Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Journalistisk praksis

 • Studiepoeng30
 • UndervisingssemesterVår
 • EmnekodeJOU201
 • Talet på semester1
 • SpråkNorsk
 • Ressursar

Hovedinnhold

Studiepoeng, omfang

30 studiepoeng

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor

Undervisningssemester

Vår

Undervises siste gang våren 2023

Undervisningsstad

Media City Bergen

Mål og innhald

Målet med dette emnet er at studentane gjennom to separate, lengre praksisperiodar skal bli trygge på utfordringar dei møter i den verkelege journalistiske verda, og at dei skal ha rom og tid til å reflektere over det dei erfarer på vegen.

Semestret blir innleidd med ei intensiv rekke seminar/workshops for studentar og deira praksisrettleiarar. Her diskuterer og reflekterer deltakarane over arbeidsprosessar som vegar til å utvikle fagleg autonomi og eit kvalifisert og sjølvstendig journalistisk skjønn innafor gitte rammer. Deretter går studentane ut i praksis primært hos bedrifter i Media City Bergen, men potensielt også hos andre mediebedrifter eller på eigen intern publiseringsplattform. Praksisperioden er delt i to, der kvar periode varer i åtte veker. Begge praksisperiodane blir avslutta med ein kort praksisrapport.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • skal bli trygg på utfordringar ho/han møter i den verkelege journalistiske verda
 • kan diskutere og reflektere over arbeidsprosessar som vegar til å utvikle fagleg autonomi og eit kvalifisert og sjølvstendig journalistisk skjønn innafor gitte rammer

Ferdigheiter

Studenten

 • evner å gjere sjølvstendige journalistiske vurderingar i ulike kontekstar
 • kan nytte ulike typar digitale verktøy på relevante journalistiske vis
 • kan reflektere kritisk rundt bruken av ny teknologi i journalistikk og sentrale dilemma dette kan føre med seg
 • kan arbeide med ulike typar stoff og på ulike plattformar i ulike typar redaksjonar

Generell kompetanse

Studenten

 • har innsikt i relevante faglege og yrkesetiske problemstillingar innan journalistikk faget
 • kan utveksle synspunkt og erfaringar med andre som har ein bakgrunn innafor fagfeltet journalistikk og såleis bidra til å utvikle god praksis
 • kjenner til nytenking og innovasjonsprosesser innan journalistikkfaget

Krav til forkunnskapar

JOU101, JOU102 og JOU103

Studiepoengsreduksjon

MEVI261 (10 sp)

JOU202 (10 sp)

Krav til studierett

Bachelorprogram i journalistikk (BASV-JOU)

Arbeids- og undervisningsformer

 • Workshops
 • Ekstern praksis 2 x 8 veker
 • Skriving av praksisrapportar

Obligatorisk undervisningsaktivitet

 • Deltaking på opningsseminar og midtvegs-workshop
 • Gjennomføring av praksis i mediebedrift i samsvar med dei avtalane som er inngåtte.

Vurderingsformer

To praksisrapportar

Karakterskala

Bestått / Ikkje bestått

Vurderingssemester

Eksamen blir normalt berre tilbydd i undervisningssemesteret.

Ved sjukdom under heimeeksamen eller ved oppgåveinnlevering, har ein ikkje rett til ny eksamen påfølgande semester. Instituttet kan likevel innvilge utsetting av innleveringsfrist. Normalt blir det gitt utsetting på 1-3 dagar. Ved sjukdom eller andre særskilde forhold må du ta kontakt med studiekonsulent (studiekonsulent.praktiskinfomedia@uib.no) før innleveringsfristen. Ved innleveringsutsetting må legeattest/dokumentasjon visast.

Litteraturliste

Litteraturlista vil vere klar innan 01.06. for haustsemesteret og  01.12. for vårsemesteret.  

Emneevaluering

Alle emne blir evaluert i tråd med UiBs kvalitetssystem for utdanning.

Programansvarleg

Programstyret ved Institutt for informasjons- og medievitskap

Emneansvarleg

Emneansvarleg og administrativ kontaktperson finn du i Mitt UiB.  

Administrativt ansvarleg

Det samfunnsvitskaplege fakultet ved Institutt for informasjons- og medievitskap har det administrative ansvaret for emnet.