Hjem
Studentsider
Masteremne

Utvalde emne i mangeelektronteori

Hovedinnhold

Studiepoeng, omfang

5

Studienivå (studiesyklus)

Master og Ph.D.

Undervisningssemester

Uregelmessig

Undervisningsstad

Bergen

Mål og innhald

Emnet vil variere frå gong til gong. Aktuelle emne innanfor kvantekjemiske metodar for skildring av mange-elektron system blir tatt opp.

Læringsutbyte

Etter fullført kurs skal studenten kunne:

  • Forklare og meistre hovedteknikkane innan temaet.
  • Bruke metodar innan temaet som forskingsreiskap i eit master- eller ph.d.-studium.

Krav til forkunnskapar

Anten KJEM221 eller PHYS201.

Tilrådde forkunnskapar

KJEM220

Studiepoengsreduksjon

KJEM321: 5 stp

Krav til studierett

For oppstart på emnet er det krav om at du har ein studierett knytt til eit masterprogram/Ph.d-utdanninga ved Det matematisk-naturvitskaplege fakultet, samt at du oppfyller ev. opptakskrav.

Arbeids- og undervisningsformer

Kollokvium/ 2 timar per veke i 15 veker.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Det kan bli gitt oppgåver som inngår i totalvurderinga.

Obligatoriske aktiviteter er gyldige i to semester, det semesteret aktiviteten blir godkjent samt det påfølgjande semesteret.

Vurderingsformer

Munnleg eksamen.

Karakterskala

Ved sensur av emnet vert karakterskalaen A-F nytta.

Vurderingssemester

Det er ordinær eksamen kvart semester.

Emneevaluering

Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem.

Oversikt over tidlegare emneevalueringar:
https://kvalitetsbasen.app.uib.no/?faknr=12&instnr=31

Emneansvarleg

Kjemisk institutt

Administrativt ansvarleg

Kjemisk institutt

Institutt

Kjemisk institutt

Kontakt

Forelesar og Administrativ kontaktperson finn du på Mitt UiB, kontakt ev studiekonsulenten på instituttet.

Eksamensinformasjon