Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Kjemi grunnkurs

Hovedinnhold

Undervisningssemester

Vår. Går første gang våren 2023.

Emnet har eit avgrensa tal plassar som inngår i undervisningsopptaket.

Undervisningsstad

Bergen

Mål og innhald

Målet med emnet er å gi en innføring i korleis kjemi kan brukas til å beskrive stoffer og prosessar i naturen og korleis ein kan anvende denne kunnskapen i naturvitskapane. Emnet skal formidle forståing for kjemiske stoffers oppbygging og eigenskaper, og korleis stoff inngår i ulike kjemiske reaksjonar.

Emnet tar opp tema som: Kjemisk likevekt, tilstandslikningar, energi, entropi, eigenskapar til stoff i ulike tilstandar og i løysning, reaksjonshastighet, kjemisk binding, og eigenskaper til syrer og baser. Det inngår ein laboratoriedel som illustrerer deler av det teoretiske pensumet, og som gir øving i eksperimentelt arbeid og korleis ein skal rapportere dei oppnådde resultata.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskapar

Studenten

 • har grunnleggjande kunnskap om oppbygging av stoff
 • har grunnleggjande kunnskap om eigenskapar til stoff og reaksjonar disse inngår i
 • kan beskrive bindingsforhold i molekyler
 • kjenner til de viktigaste eigenskapane ved en kjemisk likevekt
 • kan gje ei beskriving av eigenskapar til syrer og baser.
 • kjenner til energiomdanning i kjemiske reaksjoner
 • har grunnleggjande kunnskap om hastighet til kjemiske reaksjonar
 • kan gje ein beskriving av ulike stoffers løyselighet.

Ferdigheiter

Studenten

 • Kan utføre støkiometriske utrekningar.
 • Kan bruka prinsippa for kjemiske likevekter til å finne likevekstkonstantar, likevektskonsentrasjonar m.m. for enkle reaksjonar.
 • Kan utføre enkle termodynamiske utrekningar
 • Kan gjennomføre forsøk i eit laboratorium etter ein skriftleg prosedyre

Generell kompetanse

Studenten

 • forstår engelsk faglitteratur
 • Kan rapportere skriftleg formål, utføring og resultat av eit laboratorieforsøk
 • Kan kritisk vurdere resultata frå eit forsøk

Krav til forkunnskapar

Ingen

Tilrådde forkunnskapar

Ingen

Studiepoengsreduksjon

K101: 10 studiepoeng

KJEM110: 10 studiepoeng

FARM110: 10 studiepoeng

Krav til studierett

For oppstart på emnet er det krav om ein studierett knytt til Det matematisk-naturvitskaplege fakultet, samt at du oppfyller eventuelle opptakskrav.

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisninga gis i form av førelesningar og teambasert læring.

Forelesningar: 4 timer pr veke i 15 veker

Labkurs: 6 timer pr veke i 4 veker

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Obligatorisk deltaking på laboratoriekurs (4 labdagar) med journal og innleveringsoppgåver (gyldige i 6 påfølgande semester).

Godkjend HMS-kurs. Dette kan takast same semester i forkant av KJEM109 -undervisninga. Obligatorisk oppmøte på fyrste forelesing.

Oppgåver, journalar og andre obligatoriske innleveringar må leverast innan fastsette fristar for å få obligatoriske aktivitetar godkjende og for å få tilgang til avsluttande eksamen i emnet.

Vurderingsformer

Mappeevaluering der karakteren er basert på to element:

 1. Poeng frå individuelle testar og innleveringar undervegs i samband med gruppeundervisning (vekt 25%)
 1. Ein skriftleg avsluttande skuleeksamen med fleirvalsoppgåver (4 timar, vekt 75%) som ein må bestå for å bestå emnet.

Studentar som består vurderingselement nr. 2 får ein bokstavkarakter basert på begge vurderingselementa, vekta slik som i lista ovanfor.

Utfyllande eksamensreglar:

1. Laboratoriekurset og innleveringsoppgåve er gyldige i 6 semester, inkludert inneverande semester.

I semester med undervisning:

 • Studentar utan godkjend laboratoriekurs og/eller innleveringsoppgåver frå tidlegare semester må gjennomføre mappeevaluering.
 • Studentar med godkjend laboratoriekurs og innleveringsoppgåver frå tidlegare semester må avlegge avsluttande eksamen. Resultatet frå avsluttande eksamen utgjer heile karaktergrunnlaget.

I semester utan undervisning:

 • Studentar med godkjente obligatoriske arbeidskrav frå tidlegare semester kan avlegge eksamen.
 • Studentar utan godkjente obligatoriske arbeidskrav frå tidlegare semester kan ikkje avlegge eksamen.

Hjelpemiddel til eksamen

Enkel kalkulator i samsvar med modell oppført i fakultetets reglar.

Karakterskala

Ved sensur av emnet vert karakterskalaen A-F nytta.

Vurderingssemester

Det er ordinær eksamen kvart semester. I semesteret utan undervisning er det eksamen tidleg i semesteret.

Emneevaluering

Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem.

Oversikt over tidligere emneevalueringar:

https://kvalitetsbasen.app.uib.no/?faknr=12&instnr=31

Kontakt

Forelesar og Administrativ kontaktperson finn du på Mitt UiB, kontakt eventuelt studiekonsulenten på instituttet.

Eksamensinformasjon

 • Klokkeslett for oppstart av skriftlig eksamen kan endre seg fra kl 09.00 til 15.00 eller vice versa inntil 14 dager før eksamen.

 • Vurderingsordning: Mappevurdering

  Trekkfrist
  01.05.2023
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen