Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Forvaltningsrett I

 • Studiepoeng10
 • UndervisingssemesterVår, Haust
 • EmnekodeJUS111
 • Talet på semester2
 • SpråkHoveddelen av litteratur og undervisning vil være på norsk. Større eller mindre innslag av andre skandinaviske språk og/eller engelsk må påregnes.
 • Ressursar

Hovedinnhold

Studiepoeng, omfang

10 studiepoeng

Studienivå (studiesyklus)

BA-nivå

Fulltid/deltid

Fulltid

Undervisningssemester

Undervisning i emnet tilbys ikke etter høsten 2020.

Undervisningen starter i høstsemesteret og fullføres i begynnelsen av vårsemesteret, og eksamen i emnet er alltid i januar. Av tekniske årsaker vises ikke eksamensinformasjonen som skal ligge til høyre på denne siden etter årsskifte, altså på vårsemesteret. Klikk derfor på lenken Forrige semester - da vil informasjonen dukke opp.

Husk at du alltid må sjekke Studentweb for å finne ut hvor du skal ha eksamen.

Undervisningsstad

Det juridiske fakultet, Bergen

Mål og innhald

Forvaltningsrett er rettsreglene om organisering, ansvarsforhold og avgjørelseskompetanse i den offentlige forvaltningen, og om de rettigheter og plikter borgerne har overfor forvaltningen. Med offentlig forvaltning menes både organ for stat og kommune og private som tar avgjørelser på vegne av det offentlige om rettigheter eller plikter for borgerne. Dette kan være kollegiale organ, som kommunestyre, fylkesskolestyre eller styret ved Universitetet i Bergen, eller administrative organ som rådmannen, fylkesmannen og departementene. Stortinget og domstolene er derimot ikke en del av forvaltningen.

Tema for universitetsfaget forvaltningsrett er de generelle reglene som gjelder for hele den offentlige forvaltningen eller de største eller mest sentrale delene av denne - det som også blir kalt alminnelig forvaltningsrett. Ved Universitetet i Bergen er studiet av forvaltningsretten delt i to, forvaltningsrett I og forvaltningsrett II. Forvaltningsrett I tar først og fremst sikte på å gi grundig kjennskap til reglene om forvaltningens saksbehandling som er nedfelt i forvaltningsloven (herunder klage og omgjøring). I tillegg gir forvaltningsrett I en innføring i hovedtrekkene i den alminnelige forvaltningsretten. Forvaltningsrett II bygger videre på dette, og tar sikte på å gi studentene en mer inngående kunnskap i de personelle og materielle kompetansespørsmålene, samt virkningene av overskridelse av kompetanse.

Læringsutbyte

Etter at kurset er gjennomført, forventes studenten å ha følgende læringsutbytte når det gjelder kunnskap:

 • kjennskap til de hensynene som forvaltningsloven bygger på og lovens systematikk
 • kjennskap til sentrale forvaltningsrettslige begrepet, og inngående kjennskap til rettssikkerhetsbegrepet

Inngående kjennskap til

 • virkeområdet for forvaltningsloven
 • inhabilitet
 • forvaltningen utredningsplikt og partenes rett til varsel og til å få uttale seg
 • retten til dokumentinnsyn etter forvaltningsloven og offentlighetsloven
 • kravene til form og begrunnelse for vedtak
 • klage over forvaltningsvedtak og omgjøring av vedtak utenfor klagesak

Etter at kurset er gjennomført, forventes studenten å ha følgende utbytte når det gjelder ferdigheter:

 • finne frem til, identifisere, systematisere og formulere forvaltningsrettslige problem som har sitt utspring i forvaltningsloven eller ulovfestete normer for forsvarlig saksbehandling
 • kunne diskutere rettspolitiske spørsmål knyttet til forvaltningsloven, og foreta avveininger mellom hensynene til effektivitet og rettssikkerhet

Etter at kurset er gjennomført, forventes studenten å ha følgende læringsutbytte når det gjelder generell kompetanse:

 • kan drøfte juridiske spørsmål både hvor det rettslige grunnlaget er lovfestet og ulovfestet
 • kan identifisere samspillet mellom ulike rettslige grunnlag, konkretisert gjennom forholdet mellom forvaltningsloven og offentleglova
 • kan tilegne seg nye kunnskaper av rettslig karakter, både selvstendig og i gruppesamarbeid
 • kan formidle juridiske analyser og konklusjoner, både skriftlig og muntlig
 • kan presentere og argumentere for egne juridiske vurderinger og konklusjoner

Krav til forkunnskapar

Ingen

Tilrådde forkunnskapar

Ingen

Studiepoengsreduksjon

Ingen overlapp med emner ved Det juridiske fakultet

Krav til studierett

MAJUR

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger, storgrupper, arbeidsgrupper og selvstudium

Obligatorisk undervisningsaktivitet

1. Gruppemøter, oppgaveskriving og kommentering er obligatorisk. Utregningen av deltakelsen blir gjort som fastsatt i "Retningslinjer for utregning av obligatorisk deltakelse."

2. For alle skriftlige arbeider som skal telle med i i obligatoriske arbeidskrav, gjelder at hele oppgaven skal svares på, og må fylle de kvalitative og kvantitative minstekravene som er fastsatt i "Krav til skriftlige arbeider på masterstudiet i rettsvitenskap."
Ordgrensen for arbeidsgruppeoppgaver er 1000 ord inkludert fotnoter og sluttnoter. Grensen er absolutt.

3. I løpet av kurset skal en obligatorisk oppgave besvares og leveres inn. Tidsramme og ordgrense angis i kurset. Besvarelsen må være godkjent før studenten kan avlegge avsluttende eksamen i emnet.

4. Underkjente elementer i de obligatoriske arbeidskravene kan ikke gjentas før ved neste kurs.

5. Kursgodkjenning blir ikke foreldet.

Vurderingsformer

Obligatoriske undervisningsaktiviteter er vilkår for å gå opp til eksamen, og inngår følgelig i sertifiseringsgrunnlaget.

Etter kurset avlegges 6 timers digital skoleeksamen hjemme med ordgrense på 3500 ord. Informasjon om digital eksamen finnes her.

Eksamensspråk

 • Oppgaven: Norsk
 • Besvarelsen: Norsk/skandinavisk/engelsk

Hjelpemiddel til eksamen

Digitale hjelpemidler

Se fakultetets utfyllende regler § 3-5 a. Digitale utgaver av Bokmålsordboka og Nynorskordboka vil være tilgjengelige i Inspera under eksamen.

I dette emnet er det ingen ekstra hjelpemidler.

Analoge hjelpemidler

Analoge hjelpemidler er utfaset fra og med studieåret 2020/21, se SU-sak 61/20.

Karakterskala

Bestått / Ikke bestått. 

Vurderingssemester

Høst (eksamen i januar). Tilbys kun til studenter med godkjente obligatoriske aktiviteter etter høsten 2020.

Litteraturliste

Litteraturlisten vil være klar innen 1. juni for høstsemesteret og 1. desember for vårsemesteret.

Emneevaluering

I henhold til retningslinjer for evaluering av emner ved Det juridiske fakultet

Programansvarleg

Studieutvalget ved det juridiske fakultet

Emneansvarleg

Professor Anneken Sperr.

Administrativt ansvarleg

Studieadministrasjonen ved Det juridiske fakultet