Hjem
Studentsider
Masteremne

Masteroppgåve (70 sp) forskarline

Hovedinnhold

Studiepoeng, omfang

70 studiepoeng

Studienivå (studiesyklus)

Master

Fulltid/deltid

Fulltid

Undervisningssemester

Haust og vår.

Undervisningsstad

Det juridiske fakultet, UiB

Mål og innhald

Føremålet med forskarlinja er å

 • identifisera og utvikla studentar med eit forskartalent og -interesse med tanke på rekruttering til PhD-programmet
 • utdanna studentar med ei viss forskingserfaring som kan nyttiggjera seg denne med tanke på problemløysing i det praktiske rettslivet
 • tilby studentane eit studium på eit høgare akademisk nivå som minskar avstanden mellom profesjonsstudiet og praksis, samt heva kunnskapsnivået i rettssystemet og det praktiske rettslivet for øvrig.
 • gjera dei juridiske kandidatane betre i stand til å utfordra etablert kunnskap og praksis på fagområdet, slik at dei er førebudd på å bidra til innovasjon i akademia og i praksis.
 • verke til at studentane tileignar seg kunnskap om ulike metodetilnærmingar innanfor rettsvitskapen, og at dei på ein slik bakgrunn kan gjera eit informert val av metode til handtering av eige kjeldemateriale.

Læringsutbyte

Etter kurset skal studentane ha fått inngåande kunnskap om og forståing av sitt fagfelt.

Dei skal kunne handtera eit stort kjeldemateriale, identifisere komplekse problemstillingar og nytta juridisk metode på ein sjølvstendig og systematisk måte.

Gjennom å presentera eige prosjekt og diskutera eige og andre sine prosjekt, samt vitskaplege tekstar, skal studentane ha fått generell kompetanse i å delta i kompleks juridisk og vitskapleg diskusjon.

Krav til forkunnskapar

 • Bestått alle emne dei fire første åra av masterstudiet i rettsvitskap.
 • Høgt fagleg nivå, svarande til det som vert stilt for opptak til PhD-programmet.
 • Prosjektskisse (krav og retningslinjer er tilgjengelige på nettsida til emnet)

CV skal leggjast ved søknad, slik at andre aspekt ved søkjar og prosjektet kan vurderast.

Tilrådde forkunnskapar

Ingen

Krav til studierett

MAJUR eller MAJUR-2.

Inntil 15 studentar vert tekne opp kvar haust.

Søknadsfrist: 15. mai.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

For å sikra at studentane har tilstrekkeleg kunnskap til å skriva stor masteroppgåve i tråd med læringsutbyttet er følgjande undervisningsaktivitetar gjort obligatorisk:

1. Lunsjseminar

Det vert gjennom heile året arrangert inntil 10 lunsjseminar totalt, men slik at berre fem av desse er obligatoriske for kvar student. Som hovudregel startar kvart lunsjseminar med ei førelesing om eit emne som er relevant for det stadiet av skriveprosessen studentane er inne i. Deretter diskuterer studentane under leiing av emneansvarleg.

2. David Doublet-seminar (tidspunkt fastsetjast av Fakultetet): fremlegging av eige prosjekt
Før seminaret leverer studentane eit utdrag av masteroppgåva i tråd med informasjon frå fakultetet om deltaking på David Doublet-seminaret. Dei les kvarandre sine notat som førebuing til seminaret. På seminaret presenterer dei prosjektet sitt i løpet av 20 minutt. Deretter vert prosjektet kommentert av ein medstudent og ein fagperson med kompetanse på doktorgradsnivå, og presentasjonen vert diskutert i 20 minutt.

3. Tekstkvalitetskurs (tidspunkt fastsetjast av emneansvarleg)
Kurset startar med 2 timar førelesing om tekstkvalitet. Studentane skal deretter levere tekst på maksimalt 15 sider frå masteroppgåva. Tekstane blir diskutert i smågrupper under leiing av av ein fagperson på doktorgradsnivå.


4. Rettsvitskaplig metode og akademisk skriving

Studentane får metodisk opplæring i eit samarbeid med doktorgradsprogrammet, gjennom ein kombinasjon av tre førelesingar om metodiske tema à to timar, etterfølgd av tre diskusjonsmøte à to timar om dei same tema, der studentane blir delt opp i mindre diskusjonsgrupper under leiing av ein ph.d.-kandidat. Kvar av studentane må førebu eit innlegg på 10 minutt til eit av diskusjonsmøta.

5. Forskargruppepresentasjon (tidspunktet fastsetjast av emneansvarleg i samråd med vegledar og forkargruppeleiar)

Studentane skal presentera prosjektet sitt for forskargruppa dei er knytt til. Dei skal før presentasjonen levera eit utdrag av masteroppgåva på opp til 20 sider, som vert lest av alle eller nokre utvalde forskargruppemedlemmar. På eit lunsjseminar i forskargruppa presenterer så studentane sine prosjekt i omlag 30 minutt, etterfølgd av 40 minutt med førebudde kommentarar og diskusjon


6. Internasjonalt workshop (tidspunktet fastsetjast av emneansvarleg)

The topic of the seminar is the presentation of a project to an international audience and the challenges we ¿ as academics ¿ meet when we want to communicate our projects to colleagues from other legal cultures.

Før workshopen skal kvar student levera eit utdrag på 3-5 sider frå masteroppgåva på engelsk, som blir distribuert til andre studentar og lese som førebuing til seminaret. På workshopen skal oppgåva presenterast i 10 minutt for dei andre studentane, samt ein fagperson med omfattande internasjonal erfaring, før den vert diskutert basert på utdraget og presentasjonen.


7. Sluttseminar

Før sluttseminaret skal studenten levere masteroppgåva, med særleg vekt på eit utdrag på opp til 20 sider, til ein fagperson med kompetanse på doktorgradsnivå. På seminaret presenterer studenten masteroppgåva og utdraget, og fagpersonen kommenterer utdraget og heilskapen i masteroppgåva. Seminaret skal fungera som ei kvalitetssikring før ferdigstilling av avhandling for innlevering.

8. 30 timar rettleiing

Andre undervisningsaktiviterer vert tilbudd, men er ikkje obligatoriske.

Emneansvarleg kan gje meir informasjon om programmet for eit studieår.

Vurderingsformer

Masteroppgåve på maksimalt 37 500 ord.

Innleveringsfrist: fredag i uke 25.

 • Fot- og sluttnoter skal reknas med. Forord, forside, innhaldsforteikning, registre, litteraturliste og vedlegg reknast ikkje med.
 • Oppgåve som overskrid ordgrensa vert ikkje sensurert.
 • Obligatoriske undervisingsaktiviteter er vilkår for å levere oppgåve, og inngår difor i sertifiseringsgrunnlaget.
 • Metodekunnskapen som studentane skal ha tileigna seg vert vurdert som del av vurderinga av masteravhandlinga

Hjelpemiddel til eksamen

Ikke aktuelt for emnet

Karakterskala

A til E for bestått og F for ikkje bestått.

Vurderingssemester

Haust og vår.

Litteraturliste

 

Emneansvarleg

Professor Synne Sæther Mæhle

Administrativt ansvarleg

Det juridiske fakultet, studieadministrasjonen.

Kontakt

Administrativt ansvarlig: masteroppgave.jurfa@uib.no

Eksamensinformasjon