Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Italiensk litteratur

Hovedinnhold

Studiepoeng, omfang

10

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor

Undervisningssemester

Haust

Undervisningsstad

Bergen

Mål og innhald

Emnet har som mål å gje ei innføring i italienskspråkleg litteratur og litteraturhistorie frå byrjinga det 19. hundreåret og fram til vår tid.

Emnet siktar mot å utvikle evna hjå studentane til å lese og tolke skjønnlitterære tekstar gjennom øving i litterær analyse på grunnlag av kunnskap om dei aktuelle periodane og forfattarane.

Emnet omfattar studium av sentrale tekstar i nyare italiensk litteratur. I studiet av tekstane blir merksemda retta mot dei litterære og språklege verkemidla og korleis tekstane er knytte til italiensk historie og kultur.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbytte definert i kunnskap, dugleik og generell kompetanse:

Kunnskap

Dei studentane som har gjennomført emnet,

 • har kunnskap om pensumtekstane og kjennskap til den kulturelle konteksten deira
 • har kunnskap om hovudlinene i italiensk litteraturhistorie frå byrjinga av det 19. hundreåret og fram til vår tid
 • kjenner til nokre sentrale litterære teknikkar og bruken av dei i dei ulike tekstgenrane.

Dugleik

Dei studentane som har gjennomført emnet,

 • kan gjere greie for tematiske og formelle aspekt ved pensumtekstane både skriftleg og munnleg
 • kan plassere pensumtekstane i høve til hovudlinene i italiensk litteraturhistorie
 • kan bruke kunnskapane sine om litterære teknikkar og tema i sjølvstendige analysar og drøftingar av pensumtekstar.

Generell kompetanse

Dei studentane som har gjennomført emnet,

 • kan gjennomføre eit prosjekt som strekkjer seg over tid
 • kan arbeide sjølvstendig med ei problemstilling knytt til fagstoff
 • kan kommunisere på italiensk på eit nivå utover det elementære.

Krav til forkunnskapar

Ingen formelle krav; sjå tilrådde forkunnskapar for meir informasjon.

Tilrådde forkunnskapar

100-nivå i italiensk eller tilsvarande.

Studentane bør ta våremna ITAL 121, ITAL123 og ITAL125 før ITAL122.

Studiepoengsreduksjon

På grunn av fagleg overlapp blir studiepoengutteljinga for ITAL122 redusert med 10 studiepoeng dersom emnet blir kombinert med ITAL112 eller ITAL102.

Krav til studierett

Emnet er ope for alle med studierett ved Universitetet i Bergen.

Arbeids- og undervisningsformer

Omfanget av undervisninga i emnet vil normalt vere ein dobbeltime førelesing (altså 2 undervisningstimar) og 2 timar seminar kvar veke i ein periode på 10 veker.

Om det melder seg færre enn fem studentar til eit emne, kan undervisningstilbodet bli tilpassa studenttalet. Studentane vil i så fall bli informerte om det alternative undervisningsopplegget ved semesterstart og før semesterregistreringsfristen 1. februar/1. september.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Det er obligatorisk oppmøte til minst 80 prosent av undervisninga. Oppmøtet blir kontrollert.

I løpet av semesteret skal det haldast eit munnleg innlegg på omlag 10 minutt og skrivast ei øvingsoppgåve på omlag 500 ord.

Godkjenninga av dei obligatoriske arbeidskrava er berre gyldig i det semesteret desse blir gjennomførde og i semesteret etter.

Vurderingsformer

Semesteroppgåve på om lag 1800 ord skriven på fire veker parallelt med undervisninga i andre halvdelen av semesteret. Semesteroppgåva skal skrivast på italiensk.

Hjelpemiddel til eksamen

Ikkje aktuelt.

Karakterskala

Ved sensur av emnet nyttar ein karakterskalaen A-F, der F er stryk.

Vurderingssemester

Haust. Det er òg vurdering tidleg i vårsemesteret for studentar med gyldig godkjenning av dei obligatoriske arbeidskrava frå semesteret før.

Litteraturliste

Litteraturlista opplyser om dei tekstar som til ei kvar tid gjeld for emnet. Litteraturlista vil vere klar på ¿Mitt UiB¿ innan 1. juni for haustsemesteret og 1. desember for vårsemesteret.

Ein lyt òg skaffe seg grundigare kjennskap til forfattarane som er på pensum. Stoff om dei einskilde forfattarane finst i litteraturhistorier, leksika og kommentarbøker til pensumverka.

Emneevaluering

Undervisninga blir evaluert i tråd med UiB sitt kvalitetssikringssystem.

Programansvarleg

Programstyret har ansvaret for fagleg innhald og oppbygging av studiet, og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna der.

Emneansvarleg

Programstyret for italiensk

Administrativt ansvarleg

Det humanistiske fakultet ved Institutt for framandspråk har det administrative ansvaret for emnet og studieprogrammet.

Kontakt

Studierettleiar: studierettleiar@if.uib.no Eksamensadministrasjon: eksamen@if.uib.no

Eksamensinformasjon

 • Vurderingsordning: Semesteroppgåve

  Innleveringsfrist
  13.03.2023, 13:00
  Trekkfrist
  27.02.2023
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen