Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Japansk historie, samfunn og språk

 • Studiepoeng10
 • UndervisingssemesterHaust
 • EmnekodeJAP100
 • Talet på semester1
 • SpråkNorsk
 • Ressursar

Hovedinnhold

Studiepoeng, omfang

10

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor

Fulltid/deltid

-

Undervisningssemester

Haust.

Undervisningsstad

Bergen

Mål og innhald

Studiet gir byrjarferdigheter i japansk språk og basiskunnskapar i japansk historie og samfunnsforhold.

Læringsutbyte

Kunnskap

Kandidaten er kjent med lydsystem, grunnleggjande grammatiske strukturar og ei avgrensa mengd japanske teikn, ord og uttrykk.

Kandidaten har breie realiakunnskapar om Japan.

Ferdigheiter

Kandidaten beherskar dei to stavelsessystema Hiragana og Katakana, kan skrive og lese enkle setningar, og kan helse og presentere seg på japansk.

Generell kompetanse - har innsikt i viktige sider ved japansk historie og samfunnsforhold og er kjent med særtrekk ved det japanske språket.

Krav til forkunnskapar

Ingen formelle krav

Tilrådde forkunnskapar

Ingen

Studiepoengsreduksjon

-

Krav til studierett

Emnet er ope for studentar med studierett på bachelorprogrammet i japansk.

Arbeids- og undervisningsformer

Det vil bli gitt:

- ei dobbeltførelesing i veka i seks veker om historie og samfunn

- ei dobbeltførelesing i veka i tolv veker med øving i språk og skrift

Obligatorisk undervisningsaktivitet

- 6 digitale oppgåver om historie og samfunn.

- To sett med digitale oppgåver i japansk språk i løpet av semesteret.

Alle oppgåvene må vera godkjent for at kandidaten skal kunne framstille seg til vurdering.

Det er 80% obligatorisk oppmøte på kvar enkelt forelesningsrekke.

Godkjenninga av obligatoriske arbeidskrav er gyldig i undervisningssemesteret og semesteret etter.

Vurderingsformer

2 timars skriftleg skuleeksamen.

Hjelpemiddel til eksamen

Ingen hjelpemiddel er tillatne ved eksamen.

Karakterskala

Ved sensur av emnet nyttar ein bestått/ ikkje bestått.

Vurderingssemester

Haust. Der er òg vurdering tidleg i vårsemesteret for studentar med gyldig godkjenning av obligatoriske arbeidskrav.

Litteraturliste

Pensum i språk er

     - læreboka Genki 1 (Japan Times), kapittel 1 og 2

     - videoar om japansk språkvitenskap

Pensum i historie er

     - Arne Kalland, Japans historie

     - diverse artiklar og videoar

Litteraturlista vil vere klar innan 01.06 for haustsemesteret.

Emneevaluering

Undervisninga blir evaluert i tråd med UiB sitt kvalitetssikringssystem.

Programansvarleg

Programstyret har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna der.

Emneansvarleg

Programstyret for japansk

Administrativt ansvarleg

Det humanistiske fakultet ved Institutt for framandspråk har det administrative ansvaret for emnet og studieprogrammet.

Eksamensinformasjon

 • Klokkeslett for oppstart av skriftlig eksamen kan endre seg fra kl 09.00 til 15.00 eller vice versa inntil 14 dager før eksamen.

 • Vurderingsordning: Skriftleg skoleeksamen

  Dato
  03.12.2022, 09:00
  Varigheit
  2 timer
  Trekkfrist
  19.11.2022
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted