Hjem
Studentsider
Masteremne

Masteroppgåve

Studienivå (studiesyklus)

I løpet av mastergradsstudiets fjerde og femte år skal studenten levere et selvstendig skriftlig arbeid tilsvarende 30 studiepoeng.

Undervisningssemester

Vår og høst

Undervisningsstad

Det juridiske fakultet

Mål og innhald

Masteroppgaven skal være et selvstendig arbeid, som skrives under veiledning, hvor studenten selv har ansvaret for progresjonen i arbeidet.

Før skrivesemesteret inviterer fakultetet studenter på 3. og 4. studieår til orienteringsmøte om masteroppgave.

De fagansvarlige vil avholde fagmøter om skrivetilbudet innen sitt fagfelt. Studentene kan delta på flere fagmøter. Møtene er ikke forpliktende og de er ikke obligatoriske, men de er et svært nyttig grunnlag for beslutningen om fagområde for masteroppgaven.

Fakultetet har disse faggruppene:

 1. Dynamisk tingsrett, pant og konkurs
 2. Strafferett, internasjonal strafferett og straffeprosess
 3. Arbeidsrett og diskrimineringsrett
 4. Arverett og familierett
 5. Erstatningsrett og forsikringsrett
 6. Nasjonal og internasjonal naturressurs-, miljø- og energirett
 7. Forvaltningsrett og velferdsrett
 8. Immaterialrett
 9. Markedsrett og konkurranserett
 10. Alminnelig og spesiell kontraktsrett
 11. Folkerett og menneskerettigheter
 12. Sivilprosess og konfliktløsning
 13. Rettskultur, rettsfilosofi og metode
 14. Selskapsrett
 15. Skatterett
 16. Tingsrett, planrett og kommunalrett
 17. EU- og EØS-rett
 18. Barnerett
 19. Rettstat

Ved påmelding skal studentene oppgi fagområde, problemstilling og prosjektskisse for sin masteroppgave. Valg av faggruppe er bindende etter at fakultetet har inngått avtale med veileder. Problemstillingen som er meldt inn ved påmelding kan likevel avgrenses og tilpasses i ettertid forutsatt at endringene gjøres i samråd med veileder og ikke forutsetter bytte av veileder.

Læringsutbyte

Kunnskaper

Studenten skal tilegne seg

 • avansert materiell kunnskap innenfor det fagfeltet masteroppgaven omhandler.
 • avansert kunnskap om de særskilte metodiske utfordringene på fagområdet.
 • kunnskap om de etiske spørsmålene som reises innen fagfeltet.
 • avansert kunnskap om grunnleggende vitenskapsidealer, herunder krav til referanser og respekt for andres arbeider.

 

Ferdigheter

Studenten skal være i stand til å

 • utforme og analysere en rettslig problemstilling i samsvar med faglige idealer.
 • bruke juridisk metode på en selvstendig måte.
 • identifisere, formulere og drøfte rettslige problemstillinger, herunder å disponere stoffet i hovedproblemstillinger, argumentasjon og konklusjoner.
 • skrive en selvstendig framstilling.
 • orientere seg i tilfanget av kilder: finne relevante kilder og selvstendig og kritisk skille kilder med akademisk tyngde fra andre.
 • skille mellom rettsdogmatiske og rettspolitiske analyser i juridisk arbeid, herunder kritisk å vurdere gjeldende rett og drøfte behovet for endringer.

 

Generell kompetanse

Studenten skal etter gjennomført masteroppgave

 • kunne anvende sine kunnskaper og ferdigheter på nye områder innenfor jussen.
 • kunne formidle omfattende selvstendige arbeider og beherske jussens uttrykksformer.
 • kunne bidra til nytenking og løsning på nye problemer.

Krav til forkunnskapar

Emner på tredje studieår (JUS131, JUS132, JUS133, JUS134, JUS135) må være fullført før man begynner på fjerde eller femte studieår.

Tilrådde forkunnskapar

Studenter som skriver masteroppgave innen emner som ikke er en del av de obligatoriske emnene på studieprogrammet, kan ha stor nytte av å velge spesialemner eller emner i løpet av utvekslingsopphold på 5. studieår som er relevante for tematikken i masteroppgaven.

Krav til studierett

MAJUR

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

Det avholdes forelesninger hvert semester for studenter som skriver masteroppgave. Forelesningene skal være et supplement til den individuelle veiledningen.

Studentene har rett til veiledning under arbeidet med masteroppgaven. Det blir gitt 11 timers veiledning per student. Timetallet omfatter tiden veilederen bruker til lesing av utkast, utarbeiding av kommentarer og samtale med studenten. Rammene for veiledning presiseres ytterligere i Studieplanen om Undervisningsmetodar og Rettleiing for masteroppgåva.

Hovedordningen er at den fagansvarlige tilordner veiledere til de ulike masteroppgavetemaene. Eksterne veiledere må vurderes og godkjennes av fakultetet i henhold til Retningslinjer for valg og godkjenning av eksterne hjelpelærere og sensorer.

Det er studentens eget ansvar å oppsøke og nyttiggjøre seg veiledning samt sørge for fremdrift i arbeidet.

Det vises for øvrig til Instruks for veiledere for nærmere opplysninger.

Se også under "Obligatorisk undervisningsaktivitet".

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Ved påmelding til masteroppgave skal studentene oppgi fagområde, problemstilling og levere prosjektskisse for masteroppgaven. Prosjektskisse skrives etter en gitt mal.

Ved semesterstart i skrivesemesteret skal det leveres et prosjektnotat etter oppgitt mal på minst 1500 ord pluss kildeliste, med obligatorisk innlevering til oppgitt frist. Prosjektnotatet skal godkjennes av veileder. Underkjent prosjektnotat må bearbeides og leveres til ny frist, og godkjennes av emneansvarlig.

Bestemmelsen i § 2-4 nr 3 om at 25 % avvik fra full deltakelse i obligatoriske arbeidskrav aksepteres, gjøres ikke gjeldende for masteroppgave.

Frister for påmelding, bekreftelse og innlevering med mer:

Skrivesemester høst:

 • 15. mai - påmelding og levering av prosjektskisse
 • uke 34 (torsdag) - innleveringsfrist prosjektnotat
 • uke 37 (torsdag) - innlevering nytt prosjektnotat (hvis 1. versjon ble underkjent)
 • 10. november - studentene bekrefter innlevering
 • 10. desember - innlevering

Skrivesemester vår:

 • 15. oktober - påmelding og levering av prosjektskisse
 • uke 3 (torsdag) - innleveringsfrist prosjektnotat
 • uke 6 (torsdag) - innlevering nytt prosjektnotat (hvis 1. versjon ble underkjent)
 • 10. april - studentene bekrefter innlevering
 • 10. mai - innlevering

Vurderingsformer

Ordgrense

For masteroppgave på 30 studiepoeng er veiledende ordgrense 12 000 ord. Oppgaver over 15 000 ord blir ikke sensurert. Fot- og sluttnoter skal medregnes i ordgrensen. Forord, forside, innholdsfortegnelse, registre, litteraturliste og vedlegg medregnes ikke. Besvarelser som avvises som følge av overskridelse av ordgrensen, må omarbeides og leveres et senere semester. Det gis ikke ekstra veiledning ved slik omarbeidelse.

Innlevering

Masteroppgaven innleveres elektronisk i Studentweb. Innlevert oppgave skal være anonymisert, paginert og av forsiden skal tittel på oppgaven, kandidatnummer samt antall ord inkl. fot- og sluttnoter fremgå.

Bedømmelse

Når det gjelder sensur av masteroppgaven, vises det til Instruks for sensorer.

Det skal ikke avholdes muntlig prøve uten at sensorene finner grunn til det. Ved den muntlige prøven eksaminerer begge sensorene studenten i tema som har tilknytning til oppgaven eller til det tema oppgaven gjelder. Muntlig prøve kan også brukes til å kontrollere at oppgaven er et selvstendig arbeid fra studenten.

Studenter som har fått vurdert masteroppgave til bestått karakter, kan ikke levere denne eller annen oppgave til ny vurdering. Studenter som har fått vurdert en innlevert masteroppgave til ikke bestått, kan bare levere masteroppgave til ny vurdering dersom den tar opp et annet tema eller er en vesentlig omarbeidet versjon av den tidligere innleverte oppgaven. Det gis inntil ti timer ekstra veiledning etter søknad. Kursansvarlig avgjør om det skal oppnevnes ny veileder.

Karakterskala

Ved sensur av emnet benyttes karakterskalaen A til E for bestått og F for ikke bestått.

Vurderingssemester

Vår og høst

Institutt

Det juridiske fakultet

Kontakt

Kontaktinformasjon

Kursansvarlige: professor Bjørnar Borvik

Administrativt ansvarlige: Maria Sandtorv Møller og Eivind Ramsøy Jerve masteroppgave@jurfa.uib.no

Eksamensinformasjon