Hjem
Utdanning
Laveregradsemne

Journalistisk praksis

 • Studiepoeng30
 • UndervisingssemesterVår
 • EmnekodeJOU201
 • Talet på semester1
 • Språk

  Norsk

 • Ressursar

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor

Fulltid/deltid

Fulltid

Undervisningssemester

Vår

Undervisningsstad

Media City Bergen

Mål og innhald

Målet med dette emnet er at studentane gjennom to separate, lengre praksisperiodar skal bli trygge på utfordringar dei møter i den verkelege journalistiske verda, og at dei skal ha rom og tid til å reflektere over det dei erfarer på vegen.

Semestret blir innleidd med ei intensiv rekke seminar/workshops for studentar og deira praksisrettleiarar. Her diskuterer og reflekterer deltakarane over arbeidsprosessar som vegar til å utvikle fagleg autonomi og eit kvalifisert og sjølvstendig journalistisk skjønn innafor gitte rammer. Deretter går studentane ut i praksis primært hos bedrifter i Media City Bergen, men potensielt også hos andre mediebedrifter. Praksisperioden er delt i to, der kvar periode varer i åtte veker. Praksis bør primært gjennomførast i to ulike bedrifter, subsidiært på to ulike felt i same bedrift. Begge praksisperiodane blir avslutta med ein kort praksisrapport. Mellom første og andre periode er det sett av ei veke der studentar og faglærarar møtest til ein intensiv workshop der metodiske verktøy, etikk og eventuelle andre relevante tema frå praksisen blir løfta opp og arbeidd vidare med.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten

 • skal bli trygg på utfordringar ho/han møter i den verkelege journalistiske verda
 • kan diskutere og reflektere over arbeidsprosessar som vegar til å utvikle fagleg autonomi og eit kvalifisert og sjølvstendig journalistisk skjønn innafor gitte rammer

Ferdigheiter

Studenten

 • evner å gjere sjølvstendige journalistiske vurderingar i ulike kontekstar
 • kan nytte ulike typar digitale verktøy på relevante journalistiske vis
 • kan reflektere kritisk rundt bruken av ny teknologi i journalistikk og sentrale dilemma dette kan føre med seg
 • kan arbeide med ulike typar stoff og på ulike plattformar i ulike typar redaksjonar

Generell kompetanse

Studenten

 • har innsikt i relevante faglege og yrkesetiske problemstillingar innan journalistikk faget
 • kan utveksle synspunkt og erfaringar med andre som har ein bakgrunn innafor fagfeltet journalistikk og såleis bidra til å utvikle god praksis
 • kjenner til nytenking og innovasjonsprosesser innan journalistikkfaget

Krav til forkunnskapar

JOU101, JOU102 og JOU103

Studiepoengsreduksjon

MEVI261 (10 sp)

Krav til studierett

Bachelorprogram i journalistikk (BASV-JOU)

Arbeids- og undervisningsformer

 • Workshops
 • Ekstern praksis 2 x 8 veker
 • Skriving av praksisrapportar

Obligatorisk undervisningsaktivitet

 • Deltaking på opningsseminar og midtvegs-workshop
 • Gjennomføring av praksis i mediebedrift i samsvar med dei avtalane som er inngåtte.

Vurderingsformer

To praksisrapportar

Karakterskala

Bestått / Ikkje bestått

Vurderingssemester

Eksamen blir normalt berre tilbydd i undervisningssemesteret.

Ved sjukdom under heimeeksamen eller ved oppgåveinnlevering, har ein ikkje rett til ny eksamen påfølgande semester. Instituttet kan likevel innvilge utsetting av innleveringsfrist. Normalt blir det gitt utsetting på 1-3 dagar. Ved sjukdom eller andre særskilde forhold må du ta kontakt med studiekonsulent (studiekonsulent.praktiskinfomedia@uib.no) før innleveringsfristen. Ved innleveringsutsetting må legeattest/dokumentasjon visast.

Emneevaluering

Emnet blir evaluert av studentane kvart tredje år, av faglærar kvart år

Programansvarleg

Programstyret ved Institutt for informasjons- og medievitskap

Administrativt ansvarleg

Det samfunnsvitskaplege fakultet, ved Institutt for informasjons- og medievitskap

Institutt

Institutt for informasjons- og medievitskap

Kontakt