Hjem
Studentsider
Masteremne

Opphavsrett

 • Studiepoeng10
 • UndervisingssemesterHaust
 • EmnekodeJUS260-2-B
 • Talet på semester1
 • SpråkNorsk.
 • Ressursar

Hovedinnhold

Studiepoeng, omfang

10 studiepoeng

Studienivå (studiesyklus)

MA-nivå

Fulltid/deltid

Fulltid

Undervisningssemester

Høst (Eksamen hvert semester.)

Undervisningsstad

Det juridiske fakultet, Bergen

Mål og innhald

Opphavsretten omhandler eneretten til eksemplarfremstilling og offentliggjøring av åndsverk for den som skaper slike verk, samt begrensningene i disse enerettene til fordel visse nærmere angitte brukerrettigheter. Som åndsverk regnes alle produkter av en personlig, kreativ innsats, slik som litterære, vitenskapelige og kunstneriske verk. Opphavsrett til slike verk oppstår gjennom opphavsmannens skapende innsats, og forutsetter ingen registrering fra opphavsmannens side.

Den sentrale loven innenfor emnet er åndsverkloven fra 1961. I tillegg til å beskrive opphavsrettene og begrensningene i opphavsretten, regulerer loven overdragelse av opphavsretter, og de sanksjonene som kan gjøres gjeldende ved krenkelse av opphavsrettene, blant annet straff og erstatning. Åndsverkloven regulerer også såkalte nærstående rettigheter, blant annet vernet av den kunstneriske utøvelsen av åndsverk, vern av databaser, og vern av fotografier som ikke er åndsverk.

Opphavsretten spiller en viktig rolle i dagens informasjonssamfunn som nettopp bygger på eksemplarfremstilling og offentliggjøring av åndsverk i ulike former. Av sentrale problemstillinger kan nevnes hvilke rettigheter den som publiserer materiale på Internett har i forhold til andres bruk og gjenbruk av det publiserte materiale, hvilke fysiske begrensninger rettighethavere kan etablere for kjøperes kopiering av det kjøpte verkseksemplarer (gjennom DRM-teknologi), hvordan avtaler om overdragelse av opphavsrett skal tolkes, og forholdet til forbudet mot opptreden i strid med "god forretningsskikk" i markedsføringslovens § 1.

Læringsutbyte

Studentene skal ha grundig kjennskap til det teoretiske innholdet i de sentrale reglene i åndsverkloven, og til sentrale dommer på rettsområdet. Studentene skal også ha forståelse for hvordan reglene anvendes på moderne teknologi, for eksempel Internett og kopibeskyttet materiale.

I tillegg skal studentene ha kjennskap til forholdet mellom opphavsrett og tilliggende rettsområder som avtalerett og markedsrett.

Krav til forkunnskapar

Tre års universitets- eller høyskoleutdanning.

Tilrådde forkunnskapar

Tre års jusstudier.

Studiepoengsreduksjon

Ikke overlapp med emner ved Det juridiske fakultet.

Krav til studierett

Emnet er åpent for studenter med en av følgende studieretter:

 • Studierett på integrert masterprogram i rettsvitenskap
 • Studierett på toårig masterprogram i rettsvitenskap
 • Særskilt studierett til spesialemner ved Det juridiske fakultet
 • Poststudierett ved Det juridiske fakultet
 • Innvekslingsstudenter ved Det juridiske fakultet

Forkunnskapskravet kan likevel begrense enkelte studenters adgang til emnet.

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger (evt med innlagte små oppgaver)

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Ingen.

Vurderingsformer

Eksamen hvert semester.

Fire timer digital skoleeksamen.

Informasjon om digital eksamen finnes her: http://www.uib.no/utdanning/86719/digital-eksamen#

Eksamensspråk:

 • Oppgaven: Norsk
 • Besvarelsen: Norsk/skandinavisk/engelsk

Hjelpemiddel til eksamen

Digitale hjelpemidler

Se fakultetets utfyllende regler § 3-5 a. Digitale utgaver av Bokmålsordboka og Nynorskordboka være tilgjengelige i Inspera under eksamen.

I tillegg er følgende tillatt på denne eksamenen:

 • Digital lovsamling
 • Forarbeider
 • All rettspraksis
 • EU-direktiver og forordninger, EU-domstolens og underrettens praksis

Analoge hjelpemidler

Analoge hjelpemidler er utfaset fra og med studieåret 2020/21, se SU-sak 61/20.

Karakterskala

A til E for bestått og F for ikke bestått.

Vurderingssemester

Høst og vår (kun eksamen)

Litteraturliste

Litteraturlisten vil være klar innen 1. juni for høstsemesteret og 1. desember for vårsemesteret.

Emneevaluering

I henhold til rutiner for evaluering av emner ved Det juridiske fakultet.

Programansvarleg

Studieutvalget har programansvaret for fakultetets studietilbud.

Emneansvarleg

Studieåret 22/23: Førsteamanuensis Liliia Oprysk

Førsteamanuensis Knut Martin Tande.

Administrativt ansvarleg

Studieseksjonen ved det juridiske fakultet

Kontaktinformasjon

Emneansvarlig: Førsteamanuensis Knut Martin Tande

Kontakt: spesialemner.jurfa@uib.no

Eksamensinformasjon

 • Klokkeslett for oppstart av skriftlig eksamen kan endre seg fra kl 09.00 til 15.00 eller vice versa inntil 14 dager før eksamen.

 • Vurderingsordning: Skoleeksamen

  Dato
  30.05.2023, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Trekkfrist
  16.05.2023
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted