Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Obligasjonsrett

Hovedinnhold

Studiepoeng, omfang

25 studiepoeng

Studienivå (studiesyklus)

BA - Bachelor

Undervisningssemester

Høst

Undervisningsstad

Universitetet i Bergen

Mål og innhald

Emnet JUS136 Obligasjonsrett omfatter regler som tilhører rettsområdene kontraktsrett og pengekravsrett. Dette inkluderer både reglene om krav som springer ut av kontrakt og fellesregler for betalingsforpliktelser som er gyldig stiftet, uansett rettsområde. Emnet handler om de alminnelige obligasjonsrettslige reglene, supplert med særregler som gjelder på bestemte områder eller mellom bestemte parter.

For reglene om krav som springer ut av kontrakt, har kurset som startpunkt at en gyldig avtale er inngått, og bygger i så måte videre på JUS113 Kontraktsrett I. Læren om tolking av avtaler, som er en del av avtaleretten, står likevel sentralt også i obligasjonsretten. Hva som utgjør en ytelse i samsvar med kontrakten og hva som utgjør et kontraktsbrudd beror nemlig på en tolkning av avtalen, eventuelt supplert med kontraktsrettslig bakgrunnsrett. Et sentralt tema er videre reglene om hvilke rettigheter og plikter kontraktspartene har ved kontraktsbrudd, herunder reglene om reklamasjon og retten til å kreve retting, prisavslag, erstatning eller heving. JUS136 Obligasjonsrett tar altså opp erstatning som følge av brudd på kontrakt, mens JUS122 Skadebot tar opp erstatningskrav som ikke er en følge av kontraktsbrudd.

Blant fellesreglene som gjelder generelt for gyldig stiftede betalingsforpliktelser, står blant annet reglene om foreldelse, renter, oppgjør ved betaling eller motregning, tilbakesøkning, samskyld og regress, sentralt.

Læringsutbyte

Kunnskaper

Etter at kurset er gjennomført, kan studentene gjøre rede for

¿ grunnleggende prinsipper for regeldanning på obligasjonsrettens område

¿ lovfestede og ulovfestede regler om kjøp, tjenester, tilvirkning og leie, herunder de spesielle reglene for beskyttelse av forbrukere og reglene om hvilke virkninger som kan inntre når er en kontrakt er blitt misligholdt

¿ lovfestede og ulovfestede regler om pengekrav, for eksempel reglene om renter, motregning, samskyld og regress, tilbakebetalingskrav, oppgjør av pengekrav og sanksjoner mot mislighold av pengekrav.

Studentene skal også kunne beskrive samspillet mellom internasjonale utviklingstrekk og norsk obligasjonsrett, særlig på kjøpsområdet. Det samme gjelder for hovedtrekkene i EUs forbrukerdirektiver på obligasjonsrettens område.

Ferdigheter

Etter at kurset er gjennomført, forutsettes deltagerne å kunne analysere og anvende rettsstoffet på obligasjonsrettens område, herunder

¿ mestre obligasjonsrettens særskilte metodiske utfordringer, slik som å håndtere betydningen av forbrukerdirektivene som rettskilde.

¿ tolking av ulike typer kontrakter.

¿ håndtere samspill mellom avtalen og deklaratorisk bakgrunnsrett.

¿ håndtere preseptoriske reglers betydning for partenes stilling.

¿ håndtere samspill mellom lov og ikke lovfestede prinsipper.

¿ skille mellom sikre og usikre løsninger, og i siste tilfelle være i stand til å argumentere juridisk forsvarlig for en løsning.

Generell kompetanse

Etter at kurset er gjennomført, forutsettes studentene å være i stand til:

¿ å arbeide selvstendig med obligasjonsrettslige spørsmål

¿ å formulere, drøfte og ta stilling til obligasjonsrettslige spørsmål på en poengtert og presis måte

¿ å rådgi i obligasjonsrettslige spørsmål basert på gjeldende rett

¿ å utforme og vurdere ulike kontrakter

¿ å identifisere og vurdere sammenhenger og linjer i obligasjonsretten

Krav til forkunnskapar

Det kreves at alle emnene i tidligere studieår er bestått, se «Rekkefølgje for emne i studiet» i masterprogrammets studieplan. Se likevel § 2-5 i fakultetets utfyllende regler.

Tilrådde forkunnskapar

Alle tidligere emner. Særlig JUS113 Kontraktsrett I

Studiepoengsreduksjon

Bestått eksamen i JUS131 Kontraktsrett II gir 15 studiepoeng reduksjon.

Bestått eksamen i JUS132 Pengekravsrett gir 10 studiepoeng reduksjon.

Krav til studierett

MAJUR

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger x timer

Storgrupper 12 timer

Undervisningen består av følgende elementer:

¿ Forelesninger

¿ Storgrupper

¿ Oppgaveinnleveringer, herunder én større midtveisoppgave

¿ Kommentering av andre studenters oppgavebesvarelser

Obligatorisk undervisningsaktivitet

1. Gruppemøter, oppgaveskriving og kommentering er obligatorisk. Utregningen av deltakelsen blir gjort som fastsatt i Retningslinjer for utregning av obligatorisk deltakelse.

2. For alle skriftlige arbeider som skal regnes med i obligatoriske arbeidskrav, skal hele oppgaven besvares, og besvarelsen må fylle de kvalitative og kvantitative minstekravene som er fastsatt i «Krav til skriftlige arbeider på masterstudiet i rettsvitenskap».

3. I løpet av kurset skal en obligatorisk oppgave besvares og leveres inn. Tidsrammen er en uke. Ordgrensen er 4000 ord, og den må være godkjent før studenten kan avlegge avsluttende eksamen.

4. Underkjente elementer i de obligatoriske arbeidskravene kan ikke gjentas før ved neste kurs.

5. Kursgodkjenning foreldes ikke.

Obligatorisk kursoppgave over en uke. Besvarelsen blir kommentert og vurdert av en ansatt ved fakultetet eller en annen kvalifisert jurist, og må være godkjent før studenten kan avlegge avsluttende eksamener i emnet.

Vurderingsformer

Obligatoriske undervisningsaktiviteter er vilkår for å gå opp til eksamen, og inngår følgelig i sertifiseringsgrunnlaget.

Skoleeksamen 1 dag á 6 timer. Ordgrense 4000 ord.

Eksamensspråk Oppgaven: Norsk

Besvarelsen: Norsk/skandinavisk/engelsk

Hjelpemiddel til eksamen

Digitale hjelpemidler Se fakultetets utfyllende regler § 3-5 a.

Digitale utgaver av Bokmålsordboka og Nynorskordboka vil være tilgjengelige i Inspera under eksamen.

Tillatte hjelpemidler i Lovdata er:

 • Regelverk (lov, forskrift, direktiv m.m.)
 • Høyesterettspraksis

Analoge hjelpemidler er utfaset fra og med studieåret 2020/21, se SUsak 61/20

Karakterskala

A - E for bestått, F for ikke bestått

Vurderingssemester

Høst

Kontinuasjonseksamen i august. Se Utfyllende regler for studier ved Det juridiske fakultet § 3-1 nr. 3

Litteraturliste

Hovedlitteratur («kjernelitteratur»), eventuell innføringslitteratur og/eller tilleggslitteratur publiseres i Leganto 1. juli for høstsemesteret og 1. desember for vårsemesteret.

Emneevaluering

I henhold til retningslinjer for evaluering av emner ved Det juridiske fakultet.

Emneansvarleg

Professor Hilde Hauge

Professor Erik Monsen

Professor Rune Sæbø

Administrativt ansvarleg

Studieseksjonen ved Det juridiske fakultet

Eksamensinformasjon

 • Klokkeslett for oppstart av skriftlig eksamen kan endre seg fra kl 09.00 til 15.00 eller vice versa inntil 14 dager før eksamen.

 • Vurderingsordning: Skoleeksamen (Ny eksamen)

  Dato
  09.08.2022, 09:00
  Varigheit
  6 timer
  Trekkfrist
  25.07.2022
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • Vurderingsordning: Skoleeksamen

  Dato
  09.12.2022, 09:00
  Varigheit
  6 timer
  Trekkfrist
  25.11.2022
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen