Hjem
Studentsider
Masteremne

Nasjonal deltakelse

 • Studiepoeng10
 • UndervisingssemesterVår
 • EmnekodeJUS330-C
 • Talet på semester1
 • SpråkNorsk eller engelsk
 • Ressursar

Hovedinnhold

Studiepoeng, omfang

10 ECTS credits

Studienivå (studiesyklus)

Master

Bachelor

Fulltid/deltid

Fulltid

Undervisningssemester

Vår

Undervisningsstad

Juiridisk fakultet, UiB

Mål og innhald

Studenter som deltar i den nasjonale finalen av Den nasjonale prosedyrekonkurransen (NPK) kan få godkjent deltagelsen som et valgemne.

Gjennom forberedelse til og deltagelse i NPK-finalen vil studentene tilegne seg gode kunnskaper om de materielle rettsspørsmålene som konkurransen handler om og god trening i å fremlegge juridiske resonnementer muntlig og skriftlig.

Det gis 10 studiepoeng for deltagelse i NPKs finalerunde.

Godskriving av valgemnet forutsetter at deltakelse i finalerunden på forhånd er formidlet til kursansvarlig, samt bestått prøving.

Deltakelse i andre prosedyrekonkurranser kan gi fritak for et antall studiepoeng i valgemne- eller spesialemnedelen av studiet, jf. universitets- og høyskoleloven § 3-5 andre ledd, første og andre punktum. Vurderingen av fritaksgrunnlaget gjøres i så fall av en eller flere emneansvarlige for prosedyrekonkurranseemner i samarbeid med studiedekanen. Lokale konkurranser, herunder kvalifisering til nasjonale konkurranser, vil normalt ikke kunne godkjennes for fritak.

Læringsutbyte

Kunnskaper

- Fordypet faglig kunnskap på de rettsområdene prosedyrekonkurransen dekker

- Innsikt og trening i muntlig prosedyreteknikk

- Innsikt og trening i utarbeiding av prosesskriv

Ferdigheter

Studenten kan:

- finne frem til, identifisere, systematisere og formulere avanserte rettslige problemstillinger og argumenter både skriftlig og muntlig

-foreta en selvstendig analyse av avanserte rettslige problemstillinger på en grundig, helhetlig og kritisk måte

- utarbeide prosesskriv

- gjennomføre muntlig innlegg i forbindelse med en hovedforhandling

Generell kompetanse

Studenten kan:

- tilegne seg nye kunnskaper av rettslig karakter, både selvstendig og i gruppesamarbeid

- drøfte juridiske spørsmål som må avgjøres på bakgrunn av både lovfestede som ulovfestede rettskilder, og har en metodisk forståelse for særlige argumentasjonsmåter som ulike rettskilder forutsetter

- formidle juridiske analyser og konklusjoner, både skriftlig og muntlig

- presentere og argumentere for egne juridiske vurderinger og konklusjoner

Gjennom forberedelse til og deltagelse i NPK-finalen, samt veiledningen som gis av kursansvarlig, vil studentene tilegne seg gode kunnskaper om de materielle rettsspørsmålene som konkurransen handler om og god trening i å fremlegge juridiske resonnementer muntlig og skriftlig.

Krav til forkunnskapar

Det kreves at alle emnene i tidligere studieår er bestått, se «Rekkefølgje for emne i studiet» i Studieplan for integrert masterprogram i rettsvitenskap ved Det juridiske fakultet i Bergen. Se likevel § 2-5 i Utfyllende regler for studier ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen.

Tilrådde forkunnskapar

Ingen særskilte

Studiepoengsreduksjon

Ingen overlapp med emner ved det juridiske fakultet

Krav til studierett

Emnet er åpent for studenter med en av følgende studieretter:

 • Studierett på integrert masterprogram i rettsvitenskap
 • Studierett på toårig masterprogram i rettsvitenskap
 • Særskilt studierett til spesialemner ved Det juridiske fakultet
 • Poststudierett ved Det juridiske fakultet
 • Innvekslingsstudenter ved Det juridiske fakultet

Forkunnskapskravet kan likevel begrense enkelte studenters adgang til emnet.

Arbeids- og undervisningsformer

forberedelse til og deltagelse i NPK-finalen.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Godkjenning av deltakelse vil som hovedregel bestå av både en skriftlig og en muntlig del.

Vurderingsformer

Til den skriftlige delen, vil studenter vanligvis bli bedt om å innlevere et prosesskriv, bearbeidet prosedyremanus el.l. til godkjenning av kursansvarlig.

Den muntlige prøvingen vil normalt bestås ved at studenten fremviser diplom el.l. som bekrefter at vedkommende har prosedert i NPK-finalen.

Hjelpemiddel til eksamen

Ikke relevant

Karakterskala

Bestått/ikke bestått

Vurderingssemester

Vår

Emneevaluering

I samsvar med rutiner for evaluering

Programansvarleg

Studieutvalget ved det juridiske fakultet

Emneansvarleg

Professor Christian Franklin

Administrativt ansvarleg

Studieseksjonen ved det juridiske fakultet