Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Innføring i forvaltningsrett for sakshandsamarar i kommunal sektor

Undervisningssemester

Vår

Undervisningsstad

UiB og nettbasert

Mål og innhald

Kurset gjev ei innføring i forvaltningsrett med vekt på løysing av praktiske problemstillingar i den kommunale forvaltninga. Fokus blir retta mot hovudreglar og dei viktigaste unntaksreglane i forvaltningslova om inhabilitet, plikt til å utgreie saka, partane sin rett til varsel og til å få uttale seg, retten til dokumentinnsyn etter forvaltningslova og offentleglova, krava til skriftleg utforming av vedtaket, klage over forvaltningsvedtak og omgjering utanfor klagesak.

Relevante særreglar i kommunelova vil bli trekt inn, mellom anna om delegasjon, i tillegg til utvalde emne frå den ulovfeste forvaltningsretten som kravet om heimel ¿ under dette forholdet mellom lov og interne reglar ¿, forvaltningsskjønn, krav til likehandsaming, forholdsmessigheit og saklegheit.

Læringsutbyte

Kunnskap

Etter at kurset er gjennomført skal studentane ha

 • grunnleggjande kjennskap til måten forvaltningsretten er bygt opp på, herunder sentrale omgrep og omsyn og forholdet mellom lov, forskrift og interne instruksar og reglement,
 • grunnleggjande kjennskap til reglane for organisering av den kommunale verksemda,
 • kunnskap om dei viktigaste føresegnene om følgjande tema:
  • Verkeområdet til forvaltningslova og offentleglova.
  • Omgrepa enkeltvedtak, vedtak og forskrift, herunder når det føreligg ei plikt til å fatte vedtak.
  • Inhabilitet
  • Teieplikt
  • Rettleiingsplikt
  • Plikta til å utgreie saka
  • Partane sin rett til varsel og til å få uttale seg
  • Retten til dokumentinnsyn etter forvaltningslova og offentleglova
  • Krava til skriftleg utforming av vedtaket med vekt på korleis ein kan skrive eller kjenne att eit godt vedtak
  • Klage over forvaltningsvedtak
  • Omgjering utanfor klagesak
  • Kravet om heimel
  • Delegasjon etter kommunelova
  • Den kommunale skjønnfridomen og grensene for denne: under dette krava om likskap, forholdsmessigheit og saklegheit
  • Verknadene av at det blir gjort feil

Ferdigheiter

Etter at kurset er gjennomført skal studentane:

 • kunne drøfte rettsspørsmål på ein måte som er i samsvar med grunnleggjande juridisk metode
 • kunne finne fram til og løyse praktiske forvaltningsrettslege problemstillingar med utgangspunkt iføresegnene som er omfatta av kunnskapsmåla.

Tilrådde forkunnskapar

Studentane må ha tilstrekkelege norskkunnskapar til å følgje undervisninga / lese norsk pensumlitteratur. Eit minimum av praksis innan offentleg forvaltning/sakshandsaming.

Krav til studierett

Det vert gjennomført særskild opptak til emnet.

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

Førelesingar og oppgåveløysing i grupper (om lag 26 timar totalt), personleg rettleiing etter behov og obligatorisk heimeoppgåve. Det blir lagt vinn på å bruke oppgåver og oppgåvetypar som er relevante for deltakarane: under dette skriving av forvaltningsvedtak og refleksjon over nytten av kurset for konkrete utfordringar i eiga verksemd.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Obligatorisk oppgave: Godkjend obligatorisk heimeoppgåve. Studentar som får oppgåva underkjent, får høve til å levere den éin gong til. Godkjend oppgåve er vilkår for å gå opp til eksamen.

Vurderingsformer

Seks timars heimeeksamen. Studentar som har gyldig forfall til eksamen eller stryk får tilbod om kontinuasjonseksamen.

Eksamensspråk

Oppgåva: norsk.

Oppgåvesvaret: norsk / skandinaviske språk / engelsk.

Karakterskala

Bestått/ikkje bestått

Vurderingssemester

Vår.

Emneevaluering

Emnet vert evaluert etter kvar gjennomføring.

Emneansvarleg

Emneansvarleg: professor Bjørn Henning Østenstad

Undervisarar:

 • Professor Bjørn Henning Østenstad
 • ...
 • ...

Kontakt

Kontaktinformasjon

spesialemne@jurfa.uib.no

Administrativt ansvarleg: evu@jurfa.uib.no

Eksamensinformasjon

 • Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

  Oppgave utleveres
  10.06.2020, 09:00
  Innleveringsfrist
  10.06.2020, 15:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen