Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Kjemi og energi

 • Studiepoeng10
 • UndervisingssemesterVår, Haust
 • EmnekodeKJEM110
 • Talet på semester1
 • SpråkNorsk
 • Ressursar

Undervisningssemester

Haust og vår. Emnet har eit avgrensa tal plassar og inngår i undervisningsopptaket. Meir info: http://www.uib.no/matnat/utdanning/studiehverdag/undervisningsopptaket

Undervisningsstad

Bergen

Mål og innhald

Kurset byggjer på kjemi frå vidaregåande skule (Kjemi 1 og 2), og ein reknar med at dette er kjent stoff. Kjemi er studiet av oppbygginga, eigenskapar og reaksjonar til stoff, og dette emnet introduserer kjemien sine tre aspekt ut frå eit fysikalsk perspektiv, kombinert med mange eksempel henta frå daglegliv, industri og naturen. Av tema som inngår kan nemnast: Tilstandslikningar, energiomgrep (entalpi, fri energi), entropi, elektrokjemi, eigenskapar til stoff i ulike tilstandar og i løysning, reaksjonskinetikk og kjernekjemi. Det inngår ein laboratoriedel som illustrerer deler av det teoretiske pensumet og gir øving i eksperimentelt arbeid.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskapar

Studenten

 • Har grunnleggjande kunnskap om oppbygging, eigenskapar og reaksjonar til stoff ut frå eit fysikalsk perspektiv.
 • Har grunnleggjande kunnskap om struktur og bindingsforhold i atom og molekyl.

Ferdigheiter

Studenten

 • kan gjere utrekningar ved hjelp av fysikalsk-kjemiske lover og likningar.
 • kan gjennomføre forsøk i eit laboratorium etter ein skriftleg prosedyre.
 • kan rapportere skriftleg formål og utføring av eit laboratorieforsøk og vurdere resultata frå forsøket i ein laboratoriejournal.

Generell kompetanse

Studenten

 • Forstår engelsk faglitteratur

Krav til forkunnskapar

Ingen

Tilrådde forkunnskapar

MAT101, KJEM100

Studiepoengsreduksjon

K101: 10 studiepoeng.
FARM110: 10 studiepoeng.

Krav til studierett

For oppstart på emnet er det krav om ein studierett knytt til Det matematisk-naturvitskaplege fakultet, samt at du oppfyller ev opptakskrav

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisninga gis i form av førelesningar, laboratoriekurs og kollokvier.

Forelesningar: 4 timer pr veke i 15 veker

Labkurs: 6 timer pr veke i 5 veker

Kollokvier: 2 t per veke i 15 veker

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

Undervisninga gis i form av førelesningar, laboratoriekurs og kollokvier

Forelesningar: 4 timer pr veke i 15 veker

Labkurs: 6 timer pr veke i 5 veker

Kollokvier: 2 t per veke i 15 veker

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Obligatorisk oppmøte på første forelesing for å få plass på laboratoriekurset.

Laboratoriekurs m/journal og innleveringsoppgåver (gyldige i 6 påfølgande semester).

Oppgåver, journalar og andre obligatoriske innleveringar må leverast innan fastsette fristar for å få obligatoriske aktivitetar godkjende og for å få tilgang til avsluttande eksamen i emnet.

Godkjend HMS-kurs. Dette kan takast same semester i forkant av KJEM110-undervisninga. Meir om HMS-kurset på adresse: http://www.uib.no/kj/utdanning/obligatorisk-hms-kurs

Vurderingsformer

Mappeevaluering basert på:

 • Laboratoriekurs (bestått/ikkje bestått)
 • Obligatorisk innleveringsoppgåve (bestått/ikkje bestått)
 • Midtsemestervurdering (2t) (30% av karaktergrunnlaget)
 • Skriftleg slutteksamen (4t) (70% av karaktergrunnlaget)

 

Utfyllande eksamensregler:

1. Laboratoriekurset og innleveringsoppgåve er gyldige i 6 påfølgande semester.

2. Midtsemestervurdering og slutteksamen har berre gyldigheit i same semester som dei gjennomførast.

3. I semester med undervisning:

a) Studentar utan godkjend laboratoriekurs og innleveringsoppgåve frå tidlegare semester må gjennomføre mappeevaluering.
b) Studentar med godkjend laboratoriekurs og innleveringsoppgåve frå tidlegare semester kan:

Enten

i. Etter skriftleg melding til instituttet innan fristen for eksamensoppmelding, delta i mappeevalueringa, og må då gjennomføre alle delane av mappeevalueringa, bortsett frå laboratoriekurset, i inneverande semester.

Eller

ii. Bare avlegge avsluttande eksamen. Resultatet frå denne eksamen utgjer heile karaktergrunnlaget.

Hjelpemiddel til eksamen

Enkel kalkulator i samsvar med modell oppført i fakultetets reglar.

Karakterskala

Ved sensur av emnet vert karakterskalaen A-F nytta.

Fagleg overlapp

K101: 10stp; FARM110: 10stp

Vurderingssemester

Det er ordinær eksamen kvart semester

Litteraturliste

Litteraturlista vil vere klar innan 01.06. for haustsemesteret og 01.12. for vårsemesteret

Emneevaluering

Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem.

Oversikt over tidegare emneevalueringar:

https://kvalitetsbasen.app.uib.no/?faknr=12&instnr=31

Kontakt

Kontaktinformasjon

Forelesar og administrativ kontaktperson finn du på Mitt UiB, kontakt ev studiekonsulenten på instituttet.

Eksamensinformasjon

 • Skriftlig eksamen vil ikke foregå på campus våren 2020. Se emnet på MittUiB for mer informasjon.

 • Vurderingsordning: Mappeevaluering + skriftleg eksamen (Ny eksamen)

  Varigheit
  4 timer
  Trekkfrist
  01.11.2019
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • Vurderingsordning: Mappeevaluering + skriftleg eksamen

  Varigheit
  4 timer
  Trekkfrist
  04.12.2019
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  • Eksamensdel: Skriftleg skuleeksamen

   Dato
   18.12.2019, 09:00
   Varigheit
   4 timer
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
   Sted
  • Eksamensdel: Midtsemestereksamen

   Dato
   16.10.2019, 15:00
   Varigheit
   2 timer
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
   Sted