Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Bacheloroppgåve

Hovedinnhold

Studiepoeng, omfang

30 studiepoeng

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor

Undervisningssemester

Vår og haust

Undervisningsstad

Media City Bergen

Mål og innhald

Målet med dette emnet er å auke studentane sin analytiske kompetanse og deira profesjonsorienterte ferdigheiter gjennom ei innleiande seminarrekke om likskapar og skilnader i journalistisk og samfunnsvitskapleg metode, og korleis det eine kan komplimentere det andre. Kjeldesøk, kjeldekritikk og etiske problemstillingar vil bli drøfta. I tillegg kan det bli gitt tilbod om aktuelle, faglege workshops som grunnlag for idéar til deloppgåvene.

Deretter skal studentane gjere ei todelt bacheloroppgåve: ei analytisk basert på ei empirisk undersøking eller på samanliknande drøfting av teori, og ein større journalistisk produksjon med ein analytisk fokusert produksjonsrapport. Den praktiske delen kan også byggje på eit journalistisk produkt som er gjort/publisert av studenten tidlegare. Då vil krava til analytisk djupne i produksjonsrappporten bli tilsvarande høgare.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten

 • har brei kunnskap om sentrale likskapar og skilnader mellom journalistisk og samfunnsvitskapleg metode, både kvalitativt og kvantitativt
 • har brei kunnskap om korleis ulike analoge og digitale verktøy kan nyttast for å samle inn, analysere og visualisere ulike typer data på ulike plattformer
 • har brei kunnskap om sentrale tema, teoriar, historie, problemstillingar, prosessar, og verktøy innafor fagområdet journalistikk

Ferdigheiter

Studenten

 • kan bruke teoretisk og metodisk innsikt til å utvikle og gjennomføre eit vitskapleg forskingsdesign eller ein større produksjon med refleksjonsrapport
 • kan reflektere analytisk og prosessuelt over eigne prosjektdesign og gjennomføringa av desse

Generell kompetanse

Studenten

 • kan planlegge og gjennomføre journalistisk arbeid aleine eller i gruppe, over kortare eller lengre tid og på fleire plattformar og i tråd med yrkesetiske krav og retningslinjer
 • kan formidle sentralt fagstoff og reflektere skriftleg og munnleg over eigne journalistiske tilnærmingar
 • har innsikt i relevante fag- og yrkesetiske problemstillingar og kan bruke kvalifisert journalistisk skjønn
 • kan bruke den journalistiske kompetansen til å søke etter, og formidle, ny kunnskap i ulike fysiske og digitale kontekstar
 • kjenner til nytenking og innovasjon innan fagområdet og kan nyttiggjere seg dette

Krav til forkunnskapar

JOU101, JOU102, JOU103 og JOU201

Tilrådde forkunnskapar

MEPRO100

Studiepoengsreduksjon

 • MEVI260 (10 sp)
 • MEVI265 (30 sp)

Krav til studierett

Bachelorprogram i journalistikk (BASV-JOU)

Arbeids- og undervisningsformer

Seminar og rettleiing

Obligatorisk undervisningsaktivitet

 • Deltaking i teori- og metodeseminar
 • Rettleiing i samband med bacheloroppgåva

Dei obligatoriske arbeidskrava må vere godkjende før studenten kan gå opp til eksamen

Vurderingsformer

Bacheloroppgåve: ei todelt oppgåve: ei analytisk basert på ei empirisk undersøking eller på samanliknande drøfting av teori, og ein større journalistisk produksjon med ein analytisk fokusert produksjonsrapport. Kvar del tel 50% av den samla karakteren.

Karakterskala

Karakterskala A-F

Vurderingssemester

Eksamen vert berre tilbydd i undervisningssemesteret.

Litteraturliste

Litteraturlista vil vere klar innan 01.06. for haustsemesteret og  01.12. for vårsemesteret.  

Emneevaluering

Alle emne blir evaluert i tråd med UiBs kvalitetssystem for utdanning.

Programansvarleg

Programstyret ved Institutt for informasjons- og medievitskap

Emneansvarleg

Emneansvarleg og administrativ kontaktperson finn du i Mitt UiB. 

Administrativt ansvarleg

Det samfunnsvitskaplege fakultet ved Institutt for informasjons- og medievitskap har det administrative ansvaret for emnet.

Eksamensinformasjon

 • Vurderingsordning: Bacheloroppgåve

  Trekkfrist
  17.11.2022
  • Eksamensdel: Analyseoppgåve

   Innleveringsfrist
   01.12.2022, 14:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Produksjon og produksjonsrapport

   Innleveringsfrist
   01.12.2022, 14:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen