Hjem
Studentsider
Masteremne

Påtalerett

Hovedinnhold

Studiepoeng, omfang

10 studiepoeng

Studienivå (studiesyklus)

MA-nivå

Fulltid/deltid

Fulltid

Undervisningssemester

Høst. (Eksamen hvert semester.)

Særlig egnet i kombinasjon med Politirett.

Undervisningsstad

Det juridiske fakultet, Bergen

Mål og innhald

Påtalerett omhandler reglene om påtalemyndighetens organisering, oppgaver, kompetanse og de saksbehandlingsregler som gjelder for påtalemyndighetens virksomhet. Faget skiller seg fra politirett, som omhandler politiets organisering, oppgaver og kompetanse mv. Det er først og fremst påtalemyndighetens oppgaver og ansvar for straffesaksbehandlingen, og de prinsipper og regler som gjelder for påtalemyndighetens avgjørelser og virksomhet, som behandles i dette faget. De nærmere regler om selve gjennomføringen av etterforsking og iretteføring av saker for domstolene faller utenfor fagets ramme.

Læringsutbyte

Etter at kurset er gjennomført skal studenten

kunne redegjøre for:

 • hovedtrekkene i påtalemyndighetens historiske utvikling, og den gjeldende organisering
 • de rettskilder som har betydning for påtalemyndighetens virksomhet
 • påtalemyndighetens funksjoner og arbeidsoppgaver, herunder hovedreglene om internasjonalt påtalesamarbeid
 • rettsgrunnlaget og grunnprinsippene for påtalemyndighetens virksomhet, herunder påtalemyndigheten samfunnsoppdrag og grunnleggende plikter
 • reglene om fordeling av påtalekompetansen mellom de ulike nivå i påtalemyndigheten
 • rettslige krav til de ulike påtalevedtak, herunder de beviskrav som gjelder og de rettslige rammer for skjønnsutøvelsen
 • inhabilitetsreglene
 • hovedreglene om taushetsplikten som påtalemyndigheten er underlagt
 • hovedreglene om siktedes og allmennhetens innsyn i dokumenter og opplysninger fra etterforskningen
 • reglene om klage over påtaleavgjørelser og adgangen til å omgjøre påtalevedtak
 • kontrollmekanismer i påtalemyndighetens virksomhet
 • normer for god påtaleskikk og påtaleetikk

kunne vurdere og ta stilling til, bl.a.:

 • kompetansen til de enkelte tjenestepersoner på de ulike nivå i påtalemyndigheten
 • hvilket ansvar påtalemyndigheten har under etterforskingen, herunder legalitetskontrollen med etterforskingen og i hvilken utstrekning det kan foretas prioriteringer
 • når påtalejuristen er å anse som inhabil
 • om det foreligger klagerett og i hvilken utstrekning påtalevedtak kan omgjøres
 • hvilken betydning de grunnleggende prinsipper om uavhengighet, objektivitet og likebehandling har under straffesaksbehandlingen
 • de rettslige rammene for påtalemyndigheten skjønnsutøvelse under straffesaksbehandlingen
 • rettsvirkningene av brudd på de saksbehandlingsregler som etter lov og instruks gjelder for påtalemyndigheten

kunne identifisere, analysere og kritisk vurdere:

 • etiske problemstillinger som påtalemyndigheten møter i sin virksomhet

Krav til forkunnskapar

Tre års jusstudier eller politihøyskole. Gode norskkunnskaper.

Tilrådde forkunnskapar

Forvaltningsrett, strafferett og straffeprosess.

Studiepoengsreduksjon

I kombinasjon med JUS318 gir emnet ingen nye studiepoeng.

Krav til studierett

Emnet er åpent for studenter med en av følgende studieretter:

 • Studierett på integrert masterprogram i rettsvitenskap
 • Studierett på toårig masterprogram i rettsvitenskap
 • Særskilt studierett til spesialemner ved Det juridiske fakultet
 • Poststudierett ved Det juridiske fakultet
 • Innvekslingsstudenter ved Det juridiske fakultet

Forkunnskapskravet kan likevel begrense enkelte studenters adgang til emnet.

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Ingen.

Vurderingsformer

Eksamen hvert semester.

Fire timer digital skoleeksamen.

Informasjon om digital eksamen finnes her: http://www.uib.no/utdanning/86719/digital-eksamen#

Eksamensspråk:

 • Oppgaven: Norsk
 • Besvarelsen: Norsk/skandinavisk/engelsk

Hjelpemiddel til eksamen

Digitale hjelpemidler

Se fakultetets utfyllende regler § 3-5 a. Digitale utgaver av Bokmålsordboka og Nynorskordboka være tilgjengelige i Inspera under eksamen.

I tillegg er følgende tillatt på denne eksamenen:

Alle rettskilder i Lovdata

Analoge hjelpemidler

Analoge hjelpemidler er utfaset fra og med studieåret 2020/21, se SU-sak 61/20.

Karakterskala

A til E for bestått og F for ikke bestått.

Vurderingssemester

Høst og vår (kun eksamen)

Litteraturliste

Litteraturlisten vil være klar innen 1. juni for høstsemesteret og 1. desember for vårsemesteret.

Emneevaluering

I henhold til retningslinjer for evaluering av emner ved Det juridiske fakultet.

Programansvarleg

Studieutvalget har programansvaret for fakultetets studietilbud.

Emneansvarleg

Professor Gert Johan Kjelby

Administrativt ansvarleg

Studieseksjonen ved det juridiske fakultet

Eksamensinformasjon

 • Klokkeslett for oppstart av skriftlig eksamen kan endre seg fra kl 09.00 til 15.00 eller vice versa inntil 14 dager før eksamen.

 • Vurderingsordning: Skoleeksamen

  Dato
  22.05.2023, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Trekkfrist
  08.05.2023
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen