Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Kontraktsrett I

 • Studiepoeng10
 • UndervisingssemesterVår
 • EmnekodeJUS113
 • Talet på semester1
 • SpråkHoveddelen av litteratur og undervisning vil være på norsk. Større eller mindre innslag av andre skandinaviske språk og/eller engelsk må påregnes.
 • Ressursar

Undervisningssemester

Vår

Undervisningsstad

Det juridiske fakultet, Bergen

Mål og innhald

Kontraktsretten er først og fremst læren om - og i hvilken utstrekning - den enkelte kan binde seg selv, f.eks. til å betale penger, levere en vare, eller yte en tjeneste. Adgangen til binding følger av den private autonomi, som er en ulovfestet regel. Bindingen innebærer at forpliktelsene en part påtar seg, om nødvendig kan håndheves av rettsapparatet. Avtalefriheten er en konsekvens av den private autonomi.

Bindingen kan være ubetinget, ved at den som binder seg ikke stiller betingelser, f.eks. gaver til humanitære organisasjoner. Bindingen kan alternativt være betinget. Den som binder seg, forplikter seg i så fall på vilkår av at også den annen part binder seg. En typisk betingelse er at den annen part må yte et vederlag. Plikt til å yte en vare eller en tjeneste kan gjøres betinget av at mottakeren yter et vederlag i penger. Plikt til å yte penger kan gjøres betinget av vederlag i form av en vare eller tjeneste. De fleste avtaler, eller synonymt kontrakter, er slike gjensidige disposisjoner - rettsforhold der begge partene har bundet seg, men bindingen er betinget av at den annen part yter et vederlag. Hovedproblemene i kontraktsretten er om partene er bundet, og hvis ja, innhold og virkninger av slik binding.

Læringsutbyte

Etter at kurset er gjennomført, forventes studenten å ha dette læringsutbyttet når det gjelder kunnskap.

Studenten:

 • Har grundig kunnskap om ¿ og forståelse for ¿ regler, sammenhenger og begreper innenfor emnene kontraktsrettslig binding, tolking, ugyldighet, lemping og representasjon.
 • Har kunnskap om hovedtrekk i den internasjonale utviklingen som kan få betydning for norsk rett innenfor disse emnene.

Etter at kurset er gjennomført, forventes studenten å ha dette læringsutbyttet når det gjelder ferdigheter.

Studenten:

 • Kan finne frem til, systematisere og formulere kontraktsrettslige spørsmål og argumenter innenfor emnene kontraktsrettslig binding, tolking, ugyldighet, lemping og representasjon.
 • Kan anvende sin faglige kunnskap til å foreta en selvstendig analyse av, og resonnere seg frem til et faglig forsvarlig standpunkt på, kontraktsrettslige spørsmål innenfor de nevnte emnene.
 • Kan anvende en faglig metode som omfatter bruk av lovfestete og ulovfestete kontraktsrettslige kilder, herunder relevante internasjonale kilder.

Etter at kurset er gjennomført, forventes studenten å ha dette læringsutbyttet når det gjelder generell kompetanse.

Studenten:

 • Kan formulere, drøfte og ta stilling til rettslige spørsmål på en poengtert og presis måte, både skriftlig og muntlig.

Det nærmere studium av kontrakters innhold og kontraktsbrudd når det særlig gjelder regelverket om kjøp og andre spesielle avtaletyper er lagt til kontraktsrett II på tredje studieår. 

Krav til studierett

MAJUR

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

Forelesninger, storgrupper, arbeidsgrupper og selvstudium.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

1. Gruppemøter, oppgaveskriving og kommentering er obligatorisk. Utregningen av deltakelsen blir gjort som fastsatt i "Retningslinjer for utregning av obligatorisk deltakelse."

2. For alle skriftlige arbeider som skal telle med i i obligatoriske arbeidskrav, gjelder at hele oppgaven skal svares på, og må fylle de kvalitative og kvantitative minstekravene som er fastsatt i "Krav til skriftlige arbeider på masterstudiet i rettsvitenskap."

Ordgrensen for arbeidsgruppeoppgaver er 1000 ord inkludert fotnoter og sluttnoter. Grensen er absolutt.

3. I løpet av kurset skal en obligatorisk oppgave besvares og leveres inn. Tidsramme og ordgrense angis i kurset. Besvarelsen må være godkjent før studenten kan avlegge avsluttende eksamen i emnet.

4. Underkjente elementer i de obligatoriske arbeidskravene kan ikke gjentas før ved neste kurs.

5. Kursgodkjenning blir ikke foreldet.

Vurderingsformer

Obligatoriske undervisningsaktiviteter er vilkår for å gå opp til eksamen, og inngår følgelig i sertifiseringsgrunnlaget.

Etter kurset avlegges 6 timers digital skoleeksamen med absolutt ordgrense på 3750 ord. I oppgaven kan det i tillegg settes en anbefalt ordgrense som er lavere.

Informasjon om digital eksamen finnes her: http://www.uib.no/utdanning/86719/digital-eksamen#.

Eksamensspråk

Oppgaven: Norsk

Besvarelsen: Norsk/skandinavisk/engelsk

Hjelpemiddel til eksamen

Informasjon om tillatte hjelpemidler finnes under § 3-5 flg i fakultetets utfyllende regler .

I dette emnet er det ingen ekstra hjelpemidler.

Karakterskala

Bestått / Ikke bestått

Emneevaluering

I henhold til retningslinjer for evaluering av emner ved Det juridiske fakultet.

Administrativt ansvarleg

1.studiear@jurfa.uib.no

Kontakt

Kontaktinformasjon

Emneansvarlig: Førsteamanuensis Jan-Ove Færstad og professor Johan Giertsen

Administrativt ansvarlig: 1.studiear@jurfa.uib.no

Eksamensinformasjon

 • Skriftlig eksamen vil ikke foregå på campus våren 2020. Se emnet på MittUiB for mer informasjon.

 • Vurderingsordning: Skoleeksamen

  Dato
  17.04.2020, 09:00
  Varigheit
  6 timer
  Trekkfrist
  03.04.2020
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen