Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Juridisk metode

 • Studiepoeng8
 • UndervisingssemesterVår
 • EmnekodeJUS114
 • Talet på semester1
 • SpråkHoveddelen av litteratur og undervisning vil være på norsk. Større eller mindre innslag av andre skandinaviske språk og/eller engelsk må påregnes.
 • Ressursar

Hovedinnhold

Studiepoeng, omfang

8 studiepoeng

Studienivå (studiesyklus)

BA-nivå

Fulltid/deltid

Fulltid

Undervisningssemester

Vår. Undervisning tilbys siste gang våren 2021.

Undervisningsstad

Det juridiske fakultet, Bergen

Mål og innhald

Kurset tar for seg rettskildeprinsippene, som er de prinsippene, normene og retningslinjene som må anvendes ved besvarelsen av rettsspørsmål. I faget juridisk metode blir rettskildeprinsippene studert, mens man i andre fag anvender rettskildeprinsippene. Kursets hovedfokus er rettet mot relevans-, slutnings- og vekt-/harmoniseringsprinsippene, men også andre rettskildeprinsipper vil bli omtalt.

Læringsutbyte

Etter at kurset er gjennomført skal studenten kunne

¿ redegjøre for sentrale relevans-, slutnings- og vekt-/harmoniseringsprinsipper;
¿ redegjøre for prinsippene for lovtolking, prinsippene for anvendelse av ulovfestet rett og prinsippene for regeldanning på ¿lovtomt¿ område; og
¿ redegjøre for prinsippene for løsning av tilfeller av motstrid mellom rettsregler.

Krav til forkunnskapar

Ingen

Tilrådde forkunnskapar

Ingen

Studiepoengsreduksjon

Ingen overlapp med emner ved Det juridiske fakultet

Krav til studierett

MAJUR

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger, storgrupper, arbeidsgrupper og selvstudium

Obligatorisk undervisningsaktivitet

1. Gruppemøter, oppgaveskriving og kommentering er obligatorisk. Utregningen av deltakelsen blir gjort som fastsatt i "Retningslinjer for utregning av obligatorisk deltakelse."

2. For alle skriftlige arbeider som skal telle med i i obligatoriske arbeidskrav, gjelder at hele oppgaven skal svares på, og må fylle de kvalitative og kvantitative minstekravene som er fastsatt i "Krav til skriftlige arbeider på masterstudiet i rettsvitenskap."

Ordgrensen for arbeidsgruppeoppgaver er 1000 ord inkludert fotnoter og sluttnoter. Grensen er absolutt.

3. Underkjente elementer i de obligatoriske arbeidskravene kan ikke gjentas før ved neste kurs.

4. Kursgodkjenning blir ikke foreldet.

Vurderingsformer

Obligatoriske undervisningsaktiviteter er vilkår for å gå opp til eksamen, og inngår følgelig i sertifiseringsgrunnlaget.

Etter kurset avlegges 6 timers digital skoleeksamen hjemme, med en ordgrense på 3500 ord. Informasjon om digital eksamen finnes her: http://www.uib.no/utdanning/86719/digital-eksamen#.

Eksamensspråk:

Oppgaven: Norsk

Besvarelsen: Norsk/skandinavisk/engelsk

Hjelpemiddel til eksamen

Digitale hjelpemidler

Se fakultetets utfyllende regler § 3-5 a. Digitale utgaver av Bokmålsordboka og Nynorskordboka vil være tilgjengelige i Inspera under eksamen.

I dette emnet er det ingen ekstra hjelpemidler.

Analoge hjelpemidler

Analoge hjelpemidler er utfaset fra og med studieåret 2020/21, se SU-sak 61/20.

Karakterskala

Bestått / Ikke bestått.

Vurderingssemester

Vår. Eksamen tilbys kun til studenter med tidligere godkjent obligatorisk aktivitet etter våren 2021.

Litteraturliste

Litteraturlisten vil være klar innen 1. juni for høstsemesteret og 1. desember for vårsemesteret.

Emneevaluering

I henhold til retningslinjer for evaluering av emner ved Det juridiske fakultet.

Programansvarleg

Studieutvalget ved det juridiske fakultet.

Emneansvarleg

Professor Camilla Bernt

Administrativt ansvarleg

Studieseksjonen ved det juridiske fakultet

Eksamensinformasjon

 • Klokkeslett for oppstart av skriftlig eksamen kan endre seg fra kl 09.00 til 15.00 eller vice versa inntil 14 dager før eksamen.

 • Vurderingsordning: Skuleeksamen

  Dato
  25.02.2022, 09:00
  Varigheit
  6 timer
  Trekkfrist
  11.02.2022
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen