Hjem
Studentsider
Masteremne

Strafferett

 • Studiepoeng20
 • UndervisingssemesterHaust
 • EmnekodeJUS241
 • Talet på semester1
 • SpråkHoveddelen av litteratur og undervisning vil være på norsk. Større eller mindre innslag av andre skandinaviske språk og/eller engelsk må påregnes.
 • Ressursar

Undervisningssemester

Høst

Undervisningsstad

Det juridiske fakultet, Bergen 

Læringsutbyte

Etter at kurset er gjennomført forventes studenten å ha følgende læringsutbytte:

Studenten skal ha kunnskap om

 • strafferettens begrunnelser
 • hovedtrekkene ved forholdet mellom strafferetten og statsforfatningsrett og folkerett, herunder menneskerettigheter
 • de alminnelige vilkårene for straffansvar, slik som
  • krav om en kriminalisert gjerning, inkludert krav til forsett eller uaktsomhet, reguleringen av medvirkning og forsøk og straffelovgivningens geografiske rekkevidde
  • rettferdiggjøringsgrunner, særlig nødverge og nødrett,
  • unnskyldningsgrunner, særlig utilregnelighet og rettsuvitenhet
  • Andre grenser for straffansvaret, særlig prinsippene for hva som utgjør én eller flere forbrytelser
 • tolkning og anvendelse av straffebud, med særlig vekt på de viktigste reglene i straffeloven om:
  • Voldsforbrytelser (§§ 271-283)
  • Seksualforbrytelser (§§ 291-308)
  • Allmenne formuesforbrytelser (§§ 321-331, 351-353, 371-374)
 • hovedtrekkene i reaksjonssystemet, reglene om idømmelse av den enkelte reaksjon og valget mellom reaksjonene samt utmåling av straff

Studenten skal ha ferdigheter til å kunne

 • finne frem til relevante rettskilder ved tolkningen av strafferegler
 • analysere, drøfte og ta standpunkt til strafferettslige spørsmål
 • forklare straffelovgivningens oppbygning og særtrekkene ved strafferettslig metode
 • forklare strafferettens plass i rettssystemet, særlig sammenhengen mellom strafferett og straffeprosess
 • forklare forskjellige teorier om strafferettens begrunnelser

Studenten skal også ha utviklet generell kompetanse til å

 • drøfte og argumentere på en måte som fremhever og tar stilling til moralske og rettspolitiske utfordringer ved bruk av offentlig tvang og sanksjoner
 • forstå ulike former for samspill mellom generelle og spesielle regler og mellom vanlig lovgivning, konstitusjonelle og menneskerettslige normer

Krav til studierett

MAJUR eller MAJUR-2

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

Forelesinger, seminar og selvstudium.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Det er ikke noe obligatorisk oppmøte på 4.studieår.

I løpet av kurset skal en obligatorisk oppgave besvares og leveres inn. Tidsramme og ordgrense angis i kurset. For alle skriftlige arbeid som skal regnes med i obligatoriske arbeidskrav, gjelder at hele oppgaven skal svares på, og må fylle de kvalitative og kvantitative minstekrav som er fastsett i "Krav til skriftlige arbeider på masterstudiet i rettsvitenskap."

 • Besvarelsen må være godkjent før studenten kan avlegge avsluttende eksamen i emnet.
 • Underkjente elementer i de obligatoriske arbeidskravene kan ikke gjentas før ved neste kurs.
 • Kursgodkjenning foreldes ikke

Vurderingsformer

Obligatoriske undervisningsaktiviteter er vilkår for å gå opp til eksamen, og inngår følgelig i sertifiseringsgrunnlaget.

Etter kurset avlegges 6 timers digital skoleeksamen med absolutt ordgrense på 4 500 ord.

Informasjon om digital eksamen finner du her: http://www.uib.no/utdanning/86719/digital-eksamen#.

Eksamensspråk

Oppgaven: Norsk

Besvarelsen: Norsk/skandinavisk/engelsk

Hjelpemiddel til eksamen

Digitale hjelpemidler:

Informasjon om tillatte digitale hjelpemidler finnes under § 3-5 a) i fakultetets utfyllende regler .

I tillegg er følgende tillatt på denne eksamen:

 • Forarbeider
 • Høyesterettsavgjørelser

Tillatte innarbeidelser i Lovdata på denne eksamenen:

Ingen tillegg til § 3-5 a nr. 5

Analoge hjelpemidler:

Informasjon om tillatte hjelpemidler finnes under § 3-5 flg i fakultetets utfyllende regler .

I tillegg er følgende særtrykk tillatt på denne eksamenen:

 • Politiinstruksen
 • Påtaleinstruksen
 • Særtrykk av straffeloven av 1902
 • Særtrykk av straffeloven av 2005
 • Særtrykk av straffeprosessloven 1981
 • Særtrykk av domstolloven 1915
 • Særtrykk av tvisteloven 2005

Karakterskala

A til E for bestått og F for ikke bestått.

Emneevaluering

I henhold til retningslinjer for evaluering av emner ved Det juridiske fakultet. 

Kontakt

Kontaktinformasjon

Emneansvarlig: Professor Erling Johannes Husabø og professor Jørn Jacobsen

Administrativt ansvarlig: 4.studiear@jurfa.uib.no

Eksamensinformasjon

 • Klokkeslett for oppstart av skoleeksamen kan endre seg fra kl 09.00 til 15.00 eller vice versa inntil 14 dager før eksamen. Skoleeksamen høsten 2020 vil foregå enten hjemme eller på campus. Se emnet på MittUiB for mer informasjon.

 • Vurderingsordning: Skuleeksamen

  Dato
  06.11.2020, 09:00
  Varigheit
  6 timer
  Trekkfrist
  23.10.2020
  Andre opplysninger
  Emnet er åpent for registrering i StudentWeb fra semesterstart på tirsdag 11. august 2020.
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • Vurderingsordning: Skuleeksamen (Ny eksamen)

  Dato
  03.08.2020, 09:00
  Varigheit
  6 timer
  Trekkfrist
  20.07.2020
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted