Hjem
Utdanning
Masteremne

Kjenneteiknsrett

Studiepoeng, omfang

10 studiepoeng

Studienivå (studiesyklus)

MA-nivå

Fulltid/deltid

Fulltid

Undervisningssemester

Høst. (Eksamen hvert semester.)

Undervisningsstad

Det juridiske fakultet, Bergen

Mål og innhald

Kjennetegnsretten omhandler den rettslige reguleringen av varemerker og forretningskjennetegn, herunder domenenavn. Varemerker er kort og upresist kommersielle benevnelser på varer, tjenester og konsepter i vid forstand, og som benyttes i markedsføringen av disse. Forretningskjennetegn omfatter bl.a. foretaksnavn, sekundære forretningskjennetegn, og forholdet til bruk av personnavn som forretningskjennetegn.

Sentrale rettskilder er varemerkeloven og foretaksnavneloven med tilknyttede rettskilder, herunder EU-direktiver og forordninger, og praksis fra EF-domstolen og Førsteinstansdomstolen samt OHIM og Patentstyret.

Sentrale rettslige spørsmål som vil bli behandlet er vilkårene for å erverve rett til varemerke; enten ved registrering eller ved innarbeidelse, herunder kravet til distinktivitet og spesielle registreringshindre, registreringsordningen, ugyldighetsgrunner og sletting av ugyldige varemerker. Videre behandles "naturlige varekjennetegn", varemerkerettens innhold, ubeskyttede elementer i beskyttede varemerker samt unntaksanmerkninger, forvekslingslæren (kjennetegns- og vareslagslikhet), kollisjonsregler, sanksjoner mot krenkelser av rett til varekjennetegn, konsumpsjon og parallellimport samt internasjonal registrering.

Læringsutbyte

Etter endt kurs skal studentene kunne analysere, drøfte og ta standpunkt til innholdet av de viktigste rettsspørsmål som kan oppstå innenfor kjennetegnsretten. Studentene skal med utgangspunkt i varemerkeloven og/eller foretaksnavneloven lære å utrede og løse rettsspørsmål innenfor dette området, og kunne redegjøre for rettsutvikling og begrunnelse for reglene, metodiske spørsmål, rettspolitiske perspektiver og begrunnelser som ligger til grunn for reglene.

Krav til forkunnskapar

Tre års universitets- eller høyskoleutdanning.

Tilrådde forkunnskapar

Tre års jusstudier.

Krav til studierett

Emnet er åpent for studenter med en av følgende studieretter:

 • Studierett på integrert masterprogram i rettsvitenskap
 • Studierett på toårig masterprogram i rettsvitenskap
 • Særskilt studierett til spesialemner ved Det juridiske fakultet
 • Poststudierett ved Det juridiske fakultet
 • Innvekslingsstudenter ved Det juridiske fakultet

Forkunnskapskravet kan likevel begrense enkelte studenters adgang til emnet.

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

Forelesninger (evt med innlagte små oppgaver)

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Ingen

Vurderingsformer

Eksamen hvert semester.

Fire timer digital skoleeksamen.

Informasjon om digital eksamen finnes her: http://www.uib.no/utdanning/86719/digital-eksamen# 

Eksamensspråk:

 • Oppgaven: Norsk
 • Besvarelsen: Norsk/skandinavisk/engelsk

Hjelpemiddel til eksamen

Informasjon om tillatte hjelpemidler finnes under § 3-5 flg i fakultetets utfyllende regler .

- I tillegg er følgende tillatt på denne eksamenen:

 • Særtrykk av varemerkeloven.
 • Kompendium merket Immaterialrett - Kompendiet er lovlig hjelpemiddel til eksamen - Bergen 2016.

Karakterskala

A til E for bestått og F for ikke bestått.

Fagleg overlapp

Ikke overlapp med emner ved Det juridiske fakultet.

Emneevaluering

I hht rutiner for evluering av emner ved Det juridiske fakultet.

Programansvarleg

Studieutvalget har programansvaret for fakultetets studietilbud.

Emneansvarleg

Professor Tore Lunde.

Kontakt

Kontaktinformasjon

Emneansvarlig: Professor Tore Lunde

Kontakt: spesialemner@jurfa.uib.no

Eksamensinformasjon

 • Klokkeslett for oppstart av skoleeksamen kan endre seg fra kl 09.00 til 15.00 eller vice versa inntil 14 dager før eksamen. Eksamenslokale publiseres 14 dager før eksamen. Kandidatene finner sin egen romplassering på Studentweb 3 dager før eksamen.

 • Vurderingsordning: Skoleeksamen

  Dato
  03.12.2019, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Trekkfrist
  19.11.2019
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted