Hjem
Studentsider
Masteremne

Skatterett I

Hovedinnhold

Studiepoeng, omfang

10 studiepoeng

Studienivå (studiesyklus)

MA-nivå

Fulltid/deltid

Fulltid

Undervisningssemester

Høst. (Eksamen hvert semester.)

Undervisningsstad

Det juridiske fakultet, Bergen

Mål og innhald

Skatterett 1 omfatter primært inntektsskatterett, men gir og en innføring i merverdiavgift. Formålet med valgemnet er tredelt. Dels skal valgemnet gi en grunnleggende innsikt i hvordan skatterettslige spørsmål oppstår og hvordan de kan løses. Dels skal valgemnet bidra til å utvikle evnen til å se hvordan skatterettslige problemstillinger kan inngå som viktige premisser i problemstillinger på andre områder. Og dels skal valgemnet danne basis for videregående studier i skatterett. Valgemnet fokuserer først og fremst på sentrale begreper og prinsipper, særlig med sikte på personbeskatning og beskatning av kapitalinntekter og -kostnader. Også de viktigste regler og prinsipper om beskatning av virksomhet i ulike organisasjonsformer er omfattet. I tillegg omfatter emnet en innføring i merverdiavgiftsrett. Et mer inngående studium i bl.a. selskapsbeskatning og utvalgte deler av bedriftsbeskatningen, finnes i Skatterett 2.

Læringsutbyte

Det kreves god forståelse av følgende emner:

 • Skattestrukturen (dvs de ulike skatter som utskrives på inntekt, herunder trygdeavgiften, og hvilke skattesatser som gjelder for disse).
 • Hovedreglene om skattesubjektene, herunder familiebeskatningen.
 • Reglene om skattepliktig alminnelig inntekt av fordeler vunnet ved arbeid, kapital og virksomhet.
 • Fradragsrett for utgifter knyttet til slik inntekt.
 • Fradragsrett for gjeldsrenter og andre finansutgifter.
 • Kapitalgevinster og -tap.
 • Tidsfestingsreglene for arbeids- og kapitalinntekter og utgifter knyttet til slik inntekt.
 • Rettskildene i skatteretten.

Det kreves kjennskap til følgende emner:

 • Reglene om skattlegging av aksjeutbytte.
 • Beregning av aksjegevinster.
 • Reglene om personinntekt av arbeid.

Hovedlinjene i merverdiavgiftsretten

Krav til forkunnskapar

Tre års universitets- eller høyskolestudier.

Tilrådde forkunnskapar

Tre års jusstudier.

Studiepoengsreduksjon

100 % overlapp med JUS316. I kombinasjon gir det siste man tar av disse ikke uttelling i studiepoeng.

Delvis overlapp med skatteretten i cand.jur.-studiet. I kombinasjon gir JUS256-2-A 5 studiepoeng.

Krav til studierett

Emnet er åpent for studenter med en av følgende studieretter:

 • Studierett på integrert masterprogram i rettsvitenskap
 • Studierett på toårig masterprogram i rettsvitenskap
 • Særskilt studierett til spesialemner ved Det juridiske fakultet
 • Poststudierett ved Det juridiske fakultet
 • Innvekslingsstudenter ved Det juridiske fakultet

Forkunnskapskravet kan likevel begrense enkelte studenters adgang til emnet.

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Ingen

Vurderingsformer

Eksamen hvert semester.

Fire timer digital skoleeksamen.

Informasjon om digital eksamen finnes her: http://www.uib.no/utdanning/86719/digital-eksamen# 

Eksamensspråk:

 • Oppgaven: Norsk
 • Besvarelsen: Norsk/skandinavisk/engelsk

Hjelpemiddel til eksamen

Digitale hjelpemidler

Se fakultetets utfyllende regler § 3-5 a. Digitale utgaver av Bokmålsordboka og Nynorskordboka være tilgjengelige i Inspera under eksamen.

I tillegg er følgende tillatt på denne eksamenen:

Kun digital lovsamling

 Analoge hjelpemidler

Analoge hjelpemidler er utfaset fra og med studieåret 2020/21, se SU-sak 61/20.

Karakterskala

A til E for bestått og F for ikke bestått.

Vurderingssemester

Høst og vår

Litteraturliste

Litteraturlisten vil være klar innen 1. juni for høstsemesteret og 1. desember for vårsemesteret.

Emneevaluering

I henhold til retningslinjer for evaluering av emner ved Det juridiske fakultet.

Programansvarleg

Studieutvalget har programansvaret for fakultetets studietilbud.

Emneansvarleg

Professor II Benn Folkvord.

Administrativt ansvarleg

Studieseksjonen ved det juridiske fakultet

Eksamensinformasjon

 • Klokkeslett for oppstart av skriftlig eksamen kan endre seg fra kl 09.00 til 15.00 eller vice versa inntil 14 dager før eksamen.

 • Vurderingsordning: Skoleeksamen

  Dato
  07.12.2022, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Trekkfrist
  23.11.2022
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen