingsdelane må vere greidde i det same semesteret for å kunne få fullført emnet. 

Karakterskala

Det blir nytta gradert karakterskala frå A til F, der F er stryk.

Vurderingssemester

Haust. Det er òg vurdering tidleg i vårsemesteret for studentar med gyldig godkjenning av det obligatoriske arbeidskravet frå semesteret før.

Litteraturliste

Litteraturlista opplyser om dei tekstar som til ei kvar tid gjeld for emnet. Litteraturlista vil vere klar innan 1. juni for haustsemesteret og 1. desember for vårsemesteret

Emneevaluering

Emneevalueringar bli gjennomførde i tråd med UiB sitt kvalitetssikringssystem

Kontakt

Studierettleiar: studierettleiar@if.uib.no Eksamensadministrasjon: eksamen@if.uib.no

Eksamensinformasjon

 • Klokkeslett for oppstart av skriftlig eksamen kan endre seg fra kl 09.00 til 15.00 eller vice versa inntil 14 dager før eksamen.

 • Vurderingsordning: Skriftleg skoleeksamen og munnleg eksamen

  Trekkfrist
  08.11.2022
  • Eksamensdel: Skriftleg skoleeksamen

   Dato
   22.11.2022, 09:00
   Varigheit
   2 timer
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Munnleg eksamen

   Dato
   18.10.2022, 09:00
   Varigheit
   7 timer