Hjem
Studentsider
Masteremne

Utvalde emne i teoretisk kjemi

Hovedinnhold

Undervisningssemester

Uregelmessig.

Undervisningsstad

Bergen.

Mål og innhald

Emnet vil variere frå gong til gong. Aktuelle emne innanfor teoretisk kjemi og molekylmodellering blir tatt opp.

Læringsutbyte

Etter fullført kurs skal studenten kunne:

  • Forklare og meistre hovudteknikkane innan temaet.
  • Bruke metodar innan temaet som forskingsreiskap i eit master- eller ph.d.-studium.

Krav til forkunnskapar

Anten KJEM221 eller PHYS201.

Tilrådde forkunnskapar

KJEM220.

Krav til studierett

Master og ph.d.

Arbeids- og undervisningsformer

Kollokvium 2 timar per veke i 15 veker.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Det kan bli gitt oppgåver som inngår i totalvurderinga.

Obligatoriske aktiviteter er gyldige i to semester, det semesteret aktiviteten godkjennes samt det påfølgjande semesteret.

Vurderingsformer

Munnleg eksamen.

Karakterskala

Ved sensur av emnet vert karakterskalaen A - F nytta.

Vurderingssemester

Det er ordinær eksamen kvart semester.

Emneevaluering

Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetsikringsystem.

Oversikt over tidlegare emneevalueringar:
https://kvalitetsbasen.app.uib.no/?faknr=12&instnr=31

Institutt

Kjemisk institutt.

Kontakt

Forelesar og administrativ kontaktperson finn du på Mitt UiB, kontakt ev studiekonsulenten på instituttet.