Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Arve- og familierett

 • Studiepoeng12
 • UndervisingssemesterVår
 • EmnekodeJUS112
 • Talet på semester1
 • SpråkHoveddelen av litteratur og undervisning vil være på norsk. Større eller mindre innslag av andre skandinaviske språk og/eller engelsk må påregnes.
 • Ressursar

Studiepoeng, omfang

12 studiepoeng

Studienivå (studiesyklus)

BA-nivå

Fulltid/deltid

Fulltid

Undervisningssemester

Vår

Undervisningsstad

Det juridiske fakultet, Bergen

Mål og innhald

Familieretten behandler rettsregler som gjelder mellom personer som har eller har hatt en familierelasjon. I kurset arbeider vi med sentrale rettsregler om ekteskapet, særlig hvilke økonomiske rettsvirkninger som følger av at et ekteskap er inngått, og av at det oppløses ved skilsmisse. Videre arbeider vi med samboeres formue- og gjeldsforhold, særlig oppgjøret av formuer ved samlivsbrudd. Rettsforhold mellom foreldre og barn faller derimot utenfor kursets ramme.

Arveretten behandler hva som skal skje med en persons eiendeler og forpliktelser når han eller hun dør. I kurset står familiemedlemmers rettigheter sentralt, særlig en gjenlevende ektefelles eller samboers rett til arv og uskifte, men også slektningers og særlig livsarvingers arverettigheter. Vi arbeider også med arvelaters rett til å treffe bestemmelser ved testament om hva som skal skje med formuen etter hans eller hennes død, særlig hvordan det skal gjøres, og hvilke grenser som gjelder for retten.

Læringsutbyte

Etter at kurset er gjennomført forventes studenten å ha følgende læringsutbytte:

Kunnskaper:

Studenten forstår innholdet av grunnleggende begreper og kan ved bruk av vanlig juridisk metode utlede og anvende grunnleggende regler i familie- og arveretten, særlig om:

 • formuesforholdet mellom ektefeller og samboere
 • det økonomiske oppgjøret mellom ektefeller ved separasjon og skilsmisse og mellom samboere ved samlivsbrudd
 • rett til arv etter loven
 • rett til arv etter testament, særlig de alminnelige formkrav og ugyldighetsregler
 • uskifte

 Ferdigheter:

Studenten kan

 • finne frem til, identifisere, systematisere og formulere familie- og arverettslige argumenter så vel skriftlig som muntlig
 • foreta en selvstendig analyse av ulike familie- og arverettslige problemstillinger på en grundig,helhetlig, kritisk og balansert måte, herunder drøfte, argumentere og ta selvstendig stilling
 • drøfte enkelte familie- og arverettslige spørsmål i et rettspolitisk perspektiv
 • arbeide i gruppe med andre som en deltaker som bidrar aktivt til en akademisk diskusjon av praktiske familie- og arverettslige problemstillinger, herunder kommentere og evaluere andre studenters juridiske analyser, og selv motta og gjøre bruk av slike kommentarer

 Generell kompetanse:

 • tilegne seg nye kunnskaper av rettslig karakter, både selvstendig og i gruppesamarbeid 
 • drøfte juridiske spørsmål som må avgjøres på bakgrunn av både lovfestede som ulovfestede rettskilder, og har en metodisk forståelse for særlige argumentasjonsmåter som ulike rettskilder forutsetter
 • formidle juridiske analyser og konklusjoner, både skriftlig og muntlig
 • presentere og argumentere for egne juridiske vurderinger og konklusjoner

Krav til forkunnskapar

Ingen

Tilrådde forkunnskapar

Ingen

Studiepoengsreduksjon

Ingen overlapp med emner ved Det juridiske fakultet

Krav til studierett

MAJUR

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger, storgrupper, arbeidsgrupper og selvstudium.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

 1. Gruppemøter, oppgaveskriving og kommentering er obligatorisk. Utregningen av deltakelsen blir gjort som fastsatt i "Retningslinjer for utregning av obligatorisk deltakelse."
 2. For alle skriftlige arbeider som skal telle med i i obligatoriske arbeidskrav, gjelder at hele oppgaven skal svares på, og må fylle de kvalitative og kvantitative minstekravene som er fastsatt i "Krav til skriftlige arbeider på masterstudiet i rettsvitenskap."
  Ordgrensen for arbeidsgruppeoppgaver er 1000 ord inkludert fotnoter og sluttnoter. Grensen er absolutt.
 3. I løpet av kurset skal en obligatorisk oppgave besvares og leveres inn. Tidsramme og ordgrense angis i kurset. Besvarelsen må være godkjent før studenten kan avlegge avsluttende eksamen i emnet.
 4. Underkjente elementer i de obligatoriske arbeidskravene kan ikke gjentas før ved neste kurs.
 5. Kursgodkjenning blir ikke foreldet. 

Vurderingsformer

Obligatoriske undervisningsaktiviteter er vilkår for å gå opp til eksamen, og inngår følgelig i sertifiseringsgrunnlaget.

Etter kurset avlegges 4 timers digital skoleeksamen. Informasjon om digital eksamen finnes her: http://www.uib.no/utdanning/86719/digital-eksamen#.

Eksamensspråk

Oppgaven: Norsk

Besvarelsen: Norsk/skandinavisk/engelsk

Hjelpemiddel til eksamen

Digitale hjelpemidler

Se fakultetets utfyllende regler § 3-5 a. Digitale utgaver av Bokmålsordboka og Nynorskordboka vil være tilgjengelige i Inspera under eksamen.

I dette emnet er det ingen ekstra hjelpemidler.

Analoge hjelpemidler

Analoge hjelpemidler er utfaset fra og med studieåret 2020/21, se SU-sak 61/20.

Karakterskala

A til E for bestått og F for ikke bestått.

Vurderingssemester

Vår

Litteraturliste

Litteraturlisten vil være klar innen 1. juni for høstsemesteret og 1. desember for vårsemesteret

Emneevaluering

I henhold til retningslinjer for evaluering av emner ved Det juridiske fakultet.

Programansvarleg

Studieutvalget ved det Juridiske fakultet

Emneansvarleg

Professor Thomas Eeg

Administrativt ansvarleg

Studieadministrasjonen ved det Juridiske fakultet.

Kontakt

Kontaktinformasjon

1.studiear@jurfa.uib.no

Eksamensinformasjon

 • Klokkeslett for oppstart av skriftlig eksamen kan endre seg fra kl 09.00 til 15.00 eller vice versa inntil 14 dager før eksamen.

 • Vurderingsordning: Skoleeksamen

  Dato
  18.06.2021, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Trekkfrist
  04.06.2021
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen