Hjem
Studentsider
Masteremne

Aksjeselskapsrett - fordjuping

Studiepoeng, omfang

10 studiepoeng

Studienivå (studiesyklus)

MA-nivå

Fulltid/deltid

Fulltid

Undervisningssemester

Høst

Undervisningsstad

Det juridiske fakultet, Bergen

Læringsutbyte

Etter gjennomført kurs forventes det at studentene:

 • har kjennskap til regelverket for aksje- og allmennaksjeselskaper på de rettsområder som angis nedenfor
 • kan sette de enkelte regler inn i en større sammenheng og kan forklare deres innbyrdes sammenheng
 • kan foreta analyser av praktiske typetilfeller ved bruk av de enkelte rettsregler, reglenes formål og regleverkets sammenheng
 • kritisk vurdere reglenes hensiktsmessighet

Kurset omfatter følgende rettsområder for aksje- og allmennaksjeselskaper:

 • Aksjeinnskudd
 • Overdragelse av aksjer og overgang av aksjonærrettigheter
 • Samtykkekrav ved aksjeovergang
 • Vedtektsbestemte krav til aksjonær
 • Forkjøpsrett til aksjer
 • Hovedaksjonærs tvangsovertakelse
 • Innløsning og utelukkelse av aksjonær
 • Myndighetsmisbruk
 • Anfektelsessøksmål
 • Selskapets representasjon utad
 • Avtaler mellom selskapet og dets aksjonærer
 • Konsernbidrag
 • Gaver fra selskapet
 • Selskapets adgang til å gi aksjonærer kreditt eller stille sikkerhet
 • Selskapets erverv av egne aksjer
 • Forhøyelse av aksjekapital
 • Andre finansieringsformer regulert i aksjeselskapslovgivningen
 • Kapitalnedsettelse
 • Fusjon og fisjon
 • Erstatning
 • Lovvalg og norsk domsmyndighet i selskapsforhold

Krav til forkunnskapar

Tre års universitets- eller høyskolestudier.

Tilrådde forkunnskapar

Gjennomført kurset Grunnleggende selskapsrett og tre års jusstudier.

Studiepoengsreduksjon

I kombinasjon med JUS322 gir JUS257-2-B ingen studiepoeng.

JUS257-2-B reduseres ikke av (tidligere) JUS321.

Krav til studierett

Emnet er åpent for studenter med en av følgende studieretter:

 • Studierett på integrert masterprogram i rettsvitenskap
 • Studierett på toårig masterprogram i rettsvitenskap
 • Særskilt studierett til spesialemner ved Det juridiske fakultet
 • Poststudierett ved Det juridiske fakultet
 • Innvekslingsstudenter ved Det juridiske fakultet

Forkunnskapskravet kan likevel begrense enkelte studenters adgang til emnet.

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Ingen

Vurderingsformer

Fire timers digital skoleeksamen.

Informasjon om digital eksamen finner du ved å klikke på denne lenken.

Eksamensspråk:

Oppgaven: Norsk

Besvarelsen: Norsk/skandinavisk/engelsk

Hjelpemiddel til eksamen

Informasjon om tillatte hjelpemidler finnes under § 3-5 flg i fakultetets utfyllende regler .

I tillegg er følgende tillatt på denne eksamenen:

 • Særtrykk av aksjeloven
 • Særtrykk av allmennaksjeloven
 • Særtrykk av selskapsloven
 • Gjems-Onstad, Ole (red):Skattelover og sentrale forskrifter. Studenthefte, Oslo 2009, og senere utgaver.
 • Gjems-Onstad, Ole (red): Skattelovsamlingen 2008/09, 19. utg., Oslo 2009, og senere utgaver.
 • Jarøy, Jacob (red): Norsk skattelovsamling 2008/09, Oslo 2009, og senere utgaver.

Også samlehefter som ikke omfatter mer enn det som står på listen, er tillatt.

 
Både Jarøy og Gjems-Onstad er omfattende skattelovsamlinger som inneholder atskillig mer stoff enn det som trengs til eksamen. Gjems-Onstad er noe mer omfattende enn Jarøy; Gjems-Onstads samling er i det vesentlige ordnet kronologisk, mens Jarøys er ordnet systematisk.

Karakterskala

A til E for bestått og F for ikke bestått.

Vurderingssemester

Høst og vår.

Litteraturliste

 Litteraturlisten vil være klar innen 1. juni for høstsemesteret og 1. desember for vårsemesteret.

Emneevaluering

I henhold til retningslinjer for evaluering av emner ved Det juridiske fakultet.

Programansvarleg

Studieutvalget har programansvaret for fakultetets studietilbud.

Emneansvarleg

Professor II Filip Truyen.

Administrativt ansvarleg

Studieseksjonen ved det juridiske fakultet

Kontakt

Kontaktinformasjon

spesialemner@jurfa.uib.no

Eksamensinformasjon

 • Klokkeslett for oppstart av skriftlig eksamen kan endre seg fra kl 09.00 til 15.00 eller vice versa inntil 14 dager før eksamen.

 • Vurderingsordning: Skoleeksamen

  Dato
  09.06.2021, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Trekkfrist
  26.05.2021
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen