Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Arbeidslivets rett

 • Studiepoeng10
 • UndervisingssemesterVår
 • EmnekodeJUR604
 • Talet på semester1
 • SpråkNorsk
 • Ressursar

Hovedinnhold

Studiepoeng, omfang

10 studiepoeng

Studienivå (studiesyklus)

Videreutdanningsemne, bachelornivå

Undervisningssemester

Vår

Undervisningsstad

Universitetet i Bergen

Mål og innhald

Arbeidslivets rett tar for seg lov og rett i arbeidslivet. Størst vekt blir lagt på individuell arbeidsrett, men det gis også en kort innføring i de viktigste prinsippene innenfor den kollektive arbeidsretten. Faget tar blant annet opp arbeidstaker- og arbeidsgiverbegrepet, krav om likebehandling, inngåelse av arbeidsavtaler, adgangen til midlertidig ansettelse, arbeidsgivers styringsrett, arbeidsmiljø og arbeidstid, arbeidstakers arbeids- og lojalitetsplikt, kontrolltiltak, personvern, lønn, vilkårene for opphør av arbeidsavtaler, og virksomhetsoverdragelse.

Læringsutbyte

Kunnskaper

Etter at kurset er gjennomført skal deltakerne ha kjennskap til de viktigste regler om følgende tema:

 • begrepene arbeidstaker, arbeidsgiver og virksomhet
 • diskrimineringsforbud
 • inngåelse av arbeidsavtaler
 • arbeidsgivers styringsrett
 • arbeidsmiljø og arbeidstid
 • lønn
 • lojalitetsplikt
 • kontrolltiltak og personvern
 • opphør av arbeidsavtaler
 • virksomhetsoverdragelse

Kandidaten skal ha grunnleggende kjennskap til de viktigste regler innenfor den kollektive arbeidsretten

 • inngåelse og revisjon av tariffavtaler
 • rettsvirkningene av at en tariffavtale er inngått: binding, ufravikelighet, fredsplikt
 • hovedpunktene i det tariffrettslige tvisteløsningssystemet, funksjonen til institusjoner som Riksmekleren og domstolen Arbeidsretten.

Ferdigheter

Etter at kurset er gjennomført, skal deltakerne

 • kunne drøfte rettsspørsmål på en måte som er i samsvar med grunnleggende juridisk metode
 • kunne finne frem til og løse praktiske arbeidsrettslige problemstillinger innenfor tema som er angitt i kunnskapsmålene.

Generell kompetanse

Etter at kurset er gjennomført, skal deltakerne kunne

 • identifisere relevante rettskildefaktorer, og undersøke disse for å finne argumenter til bruk for å løse konkrete rettsspørsmål innenfor arbeidsrettens område
 • skille mellom argumenter som er rettslig relevante og argumenter som ikke er rettslig relevante
 • systematisere og avveie argumentasjon, rådgi og treffe avgjørelser
 • formidle arbeidsrettslig kunnskap til arbeidsgivere og arbeidstakere.

Krav til forkunnskapar

Ingen

Tilrådde forkunnskapar

Ingen

Studiepoengsreduksjon

1/3 faglig overlapp med emnet JUS-251-2-B Arbeidsrett fordypning

Krav til studierett

Opptak til JUR604 Arbeidslivets rett

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger og seminarer med oppgaveløsning. Digital undervisning og fysiske samlinger.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Obligatorisk hjemmeoppgave med tilbakemelding.

Vurderingsformer

Hjemmeeksamen

Språk

Oppgaven: norsk

Besvarelsen: norsk eller et annet skandinavisk språk

Hjelpemiddel til eksamen

Hjemmeeksamen, ikke relevant

Karakterskala

Bestått/ikke bestått

Vurderingssemester

Vår

Litteraturliste

Litteraturlisten vil være klar innen 1. juni for høstsemesteret og 1. desember for vårsemesteret.

Emneevaluering

I henhold til rutiner ved Det juridiske fakultet

Programansvarleg

Studieutvalget ved Det juridiske fakultet

Emneansvarleg

Professor Tine Eidsvaag

Førsteamanuensis Melanie Hack

Administrativt ansvarleg

Studieseksjonen ved Det juridiske fakultet