Hjem
Utdanning
Masteremne

Påtalerett

Studiepoeng, omfang

10 studiepoeng

Studienivå (studiesyklus)

MA-nivå

Fulltid/deltid

Fulltid

Undervisningssemester

Høst. (Eksamen hvert semester.)

Særlig egnet i kombinasjon med Politirett.

Undervisningsstad

Det juridiske fakultet, Bergen

Mål og innhald

Påtalerett omhandler reglene om påtalemyndighetens organisering, oppgaver, kompetanse og de saksbehandlingsregler som gjelder for påtalemyndighetens virksomhet. Faget skiller seg fra politirett, som omhandler politiets organisering, oppgaver og kompetanse mv. Det er først og fremst påtalemyndighetens oppgaver og ansvar for straffesaksbehandlingen, og de prinsipper og regler som gjelder for påtalemyndighetens avgjørelser og virksomhet, som behandles i dette faget. De nærmere regler om selve gjennomføringen av etterforsking og iretteføring av saker for domstolene faller utenfor fagets ramme.

Læringsutbyte

Etter at kurset er gjennomført skal studenten

kunne redegjøre for:

 • hovedtrekkene i påtalemyndighetens historiske utvikling, og den gjeldende organisering
 • de rettskilder som har betydning for påtalemyndighetens virksomhet
 • påtalemyndighetens funksjoner og arbeidsoppgaver, herunder hovedreglene om internasjonalt påtalesamarbeid
 • rettsgrunnlaget og grunnprinsippene for påtalemyndighetens virksomhet, herunder påtalemyndigheten samfunnsoppdrag og grunnleggende plikter
 • reglene om fordeling av påtalekompetansen mellom de ulike nivå i påtalemyndigheten
 • rettslige krav til de ulike påtalevedtak, herunder de beviskrav som gjelder og de rettslige rammer for skjønnsutøvelsen
 • inhabilitetsreglene
 • hovedreglene om taushetsplikten som påtalemyndigheten er underlagt
 • hovedreglene om siktedes og allmennhetens innsyn i dokumenter og opplysninger fra etterforskningen
 • reglene om klage over påtaleavgjørelser og adgangen til å omgjøre påtalevedtak
 • kontrollmekanismer i påtalemyndighetens virksomhet
 • normer for god påtaleskikk og påtaleetikk

kunne vurdere og ta stilling til, bl.a.:

 • kompetansen til de enkelte tjenestepersoner på de ulike nivå i påtalemyndigheten
 • hvilket ansvar påtalemyndigheten har under etterforskingen, herunder legalitetskontrollen med etterforskingen og i hvilken utstrekning det kan foretas prioriteringer
 • når påtalejuristen er å anse som inhabil
 • om det foreligger klagerett og i hvilken utstrekning påtalevedtak kan omgjøres
 • hvilken betydning de grunnleggende prinsipper om uavhengighet, objektivitet og likebehandling har under straffesaksbehandlingen
 • de rettslige rammene for påtalemyndigheten skjønnsutøvelse under straffesaksbehandlingen
 • rettsvirkningene av brudd på de saksbehandlingsregler som etter lov og instruks gjelder for påtalemyndigheten

 

kunne identifisere, analysere og kritisk vurdere:

 • etiske problemstillinger som påtalemyndigheten møter i sin virksomhet

Krav til forkunnskapar

Tre års jusstudier eller politihøyskole. Gode norskkunnskaper.

Tilrådde forkunnskapar

Forvaltningsrett, strafferett og straffeprosess.

Krav til studierett

Emnet er åpent for studenter med en av følgende studieretter:

 • Studierett på integrert masterprogram i rettsvitenskap
 • Studierett på toårig masterprogram i rettsvitenskap
 • Særskilt studierett til spesialemner ved Det juridiske fakultet
 • Poststudierett ved Det juridiske fakultet
 • Innvekslingsstudenter ved Det juridiske fakultet

Forkunnskapskravet kan likevel begrense enkelte studenters adgang til emnet.

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

Forelesninger

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Ingen.

Vurderingsformer

Eksamen hvert semester.

Fire timer digital skoleeksamen.

Informasjon om digital eksamen finnes her: http://www.uib.no/utdanning/86719/digital-eksamen# 

Eksamensspråk:

 • Oppgaven: Norsk
 • Besvarelsen: Norsk/skandinavisk/engelsk

Hjelpemiddel til eksamen

Informasjon om tillatte hjelpemidler finnes under § 3-5 flg i fakultetets utfyllende regler .

- I tillegg er følgende tillatt på denne eksamenen:

 • Ragnar Auglend, Henry Mæland: Regelsamling for politiet. ISBN: 9788205486904
 • Særtrykk av påtaleinstruksen
 • Særtrykk av politiinstruksen
 • Særtrykk av straffeloven
 • Særtrykk av straffeprosessloven
 • Særtrykk av politiregisterloven
 • Særtrykk av politiregisterforskriften
 • Også særtrykksamlinger av det som fremgår ovenfor er tillatt.

Karakterskala

A til E for bestått og F for ikke bestått.

Fagleg overlapp

I kombinasjon med JUS318 gir emnet ingen nye studiepoeng.

Emneevaluering

I henhold til retningslinjer for evaluering av emner ved Det juridiske fakultet.

Programansvarleg

Studieutvalget har programansvaret for fakultetets studietilbud.

Kontakt

Kontaktinformasjon

Emneansvarlig: professor Gert Johan Kjelby

Administrativt ansvarlig: spesialemner@jurfa.uib.no

Eksamensinformasjon

 • Klokkeslett for oppstart av skoleeksamen kan endre seg fra kl 09.00 til 15.00 eller vice versa inntil 14 dager før eksamen. Eksamenslokale publiseres 14 dager før eksamen. Kandidatene finner sin egen romplassering på Studentweb 3 dager før eksamen.

 • Vurderingsordning: Skoleeksamen

  Dato
  09.12.2019, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Trekkfrist
  25.11.2019
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen