Hjem

Utdanning

Masteremne

Rettshjelp - valemne

Mål og innhald

Valgemnet Rettshjelp gir praktisk erfaring som rettshjelper. Godkjenning som valgemne forutsetter at det er gjort arbeid ved Jussformidlingen i Bergen i samsvar med arbeidsavtale over to fulle semestre. Hver saksbehandler skal i denne perioden arbeide med 40 klientsaker, foruten telefonvakter og deltagelse i prosjektgrupper.

Krav til studierett

Det kreves opptak til masterstudiet i rettsvitenskap for å få arbeidspraksis ved Jussformidlingen godkjent som spesialemne.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Godkjenning som valgemne forutsetter at det er gjort arbeid ved Jussformidlingen i Bergen i samsvar med arbeidsavtale over to fulle semestre. Hver saksbehandler skal i denne perioden arbeide med 40 klientsaker, foruten telefonvakter og deltagelse i prosjektgrupper.

Vurderingsformer

Ved avslutning av engasjementet skal det skrives en rapport hvis formål er å vise omfanget av arbeidet som er lagt ned, samt synliggjøre studentens evne til å redegjøre for sakene som han eller hun har behandlet. Denne underlegges sensur ved Det juridiske fakultet. Det gis karakter Bestått / Ikke bestått.

Frist for å levere rapport:
Vårsemesteret: 1. april
Høstsemesteret: 15. september.

Rapporten skal inneholde en kort oppsummering, 10 til 20 linjer, av 10 saker av så vidt mulig ulik karakter. Hver enkelt saksbeskrivelse bør inneholde informasjon om rettsområdet for saken, hva tvisten eller problemet gjaldt, hva som ble gjort i saken, samt eventuelt utfall. Av rapporten skal det også fremgå hvor mange saker som overføres til ny saksbehandler ved utløpet av ansettelsesperioden. Daglig leder ved Jussformidlingen skal underskrive rapporten, og bekrefter på denne måten at vedkommende student har oppfylt de krav som stilles til antall saker og aktiv deltakelse.

Nedenfor følger en presisering av kvalitetskravene som Studieutvalget i vedtak av 01.09.2006 har sluttet seg til:
Hver enkelt sak i rapporten skal tilfredsstille kvalitetskravene. Det kreves at studenten både må gjøre rede for de rettsreglene som er relevante, de faktiske forholdene i saken, og subsumsjonen av faktum under rettsregelen. Dette må uten tvil være det sentrale i omtalen av hver sak. I tillegg skal studenten gjøre rede for saksbehandlingen, noe som følger av formuleringen "hva som ble gjort i saken". Normalt vil dette likevel være en mindre viktig del av omtalen. Disse kvalitative kravene må selvsagt sees i lys av den kvantitative begrensingen på "10 til 20 linjer" som er lagt på fremstillingen av hver sak.

Et par eksempel kan tjene til klargjøring av nivået som forventes. Følgende saksfremstilling oppfyller de kvalitative kravene som fremgår av retningslinjene:

" Sak nr: [...]
Problem:
Vår klient kom til oss etter å ha motteke avslag på søknad om sosialstønad. Han var utan inntekt, og hadde heller ikkje formue, og oppfylte såleis krava i sosialtenestelova § 5-1. Avslaget frå sosialkontoret var grunngjeve med at han var sambuar, og denne hadde inntekt.

Saksgang og rettslege vurderingar:
Vi gjekk gjennom avslaget frå sosialkontoret, og fann at dei etter vårt syn ikkje hadde grunnlag for å avslå søknaden grunna sambuaren si inntekt og formue. Bakgrunnen er at sambuarar etter sosialtenestelova ikkje pliktar å forsørgje kvarandre. På bakgrunn av dette forfatta vi ein klage til sosialkontoret, der vi opplyste om kva vi ser [s]om det riktige rettslige utgangspunktet, og vi ber om at vedtaket vert omgjort. Vi får medhald i dette, og vår klient får innvilga stønad til livsopphald etter sosialtenestelova 5-1."

Denne saksfremstillingen oppfyller derimot ikke de kvalitetskravene som styret har vedtatt:

" Rettsområde: Arv
Saksforhold: Klienten kom til jussformidlingen for å skrive testament.
Saksgang og stilling: Testamentet ble laget, og klienten kom til Jussformidlingen for å skrive under på det. Hun fikk med seg en kopi, og jeg sendte originalen til Bergen Tingrett for deponering. Da jeg mottok kvitteringen for deponering ble saken avsluttet."

Karakterskala

Bestått/Ikke bestått

Vurderingssemester

Rapporten må være levert senest ett år etter avsluttet arbeidsforhold.

Kontakt

Kontaktinformasjon

Praktiske spørsmål: spesialemner@jurfa.uib.no

Jussformidlingen: post@jussformidlingen.no

Kursansvarlig: Professor Bjørnar Borvik / bjornar.borvik@jur.uib.no

Eksamensinformasjon