Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Italiensk språk 1

 • Studiepoeng10
 • UndervisingssemesterVår
 • EmnekodeITAL121
 • Talet på semester1
 • SpråkItaliensk og norsk
 • Ressursar

Studiepoeng, omfang

10

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor

Undervisningssemester

 Vår

Emnet går første gong våren 2019

Undervisningsstad

Bergen

Mål og innhald

 Emnet har som mål å gje ei første systematisk innføring i italiensk grammatikk.

Øvingane som inngår i emnet, har som mål å integrere grammatikken i studiet av enklare tekstar for å øve opp evna hjå studentane til å forstå italiensk og sjølve kunne uttrykkje seg.

Læringsutbyte

 Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbytte definert i kunnskap, dugleik og generell kompetanse:

Kunnskap

Dei studentane som har gjennomført emnet,

- har kunnskap om hovuddraga i einskilde sider av italiensk grammatikk.

Dugleik

Dei studentane som har gjennomført emnet,

- kan forstå og gjere greie for utvalde grammatiske problemstillingar

- kan bruke desse kunnskapane i sitt vidare studium av italiensk.

Generell kompetanse

Dei studentane som har gjennomført emnet,

- kan gjennomføre eit prosjekt som strekkjer seg over tid

- kan arbeide sjølvstendig med ei problemstilling knytt til fagstoff.

Krav til forkunnskapar

Ingen

Tilrådde forkunnskapar

Italienskkunnskapar minst på nivå med dei som emnet ITAL100 gjev.

Studiepoengsreduksjon

På grunn av fagleg overlapp blir studiepoengutteljinga for ITAL121 redusert med 10 studiepoeng dersom emnet blir kombinert med ITAL111 eller ITAL101.

Krav til studierett

Emnet er ope for alle med studierett ved Universitetet i Bergen.

Arbeids- og undervisningsformer

 Undervisninga i emnet har form av førelesingar og seminarverksemd med øvingar.

Omfanget av undervisninga i emnet vil normalt vere ein dobbeltime førelesing (det vil seie 2 undervisningstimar) og 2 timar oppgåveseminar kvar veke i ein periode på til saman 10 veker.

Om det melder seg færre enn fem studentar til eit emne, kan undervisningstilbodet bli tilpassa studenttalet. Studentane vil i så fall bli informerte om det alternative undervisningsopplegget ved semesterstart og før semesterregistreringsfristen 1. februar/1. september.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

 Det er obligatorisk oppmøte til minst 80 prosent av undervisninga. Oppmøtet blir kontrollert.   

Godkjenninga av det obligatoriske arbeidskravet er berre gyldig i det semesteret det blir gjennomført og i semesteret etter.

Vurderingsformer

Hausten 2020 er vurderingsforma endra frå skuleeksamen (4 timar) til skriftleg eksamen heime (5 timar), som tiltak mot spreiing av koronavirus. Ved skriftleg eksamen heime er alle hjelpemiddel tillatne.

Eksamen består av fleire delspørsmål som tek opp problem det har vore arbeidd med i undervisninga. Både norsk og italiensk kan nyttast på prøva.

Hjelpemiddel til eksamen

Italiensk-italiensk ordbok, som studentane sjølve lyt ha med seg til eksamen.

Karakterskala

Det blir nytta gradert karakterskala frå A til F, der F er stryk.

Vurderingssemester

Vår. Det er òg vurdering tidleg i hausemesteret for studentar med gyldig godkjenning av det obligatoriske arbeidskravet frå semesteret før.

Litteraturliste

 Litteraturlista opplyser om dei tekstar som til ei kvar tid gjeld for emnet. Litteraturlista vil vere klar på Mitt UiB innan 1. juni for haustsemesteret og 1. desember for vårsemesteret.

Emneevaluering

Undervisningsopplegget blir evaluert i tråd med UiB sitt kvalitetssikringssystem.

Programansvarleg

Programstyret har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna der.

Emneansvarleg

Programstyret for italiensk

Administrativt ansvarleg

Det humanistiske fakultet ved Institutt for framandspråk har det administrative ansvaret for emnet og studieprogrammet.

Kontakt

Kontaktinformasjon

Studierettleiar: studierettleiar@if.uib.no
Eksamensadministrasjon: eksamen@if.uib.no

Eksamensinformasjon

 • Klokkeslett for oppstart av skoleeksamen kan endre seg fra kl 09.00 til 15.00 eller vice versa inntil 14 dager før eksamen. Skoleeksamen høsten 2020 vil foregå enten hjemme eller på campus. Se emnet på MittUiB for mer informasjon.

 • Vurderingsordning: Skriftleg eksamen heime

  Dato
  22.09.2020, 09:00
  Varigheit
  5 timer
  Trekkfrist
  08.09.2020
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen