Hjem
Studentsider
Masteremne

Kjenneteiknsrett

Studiepoeng, omfang

10 studiepoeng

Studienivå (studiesyklus)

MA-nivå

Fulltid/deltid

Fulltid

Undervisningssemester

Høst. (Eksamen hvert semester.)

Undervisningsstad

Det juridiske fakultet, Bergen

Mål og innhald

Kjennetegnsretten omhandler den rettslige reguleringen av varemerker og forretningskjennetegn. Varemerker er kort og upresist kommersielle benevnelser på varer, tjenester og konsepter i vid forstand, og som benyttes i markedsføringen av disse. Forretningskjennetegn omfatter bl.a. foretaksnavn, sekundære forretningskjennetegn, domenenavn og bruk av personnavn som forretningskjennetegn.

De mest sentrale rettskildene er varemerkeloven, varemerkedirektivet, varemerkeforordningen, foretaksnavneloven, og praksis fra norske domstoler, EU-domstolen, Underretten, EUIPO, Patentstyret og Klagenemnda for Industrielle Rettigheter (KFIR).

Sentrale rettslige spørsmål som blir behandlet er vilkårene for å erverve rett til varemerke; enten ved registrering eller ved innarbeidelse, herunder kravet til distinktivitet og reglene om registreringshindre, registreringsordningen, ugyldighetsgrunner og sletting av ugyldige varemerker. Videre behandles «naturlige varekjennetegn», varemerkerettens innhold, ubeskyttede elementer i beskyttede varemerker, forvekslingslæren (kjennetegns- og vareslagslikhet), kollisjonsregler, sanksjoner mot krenkelser av rett til varekjennetegn, konsumpsjon og parallellimport samt internasjonal registrering.

Læringsutbyte

Etter endt kurs skal studentene kunne analysere, drøfte og ta standpunkt til innholdet av de viktigste rettsspørsmål som kan oppstå innenfor kjennetegnsretten. Studentene skal med utgangspunkt i sentrale rettskilder lære å utrede og løse rettsspørsmål innenfor dette rettsområdet, og kunne redegjøre for rettsutvikling og begrunnelse for reglene, metodiske spørsmål, rettspolitiske perspektiver og begrunnelser som ligger til grunn for reglene.

Krav til forkunnskapar

Tre års universitets- eller høyskoleutdanning.

Tilrådde forkunnskapar

Tre års jusstudier.

Studiepoengsreduksjon

Ikke overlapp med emner ved Det juridiske fakultet.

Krav til studierett

Emnet er åpent for studenter med en av følgende studieretter:

 • Studierett på integrert masterprogram i rettsvitenskap
 • Studierett på toårig masterprogram i rettsvitenskap
 • Særskilt studierett til spesialemner ved Det juridiske fakultet
 • Poststudierett ved Det juridiske fakultet
 • Innvekslingsstudenter ved Det juridiske fakultet

Forkunnskapskravet kan likevel begrense enkelte studenters adgang til emnet.

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger (evt med innlagte små oppgaver)

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Ingen

Vurderingsformer

Eksamen hvert semester.

Fire timer digital skoleeksamen.

Informasjon om digital eksamen finnes her: http://www.uib.no/utdanning/86719/digital-eksamen# 

Eksamensspråk:

 • Oppgaven: Norsk
 • Besvarelsen: Norsk/skandinavisk/engelsk

Hjelpemiddel til eksamen

Informasjon om tillatte hjelpemidler finnes under § 3-5 flg i fakultetets utfyllende regler .

- I tillegg er følgende tillatt på denne eksamenen:

 • Særtrykk av varemerkeloven.
 • Kompendium merket Immaterialrett - Kompendiet er lovlig hjelpemiddel til eksamen - Bergen 2016.

Karakterskala

A til E for bestått og F for ikke bestått.

Emneevaluering

I hht rutiner for evluering av emner ved Det juridiske fakultet.

Programansvarleg

Studieutvalget har programansvaret for fakultetets studietilbud.

Emneansvarleg

Professor Tore Lunde.

Administrativt ansvarleg

Studieseksjonen ved det juridiske fakultet

Kontakt

Kontaktinformasjon

Emneansvarlig: Professor Tore Lunde

Kontakt: spesialemner@jurfa.uib.no

Eksamensinformasjon

 • Klokkeslett for oppstart av skriftlig eksamen kan endre seg fra kl 09.00 til 15.00 eller vice versa inntil 14 dager før eksamen.

 • Vurderingsordning: Skoleeksamen

  Dato
  08.06.2021, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Trekkfrist
  25.05.2021
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen