Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Italiensk språk 1

Hovedinnhold

Studiepoeng, omfang

10

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor

Undervisningssemester

Vår

Undervisningsstad

Bergen. Dette emnet finst også som eit reint nettstudium (ITAL621).

Mål og innhald

Emnet har som mål å gje ei første systematisk innføring i italiensk grammatikk.

Øvingane som inngår i emnet, har som mål å integrere grammatikken i studiet av enklare tekstar for å øve opp evna hjå studentane til å forstå italiensk og sjølve kunne uttrykkje seg.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbytte definert i kunnskap, dugleik og generell kompetanse:

Kunnskap

Dei studentane som har gjennomført emnet,

- har kunnskap om hovuddraga i einskilde sider av italiensk grammatikk.

Dugleik

Dei studentane som har gjennomført emnet,

- kan forstå og gjere greie for utvalde grammatiske problemstillingar

- kan bruke desse kunnskapane i sitt vidare studium av italiensk.

Generell kompetanse

Dei studentane som har gjennomført emnet,

- kan gjennomføre eit prosjekt som strekkjer seg over tid

- kan arbeide sjølvstendig med ei problemstilling knytt til fagstoff.

Krav til forkunnskapar

Ingen

Tilrådde forkunnskapar

Italienskkunnskapar minst på nivå med dei som emnet ITAL100 gjev.

Studiepoengsreduksjon

På grunn av fagleg overlapp blir studiepoengutteljinga for ITAL121 redusert med 10 studiepoeng dersom emnet blir kombinert med ITAL621, ITAL111 eller ITAL101.

Krav til studierett

Emnet er ope for alle med studierett ved Universitetet i Bergen.

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisninga i emnet har form av førelesingar og seminarverksemd med øvingar.

Omfanget av undervisninga i emnet vil normalt vere ein dobbeltime førelesing (det vil seie 2 undervisningstimar) og 2 timar oppgåveseminar kvar veke i ein periode på til saman 10 veker.

Om det melder seg færre enn fem studentar til eit emne, kan undervisningstilbodet bli tilpassa studenttalet. Studentane vil i så fall bli informerte om det alternative undervisningsopplegget ved semesterstart og før semesterregistreringsfristen 1. februar/1. september.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Ingen

Vurderingsformer

Vurderingsforma i emnet er ein skriftleg eksamen på 4 timar. Eksamen består av fleire delspørsmål som tek opp problem det har vore arbeidd med i undervisninga. Både norsk og italiensk kan nyttast på prøva.

Hjelpemiddel til eksamen

Italiensk-italiensk ordbok, som studentane sjølve lyt ha med seg til eksamen.

Karakterskala

Det blir nytta gradert karakterskala frå A til F, der F er stryk.

Vurderingssemester

Vår og haust

Litteraturliste

Litteraturlista opplyser om dei tekstar som til ei kvar tid gjeld for emnet. Litteraturlista vil vere klar på Mitt UiB innan 1. juni for haustsemesteret og 1. desember for vårsemesteret.

Emneevaluering

Undervisningsopplegget blir evaluert i tråd med UiB sitt kvalitetssikringssystem.

Programansvarleg

Programstyret har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna der.

Emneansvarleg

Programstyret for italiensk

Administrativt ansvarleg

Det humanistiske fakultet ved Institutt for framandspråk har det administrative ansvaret for emnet og studieprogrammet.

Kontakt

Studierettleiar: studierettleiar@if.uib.no Eksamensadministrasjon: eksamen@if.uib.no

Eksamensinformasjon

 • Klokkeslett for oppstart av skriftlig eksamen kan endre seg fra kl 09.00 til 15.00 eller vice versa inntil 14 dager før eksamen.

 • Vurderingsordning: Skriftleg skoleeksamen

  Dato
  14.06.2023, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Trekkfrist
  31.05.2023
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen