Hjem
Studentsider
Masteremne

Miljøkjemi

Hovedinnhold

Studiepoeng, omfang

10

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor

Fulltid/deltid

Fulltid

Undervisningssemester

Vår.

Undervisningsstad

Bergen

Mål og innhald

Emnet gir ei innføring i rolla til kjemien i aktuelle miljøproblem, og tek for seg transport, omdanning, akkumulering og verknad av skadeleg stoff i miljøet. Vidare vil det bli fokusert på tiltak og prosessar som kan minimere skadeleg effekt av kjemikalium.

Læringsutbyte

Etter fullført emne KJEM202 skal studenten:

Kunnskap

 • ha oversikt over rolla til kjemien i dei viktigaste miljøutfordringane
 • ha kjennskap til transportmekanismar og bioakkumulering av miljøgifter
 • ha kunnskap om struktur og verknad av dei viktigaste organiske og uorganiske miljøgiftene
 • ha innsikt i kjemisk reinseteknologi

Ferdigheitar

 • kan nytte vanleg metodikk og tilgjengeleg informasjon for vurdering a vd ei ptoensielle skadeverknadane til kjemikalium

Generell kompetanse

 • Kan formidle sentralt fagstoff som teoriar, problemstillingar og løysingar både skriftleg og munnleg.

Krav til forkunnskapar

KJEM110 eller tilsvarande

Tilrådde forkunnskapar

KJEM100, KJEM120, KJEM130

Studiepoengsreduksjon

Ingen

Krav til studierett

For oppstart på emnet er det krav om ein studierett knytt til Det matematisk-naturvitskaplege fakultet http://www.uib.no/matnat/52646/opptak-ved-mn-fakultetet

Emnet inngår i undervisningsopptaket.
Meir info: http://www.uib.no/matnat/utdanning/studiehverdag/undervisningsopptaket

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisninga gis i form av førelesningar og kollokvier

Forelesningar og kollokvier: 4 timer pr veke

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Obligatorisk oppmøte på fyrste forelesing.

Vurderingsformer

Skriftleg eksamen. Avsluttande eksamen tel 100% av karakteren i emnet.

Grunna situasjonen med koronavirus vert eksamen våren 2021 gjenomført som digital skriftleg eksamen heime. Det blir lagt 0,5 time ekstratid. Totalt 4,5 time. Utgjer 100% av karakteren

Våren 2021 er det følgande endringar i vurdering i emnet:

 • Skriftleg eksamen heime i staden for skriftleg skuleeksamen

Hjelpemiddel til eksamen

Enkel kalkulator tillatt, i samsvar med modellar angitt i fakultetets reglement.

Karakterskala

Ved sensur av emnet vert karakterskalaen A-F nytta.

Vurderingssemester

Det er ordinær eksamen kvart semester. I semester utan undervisning er det eksamen tidleg i semesteret.

Litteraturliste

Litteraturlista vil vere klar innan 1. desember for emner med undervisning i vårsemesteret.

Emneevaluering

Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem.

Oversikt over tidlegare emneevalueringar:
https://kvalitetsbasen.app.uib.no/?faknr=12&instnr=31

Programansvarleg

Programstyret har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna der.

Emneansvarleg

Emneansvarleg og administrativ kontaktperson finn du på Mitt UiB, kontakt eventuelt Studierettleiar@kj.uib.no

Administrativt ansvarleg

Det matematisk-naturvitskaplege fakultet v/ Kjemisk institutt har det administrative ansvaret for emnet og studieprogrammet.

Kontakt

Forelesar og administrativ kontaktperson finn du på Mitt UiB, kontakt ev studiekonsulenten på instituttet.

Eksamensinformasjon

 • Klokkeslett for oppstart av skriftlig eksamen kan endre seg fra kl 09.00 til 15.00 eller vice versa inntil 14 dager før eksamen.

 • Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  04.06.2021, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Trekkfrist
  21.05.2021
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen