Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Pengekravsrett

Hovedinnhold

Studiepoeng, omfang

10 studiepoeng. Emnet er avsluttet.

Studienivå (studiesyklus)

BA-nivå

Fulltid/deltid

Fulltid

Undervisningssemester

Høst

Undervisningsstad

Det juridiske fakultet, Bergen

Mål og innhald

Kurset i pengekravsrett befatter seg med rettsregler om betalingsforpliktelser innen både offentlig rett og privatrett. Mens andre emner avgjør vilkår for når det oppstår pengekrav, er pengekravsretten i hovedsak innrettet på fellesregler for betalingsforpliktelser som er gyldig stiftet, uansett rettsområde. Men pengekravsretten har klare forbindelseslinjer til andre fag, og da særlig kontraktsrett II.

Læringsutbyte

1. Kunnskap

Etter at kurset er gjennomført forutsettes deltagerne å

 • ha kunnskap om lovfestede og ulovfestede pengekravsrettslige regler om samskyld, regress, gjeldsovertagelse, renteplikt, oppgjør av pengekrav, motregning, oppgjørskorreksjon, misligholdsvirkninger, kreditormora, foreldelse og alminnelige regler om endring i kreditorstilling (utenom reglene om forholdet mellom tidligere og ny kreditor og reglene om kolliderende rettsstiftelser i pengekrav).
 • ha kunnskap om hovedtrekk i lovgivningen om forbrukervern i kredittforhold, inkasso og regler om verdisikring av pengekrav
 • ha kunnskap om metodiske spørsmål av betydning for løsningen av pengekravsrettslige spørsmål

2. Mestring

Etter at kurset er gjennomført forutsettes deltagerne å kunne analysere rettsstoffet med siktemål:

 • å kunne tolke og anvende pengekravsrettslige lovregler:
 • å kunne drøfte og anvende ulovfestede pengekravsrettslige regler

3. Yrkesrelevant kompetanse

Etter at kurset er gjennomført forutsettes deltagerne

 • å være i stand til å arbeide selvstendig ved å identifisere, drøfte og løse pengekravsrettslige problemer i form av teoretisk utredning av gjeldende rett, rådgivning og konfliktløsning i og utenfor domstolene.

Krav til forkunnskapar

Emner på tidligere studieår, se likevel Utfyllende regler for studier ved det juridiske fakultet § 2-5 nr. 1 andre punktum

Tilrådde forkunnskapar

Alle tidligere emner i studiet

Studiepoengsreduksjon

Ingen overlapp med emner ved Det juridiske fakultet

Krav til studierett

MAJUR

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger, seminargrupper og selvstudium.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

1. Gruppemøter og oppgaveskriving er obligatorisk. Utregningen av deltakelsen blir gjort som fastsatt i "Retningslinjer for utregning av obligatorisk deltakelse".
2. For alle skriftlige arbeider som skal regnes med i obligatoriske arbeidskrav, skal hele oppgaven besvares og besvarelsen må fylle de kvalitative og kvantitative minstekravene som er fastsatt i «Krav til skriftlige arbeider på masterstudiet i rettsvitenskap».

Veiledende ordgrense for arbeidsgruppeoppgaver er 1750 ord.

3. I løpet av kurset skal en obligatorisk oppgave besvares og leveres inn. Tidsramme og ordgrense angis i kurset. Besvarelsen må være godkjent før studenten kan avlegge avsluttende eksamen i emnet.
4. Underkjente elementer i de obligatoriske arbeidskravene kan ikke gjentas før ved neste kurs.
5. Kursgodkjenning foreldes ikke.

Vurderingsformer

Obligatoriske undervisningsaktiviteter er vilkår for å gå opp til eksamen, og inngår følgelig i sertifiseringsgrunnlaget.

Etter kurset avlegges 4 timers digital skoleeksamen. Informasjon om digital eksamen finner du her: http://www.uib.no/utdanning/86719/digital-eksamen#.

Eksamensspråk:

Oppgaven: Norsk

Besvarelsen: Norsk/skandinavisk/engelsk

Hjelpemiddel til eksamen

Digitale hjelpemidler

Se fakultetets utfyllende regler § 3-5 a. Digitale utgaver av Bokmålsordboka og Nynorskordboka vil være tilgjengelige i Inspera under eksamen.

I tillegg er følgende tillatt:

 • Regelverk (lov, forskrift, direktiv m.m.)
 • Høyesterettspraksis

Analoge hjelpemidler

Analoge hjelpemidler er utfaset fra og med studieåret 2020/21, se SU-sak 61/20.

Karakterskala

A til E for bestått og F for ikke bestått.

Vurderingssemester

Høst

Litteraturliste

Litteraturlisten vil være klar innen 1. juni for høstsemesteret og 1. desember for vårsemesteret.

Emneevaluering

I henhold til retningslinjer for evaluering av emner ved Det juridiske fakultet.

Programansvarleg

Studieutvalget ved det juridiske fakultet.

Emneansvarleg

Professor Rune Sæbø og førsteamanuensis Maria Vea Lund.

Administrativt ansvarleg

Det juridiske fakultet, studieadministrasjonen.

Eksamensinformasjon

 • Klokkeslett for oppstart av skriftlig eksamen kan endre seg fra kl 09.00 til 15.00 eller vice versa inntil 14 dager før eksamen.

 • Vurderingsordning: Skoleeksamen

  Dato
  09.12.2022, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Trekkfrist
  25.11.2022
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • Vurderingsordning: Skoleeksamen (Ny eksamen)

  Dato
  09.08.2022, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Trekkfrist
  26.07.2022
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted