Hjem
Studentsider
Masteremne

Overflate- og kolloidkjemi

Hovedinnhold

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor

Undervisningssemester

Haust

Undervisningsstad

Bergen

Mål og innhald

Mål:

Kurset har som mål å gi grunnleggande kunnskap i overflate- og kolloidkjemi utifrå eit fysikalsk-kjemisk perspektiv.

Innhald:

Emnet inneheld ei grundig beskriving av grenseflatefenomen der sentrale tema er overflatespenning, grenseflatespenning, adsorpsjon, kapillaritet, fukt, kontaktvinkel samt elektrostatiske eigenskapar til grenseflater. Kolloidale system vert grundig beskriven og mekanisme for kolloidal stabilitet samt vekselverknad mellom kolloidale partiklar blir gjennomgått. Vidare omhandlar kurset struktur og eigenskapar til sjølv-assosierande amfifile molekyler, kalla surfaktantar.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskapar

Studenten kan

 • definere og forklare overflate- og grenseflatefenomen.
 • definere og greia ut om ulike typer av kolloidale system.
 • greie ut om vekselverknad mellom kolloidale partiklar og forklare kolloidal stabilitet og ustabilitet.
 • greia ut om struktur og eigenskapar hos sjølv-assosierande system.
 • utføre numeriske beregninger av fysikalsk-kjemiske storleiker.

Ferdigheiter

Studenten kan

 • gi en grafisk framstilling av eksperimentelle måleresultat
 • vurdere eksperimentelle data i forhold til relevant teori
 • bruke relevant teori til å analysere praktiske problemstillingar

Generell kompetanse

Studenten kan

 • reflektere over ulike løysingar for eit konkret problem.
 • uttrykkje seg på ei faglig korrekt måte.

Krav til forkunnskapar

KJEM110 og KJEM210/FARM210/FARM211, eller tilsvarande.

Tilrådde forkunnskapar

Ingen

Studiepoengsreduksjon

K214: 10 stp, K214A: 10 stp

Krav til studierett

For oppstart på emnet er det krav om ein studierett knytt til Det matematisk-naturvitskaplege fakultet, samt at du oppfyller ev opptakskrav

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisninga gis i form av førelesningar og rekneøvingar

Totalt 4 timar pr. veke i 14 veker

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Ingen

Vurderingsformer

Skriftlig digital skuleeksamen hjemme

Hjelpemiddel til eksamen

Enkel kalkulator i samsvar med modell oppført i fakultetets reglar

Karakterskala

Ved sensur av emnet vert karakterskalaen A-F nytta.

Vurderingssemester

Det er ordinær eksamen kvart semester

Litteraturliste

Litteraturlista vil vere klar innan 01.06 for haustsemesteret og 01.12 for vårsemesteret.

Emneevaluering

Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem.

Oversikt over tidlegare emneevalueringar:
https://kvalitetsbasen.app.uib.no/?faknr=12&instnr=31

Programansvarleg

Programstyret har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna der.

Emneansvarleg

Emneansvarleg og administrativ kontaktperson finn du på Mitt UiB, kontakt eventuelt Studierettleiar@kj.uib.no

Administrativt ansvarleg

Det matematisk-naturvitskaplege fakultet v/ Kjemisk institutt har det administrative ansvaret for emnet og studieprogrammet.

Kontakt

Forelesar og administrativ kontaktperson finn du på Mitt UiB, kontakt ev studiekonsulenten på instituttet.

Eksamensinformasjon

 • Klokkeslett for oppstart av skriftlig eksamen kan endre seg fra kl 09.00 til 15.00 eller vice versa inntil 14 dager før eksamen.

 • Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  01.03.2023, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Trekkfrist
  15.02.2023
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted