Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Pengekravsrett

 • Studiepoeng10
 • UndervisingssemesterVår, Haust
 • EmnekodeJUS132
 • Talet på semester1
 • SpråkHoveddelen av litteratur og undervisning vil være på norsk. Større eller mindre innslag av andre skandinaviske språk og/eller engelsk må påregnes.
 • Ressursar

Undervisningssemester

Høst

Undervisningsstad

Det juridiske fakultet, Bergen

Mål og innhald

Kurset i pengekravsrett befatter seg med rettsregler om betalingsforpliktelser innen både offentlig rett og privatrett. Mens andre emner avgjør vilkår for når det oppstår pengekrav, er pengekravsretten i hovedsak innrettet på fellesregler for betalingsforpliktelser som er gyldig stiftet, uansett rettsområde. Men pengekravsretten har klare forbindelseslinjer til andre fag, og da særlig kontraktsrett II.

Læringsutbyte

1. Kunnskap

Etter at kurset er gjennomført forutsettes deltagerne å

 • ha kunnskap om lovfestede og ulovfestede pengekravsrettslige regler om samskyld, regress, gjeldsovertagelse, renteplikt, oppgjør av pengekrav, motregning, oppgjørskorreksjon, misligholdsvirkninger, kreditormora, foreldelse og alminnelige regler om endring i kreditorstilling (utenom reglene om forholdet mellom tidligere og ny kreditor og reglene om kolliderende rettsstiftelser i pengekrav).
 • ha kunnskap om hovedtrekk i lovgivningen om forbrukervern i kredittforhold, inkasso og regler om verdisikring av pengekrav
 • ha kunnskap om metodiske spørsmål av betydning for løsningen av pengekravsrettslige spørsmål

2. Mestring

Etter at kurset er gjennomført forutsettes deltagerne å kunne analysere rettsstoffet med siktemål:

 • å kunne tolke og anvende pengekravsrettslige lovregler:
 • å kunne drøfte og anvende ulovfestede pengekravsrettslige regler

 

3. Yrkesrelevant kompetanse

Etter at kurset er gjennomført forutsettes deltagerne

 • å være i stand til å arbeide selvstendig ved å identifisere, drøfte og løse pengekravsrettslige problemer i form av teoretisk utredning av gjeldende rett, rådgivning og konfliktløsning i og utenfor domstolene.

Krav til studierett

MAJUR

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

Forelesninger, storgrupper, arbeidsgrupper og selvstudium.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

1. Gruppemøter, oppgaveskriving og kommentering er obligatorisk. Utregningen av deltakelsen blir gjort som fastsatt i "Retningslinjer for utregning av obligatorisk deltakelse".
2. For alle skriftlige arbeider som skal regnes med i obligatoriske arbeidskrav, skal hele oppgaven besvares og besvarelsen må fylle de kvalitative og kvantitative minstekravene som er fastsatt i «Krav til skriftlige arbeider på masterstudiet i rettsvitenskap».

Veiledende ordgrense for arbeidsgruppeoppgaver er 1750 ord.

3. I løpet av kurset skal en obligatorisk oppgave besvares og leveres inn. Tidsramme og ordgrense angis i kurset. Besvarelsen må være godkjent før studenten kan avlegge avsluttende eksamen i emnet.
4. Underkjente elementer i de obligatoriske arbeidskravene kan ikke gjentas før ved neste kurs.
5. Kursgodkjenning foreldes ikke.  

Vurderingsformer

Obligatoriske undervisningsaktiviteter er vilkår for å gå opp til eksamen, og inngår følgelig i sertifiseringsgrunnlaget.

Etter kurset avlegges 4 timers digital skoleeksamen. Informasjon om digital eksamen finner du her: http://www.uib.no/utdanning/86719/digital-eksamen#.

Eksamensspråk:

Oppgaven: Norsk

Besvarelsen: Norsk/skandinavisk/engelsk

Hjelpemiddel til eksamen

Informasjon om tillatte hjelpemidler finnes under § 3-5 flg i fakultetets utfyllende regler .

I dette emnet er det ingen ekstra hjelpemidler.

Karakterskala

A til E for bestått og F for ikke bestått.

Emneevaluering

I henhold til retningslinjer for evaluering av emner ved Det juridiske fakultet. 

Kontakt

Kontaktinformasjon

Emneansvarlig: Professor Rune Sæbø og førsteamanuensis Maria Vea Lund.

Administrativt ansvarlig: 3.studiear@jurfa.uib.no

Eksamensinformasjon

 • Klokkeslett for oppstart av skoleeksamen kan endre seg fra kl 09.00 til 15.00 eller vice versa inntil 14 dager før eksamen. Skoleeksamen høsten 2020 vil foregå enten hjemme eller på campus. Se emnet på MittUiB for mer informasjon.

 • Vurderingsordning: Skoleeksamen (Ny eksamen)

  Dato
  04.08.2020, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Trekkfrist
  21.07.2020
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • Vurderingsordning: Skoleeksamen

  Dato
  04.12.2020, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Trekkfrist
  20.11.2020
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen