Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Vitskapeleg formidling på engelsk

  • Studiepoeng5
  • UndervisingssemesterVår
  • EmnekodeKJEM290
  • Talet på semester1
  • SpråkEngelsk / English.
  • Ressursar

Hovedinnhold

Studiepoeng, omfang

5.

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor.

Undervisningssemester

Vår. Siste undervisningssemester er vår 2022.

Undervisningsstad

Bergen.

Mål og innhald

Mål:

Studentane skal lære å uttrykkje seg presist og vitskapeleg på engelsk, både skriftleg og munnleg.

Innhald:

Kurset skal gje studentane ei innføring i dei mest brukte omgrepa ein finn i engelske naturvitskapelege tekstar, med eit spesielt fokus på kjemifaget. Undervisninga omfattar regulære førelesingar og seminar der studentane legg fram og diskuterer vitskapelege tekstar som dei sjølve har utarbeidd.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskapar

Studenten

  • Kjenner til omgrep og termar som nyttast i naturvitskapelige tekstar på engelsk, med særleg vekt på kjemiske fagområder.
  • Kjenner til struktur og oppbygging av ein vitskapeleg artikkel.

Ferdigheiter

Studenten

  • Kan utarbeide vitskapelege tekstar på engelsk.

Generell kompetanse

Studenten

  • Kan formidle vitskapeleg materiale på engelsk både munnleg og skriftleg.

Krav til forkunnskapar

Ingen.

Tilrådde forkunnskapar

Ingen.

Studiepoengsreduksjon

Ingen.

Krav til studierett

For oppstart på emnet er det krav om ein studierett knytt til Det matematisk-naturvitskaplege fakultet, samt at du oppfyller eventuelle opptakskrav.

Arbeids- og undervisningsformer

4 timar undervisning(førelesningar og seminar) kvar veke i 6 veker.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Deltaking på fem av seks seminar. Skrive ein (populær)vitskapeleg artikkel på engelsk.

Vurderingsformer

Godkjend (populær)vitskapeleg artikkel, inkludert presentasjon av denne, godkjent frammøte på seminara. Obligatoriske arbeidskrav er gyldige i 3 påfølgjande semester etter godkjenninga.

Karakterskala

Bestått eller ikkje bestått.

Vurderingssemester

Berre vurdering i semester med ordinær undervisning. Sjå "Vurderingsform".

Emneevaluering

Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem.

Oversikt over tidlegare emneevalueringar:
https://kvalitetsbasen.app.uib.no/?faknr=12&instnr=31

Programansvarleg

Kjemisk institutt.

Emneansvarleg

Kjemisk institutt.

Administrativt ansvarleg

Kjemisk institutt.

Institutt

Kjemisk institutt.

Kontakt

Forelesar og Administrativ kontaktperson finn du på Mitt UiB, kontakt ev studiekonsulenten på instituttet.