Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Arbeidslivets rett

Studiepoeng, omfang

10 studiepoeng

Studienivå (studiesyklus)

BA-nivå

Fulltid/deltid

Fulltid

Undervisningssemester

Høst. (Eksamen også om våren.)

Undervisningsstad

Det juridiske fakultet, Bergen

Mål og innhald

Arbeidslivets rett omhandler arbeidsforhold og arbeidsavtaler. En arbeidsavtale er en avtale mellom en arbeidsgiver og en arbeidstaker om at arbeidstakeren skal utføre personlig arbeid under arbeidsgiverens ledelse, i regelen mot betaling. Rettigheter og plikter i det enkelte arbeidsforhold blir dels bestemt av den individuelle arbeidsavtalen, dels av de kollektive avtaler (tariffavtaler) som måtte få anvendelse. Den mest sentrale loven på arbeidsrettens område er arbeidsmiljøloven av 2005, som som hovedregel ikke kan fravikes til skade for arbeidstaker.

Arbeidslivets rett tar for seg inngåelse av arbeidsavtaler, rettigheter og plikter under arbeidsforholdet (blant annet arbeidsplikt, lojalitetsplikt og lønn), samt reguleringen av opphør av arbeidsforhold. I tillegg gis en kort oversikt over den kollektive arbeidsretten; inngåelse og revisjon av tariffavtaler (herunder arbeidskamptiltak) samt virkninger av at en tariffavtale er inngått (binding, ufravikelighet, fredsplikt mv). Også kravene til arbeidsmiljøet blir gjennomgått.

Læringsutbyte

Det kreves god kjennskap til den individuelle arbeidsrettens regler om inngåelse og opphør av arbeidsforhold og om rettigheter og plikter mens arbeidsforholdet består. Det kreves også god kjennskap til arbeidsmiljøreguleringen. I tillegg skal studentene ha en grunnleggende oversikt over den kollektive arbeidsretten, blant annet hva en tariffavtale er og virkningene av at en tariffavtale er inngått.

Etter endt kurs skal studentene kunne analysere, drøfte og ta stilling til rettsspørsmål på arbeidsrettens område. Studentene skal kunne utrede og løse spørsmål som knytter seg til rettigheter og plikter i arbeidsforhold, herunder også individuelle rettigheter som har utspring i tariffavtaler. De skal kunne gjøre rede for metodiske spørsmål, bakgrunn og begrunnelser for reglene og for rettspolitiske perspektiver.

EMNET KAN IKKE INNGÅ I MASTERGRAD I RETTSVITENSKAP.

Krav til forkunnskapar

Enten

 • Aktiv studierett på et bachelorprogram ved UiB eller en annen utdanningsinstitusjon i Norge: dokumenteres med en bekreftelse fra lærestedet.

Eller

 • Bachelorgrad eller tilsvarende

Eller

 • Søkere som ikke dekker de overnevnte kravene, kan søke om en individuell vurdering. I en slik vurdering vil søkers motivasjon for å studere emnet og søkers praksiserfaring (arbeid, tillitsverv, o.l.) vektlegges. Det kreves en spesifikk faglig tilknytning til emnet det søkes opptak til. Dette dokumenteres gjennom et motivasjonsbrev og bekreftelse på arbeidserfaring, verv, o.l.

Tilrådde forkunnskapar

Ett eller to års universitetsstudier, gjerne kjennskap til rettsvitenskap.

Krav til studierett

Emnet er åpent for studenter med en av følgende studieretter:

 • Særskilt studierett til spesialemner ved Det juridiske fakultet
 • Innvekslingsstudenter ved Det juridiske fakultet

Forkunnskapskravet kan likevel begrense enkelte studenters adgang til emnet.

Emnet kan ikke inngå i mastergraden i rettsvitenskap. Studenter på masterprogrammene i rettsvitenskap kan i stedet ta emnet JUS251-2-A Grunnleggende arbeidsrett.

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

Forelesninger.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Ingen.

Vurderingsformer

Eksamen hvert semester.

Fire timer digital skoleeksamen.

Informasjon om digital eksamen finnes her: http://www.uib.no/utdanning/86719/digital-eksamen# 

Eksamensspråk:

 • Oppgaven: Norsk
 • Besvarelsen: Norsk/skandinavisk/engelsk

Hjelpemiddel til eksamen

Informasjon om tillatte hjelpemidler finnes under § 3-5 a flg i fakultetets utfyllende regler .

Fra og med høstsemesteret 2020 benyttes kun digitale hjelpemidler til eksamen i dette emnet.

Lovdata er eneste hjelpemiddel der studentene vil ha tilgang til digital lovsamling og Hovedavtalen mellom LO og NHO.

Karakterskala

A til E for bestått og F for ikke bestått.

Fagleg overlapp

Overlapper 100 % med JUR103 Arbeidslivets rett, JUS301 Arbeidsrett og JUS251-2-A Arbeidsrett I og JUS251-2-A Grunnleggende arbeidsrett. Kombinasjoner mellom disse emnene vil føre til at det/de siste man tar, ikke vil gi uttelling i studiepoeng.

Emneevaluering

I henhold til retningslinjer for evaluering av emner ved Det juridiske fakultet.

Programansvarleg

Studieutvalget har programansvaret for fakultetets studietilbud.

Emneansvarleg

Førsteamanuensis Tine Eidsvaag.

Kontakt

Kontaktinformasjon

Emneansvarlig: Førsteamanuensis Tine Eidsvaag.

Kontakt: spesialemner@jurfa.uib.no

Eksamensinformasjon

 • Klokkeslett for oppstart av skoleeksamen kan endre seg fra kl 09.00 til 15.00 eller vice versa inntil 14 dager før eksamen. Skoleeksamen høsten 2020 vil foregå enten hjemme eller på campus. Se emnet på MittUiB for mer informasjon.

 • Vurderingsordning: Skoleeksamen

  Dato
  24.11.2020, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen