Hjem
Studentsider
Masteremne

Utvalde emne i kjemometri

  • Studiepoeng10
  • UndervisingssemesterVår
  • EmnekodeKJEM326
  • Talet på semester1
  • SpråkNorsk.
  • Ressursar

Hovedinnhold

Studiepoeng, omfang

10 stp

Studienivå (studiesyklus)

Master / Ph.d

Undervisningssemester

Vår. Uregelmessig.

Mål og innhald

Mål: Emnet har som mål å gi studenten dypere kjennskap til videregående emner i kjemometri.

Innhald: Emnet vil variere frå gong til gong. Aktuelle emne innan kjemometri blir tatt opp.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar og ferdigheter:

Studenten kan forklare og meistre hovudteknikkane innan temaet.

Studenten beherskar metodar innan temaet som forskingsreiskap i eit master- eller ph.d-studium.

Tilrådde forkunnskapar

Ingen.

Studiepoengsreduksjon

KJEM325: 4 studiepoeng

Krav til studierett

For oppstart på emnet er det krav om at du har ein studierett knytt til eit masterprogram / ved Det matematisk-naturvitskaplege fakultet eller ph.d-utdanninga.

http://www.uib.no/matnat/52646/opptak-ved-mn-fakultetet

Arbeids- og undervisningsformer

Emnet består av fem modular som vert undervist intensivt i løpet av kvar si veke. I tillegg til regulære forelesningar vil det også vere dataøvingar for enkelte av modulane.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Det kan bli gitt obligatoriske innleveringsoppgåver. Desse må vere bestått for å kunne gå opp til eksamen. Oppgåvene vil vere godkjente i eitt år.

Vurderingsformer

I emnet nyttar ein følgjande vurderingsformer:

  • Munnleg eksamen
  • Obligatoriske innleveringsoppgåver

Hjelpemiddel til eksamen

Ingen.

Vurderingssemester

Det er ordinær eksamen kvart semester. I semesteret utan undervisning er eksamen tidleg i semesteret.

Litteraturliste

Litteraturlista vil vere klar innan 01.06. for haustsemesteret og 01.01. for vårsemesteret.

Emneevaluering

Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem.

Oversikt over tidlegare emneevalueringar:
https://kvalitetsbasen.app.uib.no/?faknr=12&instnr=31

Programansvarleg

Programstyret har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna der.

Emneansvarleg

Emneansvarleg og administrativ kontaktperson finn du på Mitt UiB, kontakt eventuelt studiekonsulenten på instituttet.

Administrativt ansvarleg

Det matematisk-naturvitskaplege fakultet v/ Kjemisk institutt har det administrative ansvaret for emnet og studieprogrammet.

Institutt

Kjemisk institutt.

Kontakt

Studierettleiar kan kontaktast her:

Studierettleiar@kj.uib.no

Tlf: 55 58 34 45