Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Kontraktsrett II

 • Studiepoeng15
 • UndervisingssemesterHaust
 • EmnekodeJUS131
 • Talet på semester1
 • SpråkHoveddelen av litteratur og undervisning vil være på norsk. Større eller mindre innslag av andre skandinaviske språk og/eller engelsk må påregnes.
 • Ressursar

Undervisningssemester

Høst

Undervisningsstad

Det juridiske fakultet, Bergen

Mål og innhald

I JUS131 Kontraktsrett II settes vare- og tjenestekontrakter i fokus ved gjennomgang av kontraktspartenes plikter overfor hverandre, tolkning, problemstillinger ved kontraktsopphør og kontraktsrevisjon og misligholdslæren. Målet er mestring av artsforskjellig og til dels sterkt fragmentert og derfor uoversiktelig rettsstoff. Det kan gjelde ufravikelig (preseptorisk) lovgivning i forbrukerforhold, utfyllende lovgivning i næringsforhold, prinsipper og retningslinjer for tolkning av konkrete avtaler og standardvilkår, betydningen av domspraksis (særlig Høyesteretts praksis) eller av mindre håndfaste "almene prinsipper".

 

Læringsutbyte

Kurset i kontraktsrett behandler vare- og tjenestekontrakter med hovedvekt på kjøpsavtaler, og har både en kunnskapsdel, en forutsetning om metodisk mestring og om evne til å gjøre selvstendige vurderinger. Kurset bygger videre på Kontraktsrett I, som omfatter avtaleinngåelse, ugyldighet og representasjon. Kurset har som målsetting å oppøve kunnskaper, kompetanse og ferdigheter slik:

1. Kunnskap

Etter at kurset er gjennomført, forutsettes deltagerne å

 • ha kjennskap til og oversikt over det komplekse rettsstoffet i kontraktsretten:
 • ha kjennskap til rettsutviklingen i domspraksis, særlig de viktigste høyesterettsdommene fra ca. 1990 og deretter:
 • ha forståelse for ikke lovfestede elementer i kontraktsretten, herunder hvordan rettsregler og prinsipper forklares og vurderes i løpende kritisk dialog mellom teori og praksis:
 • ha kjennskap til de grunnleggende prinsipper for utforming av regler om kontraktsbrudd og misligholdsbeføyelser:
 • ha kjennskap til samspillet mellom internasjonale utviklingstrekk og norsk kontraktsrett, særlig på kjøpsområdet.

2. Mestring

Etter at kurset er gjennomført, forutsettes deltagerne å kunne analysere rettsstoffet med siktemål:

 • å mestre tolkning og anvendelse av preseptoriske lovregler, med særlig vekt på spørsmål der lovteksten må ses i sammenheng med lovens eventuelle internasjonale forankring, lovtekstens forarbeider og lovformål samt domspraksis:
 • å mestre tolkning av kontrakter både på forbruker- og næringsområdet samt kunne håndtere samspill mellom deklaratorisk lov og ikke lovfestede prinsipper:
 • å kunne utrede og utlede rettsskapende bidrag fra domstolene, med særlig vekt på høyesterettspraksis:
 • å kunne skille mellom sikre og usikre løsninger og i siste tilfelle være i stand til å argumentere juridisk forsvarlig både når det gjelder den beste eller riktigste løsning - og når det gjelder hensyn som kan tale for og i mot tenkelige løsninger i gitte tilfeller.

3. Yrkesrelevant kompetanse

Etter at kurset er gjennomført, forutsettes deltagerne

 • Å være i stand til å arbeide selvstendig ved håndtering av kontraktsrettslige problemer - i teoretisk utredning av hva som antas å være gjeldende rett i gitte tilfelle, i rådgivning basert på rettsstoffet og ved utenrettslig forebygging av tvister (f eks kontraktsskrivning) eller i aktuell konflikthåndtering (f eks begrunnet avgjørelse i en tvist).

Krav til studierett

MAJUR

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

Forelesninger, storgrupper, arbeidsgrupper og selvstudium.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

1. Gruppemøter, oppgaveskriving og kommentering er obligatorisk. Utregningen av deltakelsen blir gjort som fastsatt i "Retningslinjer for utregning av obligatorisk deltakelse."

2. For alle skriftlige arbeider som skal regnes med i obligatoriske arbeidskrav, skal hele oppgaven besvares og besvarelsen må fylle de kvalitative og kvantitative minstekravene som er fastsatt i «Krav til skriftlige arbeider på masterstudiet i rettsvitenskap».

Veiledende ordgrense for arbeidsgruppeoppgaver er 1750 ord.

3. I løpet av kurset skal en obligatorisk oppgave besvares og leveres inn. Tidsramme og ordgrense angis i kurset. Besvarelsen må være godkjent før studenten kan avlegge avsluttende eksamen i emnet.

4. Underkjente elementer i de obligatoriske arbeidskravene kan ikke gjentas før ved neste kurs.

5. Kursgodkjenning foreldes ikke. 

Vurderingsformer

Obligatoriske undervisningsaktiviteter er vilkår for å gå opp til eksamen, og inngår følgelig i sertifiseringsgrunnlaget.

Etter kurset avlegges 4 timers digital skoleeksamen. Informasjon om digital eksamen finner du her: http://www.uib.no/utdanning/86719/digital-eksamen#.

Eksamensspråk

Oppgaven: Norsk

Besvarelsen: Norsk/skandinavisk/engelsk

Hjelpemiddel til eksamen

Informasjon om tillatte hjelpemidler finnes under § 3-5 flg i fakultetets utfyllende regler .

I tillegg er følgende hjelpemidler tillatt på denne eksamenen:

 • Særtrykk: Kjøpsloven
 • Særtrykk: Avhendingsloven
 • Særtrykk: Forbrukerkjøpsloven
 • Særtrykk: Avtaleloven av 1918

Karakterskala

A til E for bestått og F for ikke bestått.

Emneevaluering

I henhold til retningslinjer for evaluering av emner ved Det juridiske fakultet.

Kontakt

Kontaktinformasjon

Emneansvarlig: Førsteamanuensis Maria Vea Lund og førsteamanuensis Arnt Erlend Skjefstad

Administrativt ansvarlig: 3.studiear@jurfa.uib.no