Hjem
Studentsider
Masteremne

Skriveveiledning og gruppeledelse

Hovedinnhold

Undervisningssemester

Høst og vår

Undervisningsstad

Det juridiske fakultet, Bergen

Mål og innhald

Formålet med emnet er at studenten skal utvikle selvstendighet, og vurderings- og formidlingsevne innenfor rammen av det enkelte emnet og juridisk metode. Opplæringen skal gjøre studentene bedre i stand til å lede diskusjoner i grupper, som utfordrer kunnskap og praksis i et fagområde. Dette vil gjøre studentene rustet til å kunne bidra til aktiv læring, skriveveiledning og problemløsning for studenter på lavere studieår, som undervisningsassistent.

Læringsutbyte

Studentene skal ha kunnskap om gruppedynamikk, gruppeledelse, og om det å skrive og gi tilbakemelding på juridisk fagtekst og tekstkvalitet. De skal oppnå ferdigheter i tekstanalyse innenfor sjangeren, forståelse for hvordan teksten kan bli bedre og hvordan en kan diskutere tekst i grupper. De skal også være i stand til å organisere, gjennomføre og lede undervisning i arbeidsgrupper. Gjennom å bruke dette som bakgrunn for å lede diskusjoner om andres tekster og forslag til problemløsning, skal studentene få kompetanse om problembasert læring og videreutvikling av juridisk fagtekst alene og i diskusjon med andre.

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger, seminarer og grupper

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Obligatorisk opplæring, praksis med å lede alle arbeidsgruppene i alle emner gjennom et studieår, oppfylling av de forpliktelser som går frem av inngått arbeidsavtale og deltakelse i kollegagruppe.

Vurderingsformer

Etter kurset blir det avlagt en hjemmeeksamen.

 • Oppgavesvar skal leveres elektronisk via Inspera.
 • Ordgrensen er satt til 3000 ord.
 • Oppgaveformen er et refleksjonsnotat som tar opp eget faglig utbytte, egen rolle og studentene sin læring.
 • Konkret tema blir gitt i begynnelsen av hvert vårsemester.
 • Frist for å levere notat er fredag i uke 25.
 • Notatet skal svare på det aktuelle året sitt tema selv om praksisperioden ligger inntil ett år tilbake i tid. Tidligere praksis enn det kan ikke gi grunnlag for notat.

Karakterskala

Bestått/ikke bestått

Litteraturliste

 • Lars Skjold Wilhelmsen/Asbjørn Strandbakken, Juristutdanningens faglige og pedagogiske utfordringer, side 151-161.
 • Lars Skjold Wilhelmsen (Red.), Juridisk fagdidaktikk, kapittel 1, kapittel 2, side 47¿62 , kapittel 8 og side 240-246.

Emneevaluering

I samsvar med retningslinjer for evaluering av emner ved Det juridiske fakultet.

Kontakt

Emneansvarlig: professor Knut Einar Skodvin

Administrativt ansvarlig: 1.studiear@jurfa.uib.no og 2.studiear@jurfa.uib.no

Eksamensinformasjon

 • Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  15.03.2021, 11:00
  Innleveringsfrist
  25.06.2021, 11:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen