Hjem
Studentsider
Masteremne

Planlegging av eksperiment og analyse av fleirvariable data

Hovedinnhold

Undervisningssemester

Haust

Undervisningsstad

Bergen

Mål og innhald

Mål med emnet er å gi operasjonell kunnskap til å løse problem der mange variabler undersøkes. Emnet gjev ei innføring i multivariate metodar anvendt på fleirvariable data frå farmasi, medisin, petroleum og industrielle prosesser. Sentrale områder er forsøksplanlegging for å oppnå maksimal informasjon frå få forsøk, mønstergjenkjenning for å studere komplekse system, regresjon for å predikere produktegenskaper frå råvarer og prosessvariablar og kalibrering for rask og presis informasjon fra instrumentelle profiler. Dataprogram nyttast for analyse og visualisering av fleirvariable data.

Læringsutbyte

Etter fullført emne skal studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskapar:

Studenten

 • har grunnleggende kunnskaper om forsøksplanlegging og multivariate metoder for mønstergjenkjenning, kalibrering, regresjon og klassifikasjon
 • forstår forutsetninger for bruk av metodene

Ferdigheiter:

Studenten

 • kan anvende multivariate metoder i praktiske problemstillinger og treffe begrunnede valg om metode i ulike situasjoner

Generell kompetanse:

Studenten

 • har oversikt over sentrale metoder, deres praktisk bruk og på hvilke problemstillinger metodene kan anvendes

Krav til forkunnskapar

MAT101/MAT111/MAT105

Studiepoengsreduksjon

K225: 10 stp. PTEK226: 5 stp

Krav til studierett

For oppstart på emnet er det krav om ein studierett knytt til Det matematisk-naturvitskaplege fakultet, samt at du oppfyller ev opptakskrav

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningen vil foregå som forelesninger, regneøvelser og obligatoriske data-øvinger.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Dataøvingar m/journal. Obligatoriske aktivitetar er gyldige i seks påfølgande semester.
Obligatoriske innleveringar må leverast innan fastsette fristar for å få obligatoriske aktivitetar godkjende og for å få tilgang til avsluttande eksamen i emnet.

Vurderingsformer

Skriftleg skuleeksamen (4t)

Hjelpemiddel til eksamen

Enkel kalkulator i samsvar med modell oppført i fakultetets reglar

Karakterskala

Ved sensur av emnet vert karakterskalaen A-F nytta.

Vurderingssemester

Det er ordinær eksamen kvart semester

Emneevaluering

Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem.

Oversikt over tidlegare emneevalueringar:
https://kvalitetsbasen.app.uib.no/?faknr=12&instnr=31

Kontakt

Forelesar og administrativ kontaktperson finn du på Mitt UiB, kontakt ev studiekonsulenten på instituttet.

Eksamensinformasjon

 • Klokkeslett for oppstart av skriftlig eksamen kan endre seg fra kl 09.00 til 15.00 eller vice versa inntil 14 dager før eksamen.

 • Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Trekkfrist
  06.02.2023
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen